JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Talkootyötä hyvän sanoman levittämiseksi

Pääkirjoitukset
17.4.2024 6.00

Juttua muokattu:

16.4. 10:47
2024041610475520240417060000

Tal­koi­lul­la on Suo­mes­sa pit­kä his­to­ria. Tal­koo­hen­ki on ol­lut tun­net­tua, ja sii­hen on myös tur­vau­dut­tu: apua on saa­tu ja an­net­tu. Yh­des­sä on niin ke­rät­ty hei­nät la­toon kuin uu­sit­tu ka­tot. Yhä edel­leen pi­de­tään ta­lo­yh­ti­öis­sä ke­väi­siä pi­han­sii­vous­tal­koi­ta, kou­luil­la ja ky­läyh­tei­söis­sä lä­hiym­pä­ris­tön ke­vät­sii­vouk­sia.

Yh­dis­tys­toi­mi­jat ovat jo vuo­sia tuo­neet esil­le tal­koo­hen­gen hei­ken­ty­mis­tä. Tämä on me­ne­tys, sil­lä yh­des­sä te­ke­mi­nen aut­taa tu­tus­tu­maan toi­siin, luo yh­teen­kuu­lu­vuut­ta, syn­nyt­tää iloa ja ede­saut­taa yh­des­sä toi­mi­mis­ta.

Kris­til­li­syy­den toi­min­ta on laa­jal­ti tun­net­tu tal­koo­työs­tään. Vii­koit­tai­sia seu­ro­ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä ei voi­tai­si jär­jes­tää il­man va­paa­eh­tois­työ­tä. Ke­vään ede­tes­sä myös ke­sän suur­ten seu­ro­jen val­mis­te­lut ete­ne­vät. Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rot ovat ver­kos­sa kaik­kien va­rat­ta­vis­sa. Vas­tuu­hen­ki­löt ovat teh­neet työ­tään jo pit­kän ai­kaa, jot­ta työ­teh­tä­vät oli­si suun­ni­tel­tu tar­pei­ta vas­taa­vik­si ja koh­tuul­li­sik­si. Jot­ta seu­rat voi­daan to­teut­taa, tar­vi­taan tal­koo­hen­keä, si­tou­tu­mis­ta ja oman työ­pa­nok­sen an­ta­mis­ta yh­tei­sen hank­keen eteen.

Työn on­nis­tu­mi­sek­si on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää saa­da jo­kai­nen te­ke­mään oma osuu­ten­sa, mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­teh­tä­vä tu­lee mi­toit­taa te­ki­jän ikään, ko­ke­muk­seen ja elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­vak­si. On luon­nol­lis­ta, et­tä nuo­ri ha­lu­aa ta­va­ta suu­ris­sa seu­rois­sa ys­tä­vi­ään. Yh­tei­ses­tä ajas­ta voi naut­tia myös ot­ta­mal­la yh­tei­sen työ­vuo­ron. Työ­vuo­rois­sa tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin ja saat­taa löy­tää ys­tä­viä. Nuo­ri voi mah­dol­lis­taa oman van­hem­pan­sa työ­vuo­ron tar­jo­a­mal­la las­ten­hoi­to­a­pua.

Tal­koo­työ­tä teh­tä­es­sä on pi­det­tä­vä esil­lä sitä, et­tä työ­tä tu­lee voi­da teh­dä va­paas­ti, ei vaa­dit­tu­na. Työn tar­koi­tuk­se­na on, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ydin­sa­no­ma, sa­no­ma ar­mos­ta ja an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa, voi­si ol­la mah­dol­li­sim­man mo­nen ih­mi­sen kuul­ta­va­na ja us­kot­ta­va­na. Usein myös työs­sä mu­ka­na ole­mi­nen on us­koa vah­vis­ta­va ko­ke­mus.

Hep­re­a­lais­kir­je kan­nus­taa an­ta­maan omas­ta yh­tei­sek­si hy­väk­si: ”Äl­kää myös­kään unoh­ta­ko teh­dä hy­vää ja an­taa omas­tan­ne, sil­lä sel­lai­set uh­rit ovat Ju­ma­lal­le mie­leen” (Hepr. 13:16).

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys