JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Polarisaatio edistää riidankylvöä

Pääkirjoitukset
14.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

12.2. 11:55
2024021211550620240214060000

Po­la­ri­saa­ti­os­ta on uu­ti­soi­tu lä­hi­päi­vi­nä­kin. Il­mi­ös­sä on kyse ih­mis­ten ja­kaan­tu­mi­ses­ta lei­rei­hin eri­lais­ten po­liit­tis­ten, hen­kis­ten tai mui­den aat­tei­den vuok­si. Voi­mak­kaas­ta ryh­mäi­den­ti­tee­tis­tä kat­sot­tu­na maa­il­ma näyt­täy­tyy me vas­taan ne -tyyp­pi­ses­ti eli ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat ovat ryh­mää vas­taan. Lä­him­mäi­set ei­vät ole enää yk­sit­täi­siä ih­mi­siä vaan toi­sen ryh­män edus­ta­jia, jopa vi­hol­li­sia.

Ää­ri­nä­ke­myk­siä tai kiih­koi­lua jon­kin asi­an puo­les­ta edus­ta­vat ryh­mät tar­jo­a­vat yk­sin­ker­tais­ta­via se­li­tyk­siä vai­ke­al­le ja mo­ni­mut­kai­sel­le maa­il­mal­le, jos­sa in­for­maa­ti­o­ta on niin val­ta­vas­ti, et­tä yk­sit­täi­sen ih­mi­sen on vai­kea poi­mia sii­tä olen­nai­nen. Yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen tuo sel­keyt­tä sa­mal­la kun se oi­kai­see mut­kat suo­rik­si. Ryh­mään kuu­lu­mi­nen ja yk­sin­ker­tais­ta­vat se­li­tyk­set maa­il­mas­ta voi­vat tuo­da myös tur­vaa le­vot­to­mas­sa ja in­for­maa­ti­o­so­taa käy­väs­sä maa­il­mas­sa.

Us­ko­vais­ten jouk­ko on tais­te­le­va seu­ra­kun­ta. Rii­dan­kyl­vä­jä, sie­lun­vi­hol­li­nen te­kee työ­tään sen kes­kel­lä. Tuo­ta työ­tä ku­vaa osu­vas­ti pa­ho­lai­sen krei­kan­kie­li­nen eris­ni­mi Di­a­bo­los, ´eril­leen heit­tä­jä´ ja ´ha­jot­ta­ja´. Blok­kiu­tu­mi­nen on hyvä alus­ta rii­dan­kyl­vä­mi­sel­le ja us­ko­vais­ten vä­li­sen yh­tey­den ha­jot­ta­mi­sel­le. Sie­lun­vi­hol­li­nen lyö ryh­mit­ty­mi­sen avul­la kii­laa us­ko­vais­ten vä­lil­le ja su­mut­taa niin, et­tei­vät toi­set us­ko­vai­set näyt­täi­si enää rak­kail­ta mat­ka­ys­tä­vil­tä. Si­sar tai veli näyt­tää­kin us­ko­nys­tä­vän si­jas­ta jon­kin po­liit­ti­sen, aat­teel­li­sen tai hen­ki­sen ryh­män edus­ta­jal­ta, jon­ka aja­tuk­set tai elä­män­ta­pa ovat vaa­rak­si omil­le­ni.

Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat poh­ti­vat tä­män leh­den si­vul­la, mi­ten po­la­ri­saa­ti­o­ke­hi­tys­tä voi omal­ta osal­taan kat­kais­ta ja ra­ken­taa ryh­mit­ty­mien si­jaan sil­to­ja ih­mis­ten vä­lil­le. Vas­tauk­sis­sa ko­ros­tu­vat toi­sen ih­mi­sen kuun­te­le­mi­nen, hä­nen ase­maan­sa aset­tu­mi­nen ja mal­til­li­nen suh­tau­tu­mi­nen eri ta­voin ajat­te­le­vaan ih­mi­seen. Ko­los­sa­lais­kir­je ke­hot­taa kär­si­väl­li­syy­teen, ys­tä­väl­li­syy­teen ja nöy­ryy­teen ih­mis­ten kes­ken sekä so­pi­maan rii­dat, kun nii­tä tu­lee (Kol. 3:11–14).

Suu­rin va­hin­ko, jon­ka sie­lun­vi­hol­li­nen voi saa­da ai­kaan, on hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon ka­dot­ta­mi­nen ja us­ko­nyh­tey­den me­net­tä­mi­nen. Sen myö­tä ka­to­aa nä­ky­mä yh­tei­ses­tä us­kos­ta ja sen pää­mää­räs­tä. Ei ole po­liit­tis­ta suun­taus­ta, hen­kis­tä vir­taus­ta tai mi­tään ajal­lis­ta asi­aa, jo­hon tämä kan­nat­tai­si vaih­taa. Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa ei ole rii­dan­kyl­vä­jää ei­kä ryh­mit­ty­miä. On vain yk­si, on­nel­li­nen kiit­tä­jien jouk­ko.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys