JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Odotettu viikkovieras

Pääkirjoitukset
22.11.2023 6.30

Juttua muokattu:

23.11. 10:25
2023112310255720231122063000

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen viik­ko­sa­no­ma­leh­ti, jon­ka le­vik­ki on noin 20 000 kap­pa­let­ta. Leh­den te­ke­mi­seen osal­lis­tuu suu­ri jouk­ko ih­mi­siä. Leh­den toi­mit­ta­jien, tait­ta­jien ja il­moi­tus­sih­tee­rin li­säk­si leh­den si­säl­lön eteen työs­ken­te­lee joka viik­ko jouk­ko leh­ti­a­vus­ta­jia, pai­kal­li­sia kir­joit­ta­jia, har­taus­kir­joit­ta­jia, lu­ki­joi­ta ja ku­vaa­jia. Päi­vä­mies on­kin pit­käl­ti lu­ki­joi­den­sa nä­köi­nen leh­ti.

Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kaan Päi­vä­mies ”ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin”. Leh­den si­säl­tö­jen pe­rus­ta­na on nä­ke­mys, jon­ka mu­kaan ”Raa­ma­tun mu­kai­nen us­ko on poh­jim­mil­taan elä­mis­tä Ju­ma­lan ar­mos­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Tämä nä­kyy kir­joi­tuk­sis­sa us­koa vah­vis­ta­va­na elä­män­myön­tei­syy­te­nä.”

Lu­ki­ja­pa­laut­teen pe­rus­teel­la Päi­vä­mie­hel­tä odo­te­taan juu­ri edel­lä mai­nit­tu­ja asi­oi­ta. Sen odo­te­taan py­sy­vän Raa­ma­tun il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la ja tuo­van tä­män sa­no­man ny­ky­lu­ki­jan elä­män­ti­lan­tee­seen. Päi­vä­mie­hen ei odo­te­ta ole­van te­ra­pi­a­leh­ti, mut­ta kä­sit­te­le­vän ih­mi­se­lä­män ki­pu­ja ja haas­tei­ta re­hel­li­ses­ti, us­kon an­ta­man tur­van ja toi­von va­ras­sa. Sen odo­te­taan ole­van pos­ti­laa­ti­kon tur­val­li­nen ja kiin­nos­ta­va viik­ko­vie­ras.

Päi­vä­mies-leh­ti täyt­tää en­si vuon­na 70 vuot­ta. Juh­la­vuot­ta sil­mäl­lä pi­tä­en to­teu­te­taan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na säh­köi­nen lu­ki­ja­tut­ki­mus, jon­ka kaut­ta toi­vo­taan saa­ta­van tär­ke­ää pa­lau­tet­ta leh­den pi­tä­mi­sek­si kiin­nos­ta­va­na ja elin­voi­mai­se­na.

Odo­te­tul­la­kaan leh­del­lä ei ole tu­le­vai­suut­ta, mi­kä­li sil­lä ei ole lu­ki­joi­ta. Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­den le­vik­ki on ol­lut vuo­sien ajan hie­noi­ses­sa las­kus­sa. Leh­den ti­laa­mi­sen es­tee­nä ei pa­laut­teen pe­rus­teel­la näy­tä ole­van leh­den si­säl­tö tai sen kiin­nos­ta­vuus. Le­vi­kin las­ku liit­tyy eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pien su­ku­pol­vien me­di­an­käyt­töön. Il­mais­ta uu­tis­si­säl­töä on eri­tyi­ses­ti säh­köi­ses­sä muo­dos­sa run­saas­ti tar­jol­la. Van­hem­pien ikä­luok­kien väis­ty­es­sä nuo­rem­paa ti­laa­ja­kun­taa ei tule sa­mas­sa mää­rin ti­lal­le.

Päi­vä­mies-leh­teä teh­dään lu­ki­joi­den us­ko­ne­lä­män vah­vis­ta­mi­sek­si, hei­dän tar­peis­taan kä­sin. Päi­vä­mies on edel­leen ai­nut­laa­tui­nen, us­ko­vai­sen ko­din leh­ti, jota myös rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­vat ti­la­ta lai­tok­siin tai mui­hin paik­koi­hin ja jä­se­nil­leen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys