JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raamatun puhe lopusta sisältää toivon

Pääkirjoitukset
22.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

20.5. 09:47
2024052009473320240522060000

Tä­män leh­den Kap­sä­kis­sä on ai­hee­na Uh­kien maa­il­mas­sa Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­sa. Ai­he liit­tyy lä­hei­ses­ti Kir­kon tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­lai­tok­sen juu­ri jul­kai­se­maan te­ok­seen Apo­ka­lyp­si nyt! Pe­ri­ka­don po­li­tiik­ka. Kir­jas­sa tut­ki­jat nos­ta­vat esiin tu­hon tai maa­il­man­lo­pun en­nus­mer­keik­si tul­kit­tu­ja asi­oi­ta ja avaa­vat sitä, mi­ten nii­tä käy­te­tään po­li­tii­kan vä­li­nee­nä.

Eri ai­ka­kau­si­na on näh­ty eri­lai­sia uh­kia, maa­il­man­lo­pun ku­via. Täl­lai­sia uh­kia ovat esi­mer­kik­si ydin­so­ta, ym­pä­ris­tö­tu­ho, va­ka­va tau­tie­pi­de­mia ja mo­raa­li­nen rap­pio. Mo­net näis­tä uh­ka­ku­vis­ta lei­maa­vat myös oman ai­kam­me ajat­te­lua.

Apo­ka­lyp­si nyt -kir­jas­sa ky­sy­tään, mi­hin on ka­don­nut toi­vo. Mo­niin uh­ka­ku­viin on ai­em­min ra­ken­net­tu si­sään myös aja­tus uhan päät­ty­mi­ses­tä ja sen jäl­kei­ses­tä ajas­ta.

Ih­mi­sel­le on luon­nol­lis­ta kan­taa huol­ta myös maa­il­man­laa­jui­sis­ta on­gel­mis­ta, eten­kin jos ne tu­le­vat me­di­oi­den vä­li­tyk­sel­lä jat­ku­vas­ti tie­toi­suu­teen. Usein on kui­ten­kin pa­rem­pi kes­kit­tyä sen ko­koi­siin asi­oi­hin, joi­hin pys­tyy it­se vai­kut­ta­maan. Lii­ka huo­leh­ti­mi­nen vä­syt­tää ja vie elä­mäs­tä ilon. Jee­sus muis­tut­taa: ”Kuka teis­tä voi mu­reh­ti­mal­la li­sä­tä elä­män­sä pi­tuut­ta kyy­nä­rän­kään ver­taa?” (Matt. 6:27.)

Tu­le­vai­suu­den uh­ka­ku­viin tai pel­koi­hin liit­ty­en on hyvä muis­taa ka­te­kis­muk­sen ope­tus Ju­ma­lan luo­mis­työs­tä. Ju­ma­la ei pel­käs­tään luo, vaan myös yl­lä­pi­tää kaik­kea. Meil­le on an­net­tu teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la, mut­ta maa­il­man koh­ta­lo, tu­le­vai­suus ja pää­tös on Ju­ma­lan kä­sis­sä.

Jee­sus loh­dut­taa, et­tä kun lo­pun ajat tu­le­vat, myös us­kon pää­mää­rä on lä­hel­lä. Sik­si us­ko­vai­sen ei tar­vit­se häm­men­tyä ei­kä pe­lä­tä: ”Kun nuo ta­pah­tu­mat al­ka­vat, nos­ta­kaa roh­ke­as­ti pään­ne pys­tyyn, sil­lä tei­dän va­pau­tuk­sen­ne on lä­hel­lä” (Luuk. 21:28).

Raa­mat­tu si­säl­tää lo­pun ai­koi­hin liit­ty­viä uh­ka­ku­via. Jee­sus kan­nus­taa omi­aan elä­mään luot­ta­vai­ses­ti nii­den kes­kel­lä. Hän ke­hot­taa te­ke­mään sen, min­kä voi eli en­nen kaik­kea val­vo­maan oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa: ”Min­kä minä sa­non teil­le, sen sa­non kai­kil­le: val­vo­kaa!” (Mark. 13:37.) Tämä neu­vo on ai­na ajan­koh­tai­nen, sil­lä ih­mi­nen ei tie­dä, mil­loin omal­le elä­mäl­le tai koko luo­ma­kun­nal­le tu­lee lop­pu.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys