JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rakentavaan kritiikkiin kuuluu kunnioittava ote

Pääkirjoitukset
18.10.2023 6.00

Juttua muokattu:

17.10. 13:16
2023101713163620231018060000

Kriit­ti­nen ajat­te­lu on tär­ke­ää mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la. Esi­mer­kik­si tie­teel­li­nen kes­kus­te­lu on kriit­tis­tä kes­kus­te­lua. Se on kes­kus­te­lua asi­ois­ta, ei hen­ki­löis­tä. Täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on voi­mas­sa pa­rem­man, vah­vem­man ar­gu­men­tin oi­keus. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kriit­ti­nen ei tar­koi­ta ne­ga­tii­vis­ta, vaan kul­loi­sen­kin asi­an ar­vi­oin­ti- ja ajat­te­lu­tai­toa.

Ylei­ses­ti pu­hut­ta­es­sa kri­tiik­ki jää va­ja­vai­sek­si, mi­kä­li sii­hen ei lii­ty ra­ken­ta­vaa ja kes­kus­te­lu­kump­pa­nia kun­ni­oit­ta­vaa ele­ment­tiä. Näin on eri­tyi­ses­ti ti­lan­teis­sa, jois­sa kri­tiik­ki ja nä­kö­kul­mat liit­ty­vät ih­mis­ten vä­li­siin suh­tei­siin, toi­min­ta­ta­paan tai va­lin­toi­hin. Esi­mer­kik­si lap­sen per­soo­nal­li­suus tai sii­tä joh­tu­va toi­min­ta saat­taa joh­taa sii­hen, et­tä lap­si saa pal­jon kiel­teis­tä pa­lau­tet­ta. On tär­ke­ää, et­tä ih­mi­nen saa kuul­la myös po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta sekä ko­kea hy­väk­syn­tää.

Nuo­ren kas­vuun ja mur­ro­si­kään saat­taa liit­tyä vah­vaa­kin kri­tiik­kiä van­hem­pia, kas­va­tus­ta, ko­din toi­min­ta­mal­le­ja tai ar­vo­ja koh­taan. Tätä ei ole tar­peen kiel­tää, vaan sen voi pyr­kiä koh­taa­maan tur­val­li­ses­ti. On tär­ke­ää, et­tä ko­to­na voi esit­tää kai­ken­lai­sia ky­sy­myk­siä, vai­kei­ta­kin. Myös ko­dis­sa elet­tyä us­koa koh­taan saat­taa tul­la ky­sy­myk­siä. Us­koon liit­ty­vät ky­sy­myk­set ei­vät usein­kaan ole kri­tiik­kiä it­se us­koa koh­taan, vaan ha­lua saa­da vas­taus miel­tä as­kar­rut­ta­vaan ky­sy­myk­seen. Us­kon ky­sy­mys­ten ää­rel­le on tar­peel­lis­ta py­säh­tyä, vaik­ka vas­taus­ta ei ai­na löy­tyi­si­kään. Lap­si ja nuo­ri ko­kee tur­val­li­sek­si sen, et­tä van­hem­mat ha­lu­a­vat us­koa sil­loin­kin, kun vas­tauk­sia kaik­kiin ky­sy­myk­siin ei ole.

Jee­sus koh­ta­si sekä oi­ke­al­la et­tä vää­räl­lä mie­lel­lä ky­se­le­viä ih­mi­siä. Evan­ke­liu­mit to­te­a­vat jäl­kim­mäi­sis­tä, kuin­ka nämä lä­hes­tyi­vät Jee­sus­ta kiu­sa­ten (Matt. 22:35, Mark. 8:11). Hei­dän kri­tiik­kin­sä nou­si epä­us­kos­ta, ei et­si­väs­tä sy­dä­mes­tä. Ih­mi­nen voi lä­hes­tyä us­kon asi­aa sa­mal­la ta­val­la tä­nään­kin. Vah­va kri­tiik­ki saat­taa ker­toa sii­tä, et­tä us­kon tuo­ma nä­kö­a­la on him­men­ty­nyt tai ka­don­nut. Ope­tus­las­ten ky­sel­les­sä Jee­suk­sel­ta us­kon sa­lai­suu­des­ta he pyy­si­vät Jee­suk­sel­ta: ”Li­sää meil­le us­koa” (Luuk. 17:5). Hei­dän asen­teen­sa ku­va­si us­kon tuo­maa nöy­ryyt­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys