JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kiitollisuus – tunnetta ja asennetta

Pääkirjoitukset
13.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

12.3. 11:08
2024031211083920240313070000

Ih­mi­nen ko­kee ja sa­noit­taa kii­tol­li­suut­ta hy­vin eri ta­voin, riip­pu­en ti­lan­tees­ta. Kii­tol­li­suus voi ol­la ar­ki­päi­vän koh­te­li­ai­suut­ta oven avan­neel­le, ko­ko­nais­val­tais­val­tais­ta tun­net­ta elä­mäs­sä tai jopa ko­ko­nai­nen elä­mä­na­sen­ne. Kii­tol­li­suus liit­tyy niin ih­mi­sen per­soo­naan kuin hä­nen elä­män­sä läh­tö­koh­tiin ja ko­ke­muk­siin. Joku tun­tee suur­ta kii­tol­li­suut­ta päi­vän ai­no­as­ta ate­ri­as­ta, toi­nen sii­tä, et­tä sai­raus­jak­son jäl­keen ruo­ka taas mais­tuu. Kol­mas voi puo­les­taan tun­tea kiit­tä­mät­tö­myyt­tä hie­non­kin ra­vin­to­la-ate­ri­an ää­rel­lä.

Kii­tol­li­suus ja tyy­ty­väi­syys liit­ty­vät lä­hei­ses­ti yh­teen. On­han to­det­tu, et­tä ”tyy­ty­väi­syy­des­tä kas­vaa elä­män on­ni”. Eri­lai­set tut­ki­muk­set ker­to­vat, et­tä esi­mer­kik­si va­ral­li­suu­den ja on­nel­li­suu­den yh­teys muut­tuu mo­ni­mut­kai­sem­mak­si sen jäl­keen, kun ih­mi­sen pe­rus­tar­peet on tyy­dy­tet­ty. Ul­koi­ses­ti yk­sin­ker­tais­ta ja vaa­ti­ma­ton­ta elä­mää elä­vä saat­taa ko­kea ole­van­sa si­säi­ses­ti hy­vin ri­kas, tun­tien sekä tyy­ty­väi­syyt­tä et­tä kii­tol­li­suut­ta. Toi­saal­ta puu­te, köy­hyys tai sai­rau­det ei­vät nos­ta ih­mi­sen elä­män­laa­tua tai li­sää on­nel­li­suut­ta.

Ko­et­te­le­mus­ten ja me­ne­tys­ten kes­kel­lä ei ole help­poa tun­tea kii­tol­li­suut­ta. Ih­mi­sen ko­ke­mus voi ol­la, et­tä hä­nel­le an­net­tu kuor­ma on lii­an suu­ri kan­net­ta­vak­si. Täl­löin on­kin tär­ke­ää, et­tä löy­tyi­si toi­sia ih­mi­siä tai yh­teis­kun­nan apua, joi­den kaut­ta ke­ven­tää taak­ko­ja. Ras­kaat vas­toin­käy­mi­set saat­ta­vat hor­jut­taa myös us­koa kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Vai­keuk­sien kes­kel­lä Ju­ma­la kui­ten­kin nä­kee ih­mi­sen hä­dän.

Ko­et­te­le­muk­si­a­kin sal­lies­sa Ju­ma­lan tah­to ih­mis­tä koh­taan on hyvä. Apos­to­li Jaa­kob kir­joit­taa, et­tä ”Ju­ma­la ei ole pa­han kiu­sat­ta­vis­sa, ei­kä hän it­se kiu­saa ke­tään” (Jaak. 1:13). Hurs­kaan Jo­bin esi­merk­ki muis­tut­taa myös sii­tä, et­tä kai­ken me­net­tä­nyt­kin voi jäl­leen ko­kea Ju­ma­lan siu­naus­ta ja kii­tol­li­suut­ta. Mo­nen ko­ke­mus on tä­nään­kin, et­tä vai­keuk­sis­ta sel­vi­ä­mi­nen on tuo­nut kii­tol­li­sen mie­len elä­män mo­nis­ta lah­jois­ta. Ai­em­min it­ses­tään sel­vä­nä pi­de­tyt asi­at saat­ta­vat­kin näyt­tää eri­tyi­sen ar­vok­kail­ta Ju­ma­lan lah­joil­ta.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys