JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Piispoilta esitys kahdesta avioliittokäsityksestä

Pääkirjoitukset
20.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

18.3. 10:35
2024031810355920240320060000

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous esit­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­tä­vää sään­nös­tä rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa avi­o­liit­to kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja. Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys on eh­ti­nyt he­rät­tää hil­jai­sen huo­les­tu­mi­sen li­säk­si vah­vo­ja re­ak­ti­oi­ta puo­les­ta ja vas­taan.

Ai­he on pu­hut­ta­nut myös us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa, ei­kä ih­me, sil­lä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä on kyse yh­des­tä pe­rus­ta­van­laa­tui­ses­ta ih­mi­se­lä­mään liit­ty­väs­tä asi­as­ta, jos­sa us­ko­vai­set ha­lu­a­vat ym­pä­ris­tön pai­nees­ta huo­li­mat­ta tu­keu­tua Raa­ma­tun sel­ke­ään ope­tuk­seen. Kä­si­tys nai­sen ja mie­hen vä­li­ses­tä avi­o­lii­tos­ta al­kaa Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­tä ja jat­kuu läpi Raa­ma­tun, vaik­ka sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien suh­teet tun­net­tiin jo vuo­si­tu­han­sia sit­ten. On ky­sy­mys myös enem­mäs­tä eli sii­tä, mikä on Ju­ma­lan sa­nan ase­ma kir­kon opin, ope­tuk­sen ja toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na.

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la sa­noit­ti asi­aa vii­me ke­sän Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa: ”Ju­ma­lan sa­nan ope­tus py­syy ai­na sa­ma­na: ´Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen, Ju­ma­lan ku­vak­si hän hä­net loi, mie­hek­si ja nai­sek­si hän loi hei­dät´.” Tä­hän raa­ma­tul­li­seen ope­tuk­seen ei mah­du ope­tus sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­ol­li­ses­ta suh­tees­ta. Pa­lo­la to­te­si mo­nen suo­ma­lai­sen va­lin­neen kui­ten­kin toi­sen tien: ”Näi­hin ih­mi­sen te­ke­miin omiin va­lin­toi­hin yh­teis­kun­nal­li­nen laki an­taa kyl­lä mah­dol­li­suu­den, mut­ta Ju­ma­lan sa­nas­ta nii­hin ei löy­dy pe­rus­tei­ta.”

Mi­kä­li esi­tys me­nee kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa läpi Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit saa­vat oi­keu­den toi­mia kum­man­kin hy­väk­sy­tyn avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä.

Piis­po­jen esi­tys ai­heut­taa va­ka­vaa ja sy­väl­lis­tä poh­din­taa, mi­ten us­ko­vai­si­na suh­tau­tua sii­hen, jos esi­tys me­nee kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa läpi. On ai­ka ra­ken­ta­vas­ti kes­kus­tel­la sii­tä, mi­hin kirk­ko oli­si täl­lai­sen rat­kai­sun kans­sa kul­ke­mas­sa ja mil­lai­seen to­del­li­suu­teen kirk­ko oli­si pää­ty­mäs­sä us­ko­vai­sen nä­kö­kul­mas­ta. Ko­ti­seu­ra­kun­ta ja -kirk­ko ovat mo­nel­le hy­vin rak­kai­ta, ja kirk­ko it­ses­sään mer­kit­tä­vä suo­ja maal­li­sen yh­teis­kun­nan kes­kel­lä.

Kaik­ki on Ju­ma­lan kä­des­sä – myös kirk­kom­me tu­le­vai­suus. Us­ko­vai­sen ru­kous on, et­tä Ju­ma­la an­tai­si vas­tuu­ta kan­ta­vil­le ym­mär­rys­tä ja vii­saut­ta toi­mia niin, et­tä Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va ope­tus sai­si säi­lyä kan­san­kir­kos­sa.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys