JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Päivämies elää ajassa

Pääkirjoitukset
31.1.2024 7.00

Juttua muokattu:

30.1. 14:48
2024013014483920240131070000

Vie­täm­me Päi­vä­mies-leh­den juh­la­vuot­ta. Kris­til­lis­tä elä­män­kat­so­mus­ta edus­ta­van leh­den syn­ty­es­sä 70 vuot­ta sit­ten Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon kuu­lui noin 95 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Suo­mi lie­nee sil­loin ol­lut maa­il­man lu­te­ri­lai­sin maa. Leh­ti on koko his­to­ri­an­sa ajan yh­dis­tä­nyt lu­ki­joi­taan ja vie­nyt vies­tiä elä­väs­tä us­kos­ta.

Leh­des­tä ha­lut­tiin teh­dä kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen viik­ko­leh­ti. Sen toi­vot­tiin ker­to­van en­si­si­jai­ses­ti sii­tä, et­tä us­ko on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Leh­den teh­tä­vä­nä oli myös ”kä­si­tel­lä ar­mon ja to­tuu­den hen­ges­sä nii­tä ar­kie­lä­män ky­sy­myk­siä, jois­sa kris­til­li­syyt­tä ajas­sa ko­e­tel­laan”.

Leh­den ny­kyi­nen lin­jaus on hy­vin lä­hel­lä leh­den al­ku­pe­räis­tä aja­tus­ta. Sen mu­kaan Päi­vä­mies ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten us­kos­ta ja elä­mäs­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin uu­tis­leh­den ta­voin.

Päi­vä­mies­tä teh­dään am­mat­ti­tai­toi­sen toi­mit­ta­ja­kun­nan ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jis­ta koos­tu­van va­paa­eh­tois­ver­kos­ton voi­min. Leh­den si­säl­töä, sen ajan­koh­tai­suut­ta, pa­lau­tet­ta, toi­vei­ta ja vuo­si­suun­ni­tel­mia ar­vi­oi­vat toi­mit­ta­jat ja SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to yh­des­sä.

Leh­den nimi on osu­va. Se on pe­räi­sin vir­res­tä 212, jos­sa päi­vä­mie­hel­lä ku­va­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn­te­ki­jää. Sen voi aja­tel­la ker­to­van, et­tä us­ko­va ih­mi­nen elää täs­sä ajas­sa pal­vel­len lah­joil­laan lä­him­mäi­siä ja yh­teis­kun­taa. Ajan il­mi­öi­hin suh­tau­du­taan Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­vien kris­til­lis­ten ar­vo­jen poh­jal­ta.

Me­dia-alal­la on ta­pah­tu­nut suu­ri mur­ros 2010-lu­vul­ta al­ka­en. Di­gi­ai­ka on ai­heut­ta­nut mo­nia haas­tei­ta ja muut­ta­nut kaik­kien sa­no­ma­leh­tien ase­maa. Kris­til­li­syy­den pii­ris­sä uu­dis­tuk­siin suh­tau­dut­tiin ”päi­vä­mie­hen hen­ges­sä”. Tar­jon­taa laa­jen­net­tiin si­ten, et­tä kris­til­li­syy­den vies­tiä vä­li­te­tään ny­kyi­sin myös verk­ko­leh­des­sä ja kai­kil­la kes­kei­sil­lä so­me­ka­na­vil­la. Ää­ni­leh­teä voi kuun­nel­la Kuu­le-so­vel­luk­sen kaut­ta.

Päi­vä­mies on rai­kas leh­ti, joka tuo iloa ja tur­val­li­suut­ta kii­rei­seen ar­kie­lä­mään. Se vä­lit­tää läm­pi­män sa­no­man ja toi­mii vas­ta­voi­ma­na mo­nil­le so­me­a­jan esiin nos­ta­mil­le ar­vo­jem­me vas­tai­sil­le il­mi­öil­le. Leh­ti tar­vit­see mei­dän jo­kai­sen tuen. Päi­vä­mies on joka ko­din leh­ti.

Mark­ku Sep­pä­nen, SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys