JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isän tehtävän opettelu jatkuu koko elämän ajan

Pääkirjoitukset
8.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

6.11. 13:51
2023110613511920231108060000

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na juh­li­taan isiä. Isiä ovat yh­tä lail­la ne, joi­den per­hei­siin odo­te­taan en­sim­mäis­tä las­ta, kuin ne, jot­ka naut­ti­vat jäl­ki­kas­vus­taan jo use­am­mas­sa pol­ves­sa. Isän teh­tä­vää voi to­teut­taa mo­nel­la eri­lai­sel­la, mut­ta yh­tä oi­ke­al­la ta­val­la. Su­ku­pol­vi- ja per­soo­na­koh­tai­set erot voi­vat ol­la hy­vin­kin suu­ria. Isä on mer­kit­tä­vä hen­ki­lö jo­kai­sel­le lap­sel­leen. Tä­män saat­taa ko­kea ki­pe­äs­ti lap­si, joka on me­net­tä­nyt isän­sä ko­ko­naan tai yh­tey­den hä­neen.

Uu­si ih­mi­se­lä­mä syn­tyy edel­leen mie­hen ja nai­sen kaut­ta. Näin on Ju­ma­la luo­mis­jär­jes­tyk­sen sää­tä­nyt. Tämä on myös bi­o­lo­gi­nen fak­ta, jota ei­vät muu­ta mo­nen­lai­set kä­si­tyk­set su­ku­puo­les­ta tai eri­lai­set ta­vat elää yh­des­sä. Jo­kai­sel­la syn­ty­väl­lä lap­sel­la on näin ol­len äi­ti ja isä. Li­säk­si on to­det­ta­va, et­tä elä­mä ei syn­ny vain ih­mi­sen toi­min­nan tu­lok­se­na. Tar­vi­taan elä­män an­ta­jan, Ju­ma­lan, uut­ta luo­va tah­to.

Luo­mi­sen ih­mee­seen liit­ty­en on hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut mie­hen ja nai­sen vä­li­sen avi­o­lii­ton yh­tei­sen elä­män muo­dok­si (Mark. 10:6–9). Avi­o­liit­to on myös tur­val­li­nen las­ten syn­ty­mi­sen ja kas­vat­ta­mi­sen paik­ka. Isäl­lä ja äi­dil­lä on yh­tei­nen kas­va­tus­teh­tä­vä. Tär­ke­ää on, et­tä ko­din vas­tuu ei ole vain yh­del­lä van­hem­mal­la, vaan mo­lem­mil­la. Isän ja äi­din roo­lit ovat väis­tä­mät­tä eri­lai­sia, mut­ta täy­den­tä­vät toi­si­aan.

Ydin­per­heen, jo­hon kuu­lu­vat van­hem­mat ja hei­dän yh­tei­set lap­sen­sa, ar­vo on tur­haan ja va­hin­gol­li­ses­ti mu­ren­tu­nut vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na. Taus­tal­la on usein ol­lut ih­mi­sen it­sek­kyys ja halu toi­mia oman edun ja mie­li­ha­lu­jen mu­kai­ses­ti. Yh­teis­kun­nas­sa il­me­ne­vään pa­hoin­voin­tiin liit­ty­en on tar­peen tar­kas­tel­la myös sitä, mi­ten per­heis­sä voi­daan laa­jem­min­kin.

Lap­set saa­vat ko­to­aan mal­lin sekä mie­hen et­tä nai­sen elä­mään. Isän roo­li­mal­li isä­nä ja mie­he­nä on tär­keä jo­kai­sel­le lap­sel­le. Isäk­si tu­lon jäl­keen al­kaa isän teh­tä­vän opet­te­lu, joka jat­kuu koko elä­män ajan. Isän ei tar­vit­se ol­la täy­del­li­nen. On ar­vo­kas­ta, et­tä ereh­ty­es­sään ja toi­mies­saan vää­rin isä voi tur­vau­tua Ju­ma­lan ar­moon ja yrit­tää uu­des­taan.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys