JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tervetuloa Pudasjärven Suviseuroihin

Pääkirjoitukset
5.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.6. 13:21
2024060413213520240605060000

Tä­män ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na on Jee­suk­sen Pie­ta­ril­le esit­tä­mä ky­sy­mys: ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17). Se on osa kes­kus­te­lua, jon­ka Jee­sus kävi ope­tus­las­ten­sa kans­sa Ti­be­ri­aan jär­ven ran­nal­la. Jee­sus ky­syi kol­me ker­taa sa­man­si­säl­töi­sen ky­sy­myk­sen. Kol­man­nen ker­ran jäl­keen Pie­ta­ri vas­ta­si: ”Her­ra, sinä tie­dät kai­ken. Sinä tie­dät, et­tä olet mi­nul­le ra­kas.” Näin sa­no­es­saan Pie­ta­ri tun­nus­ti, et­tä Jee­sus Kris­tus on hä­nen Her­ran­sa ja Va­pah­ta­jan­sa.

Edel­lä ku­vat­tu ti­lan­ne saat­taa yh­täk­kiä tun­tua etäi­sel­tä, sil­lä on­han sii­tä ai­kaa jo lä­hes 2000 vuot­ta. Jee­suk­sen esit­tä­mä ky­sy­mys on kui­ten­kin ajan­koh­tai­nen myös tänä päi­vä­nä.

Ky­sy­mys ”olen­ko minä si­nul­le ra­kas” vie mei­dät pe­rim­mäis­ten asi­oi­den ää­rel­le. Ei ole sen vä­hem­mäs­tä ky­sy­mys, kuin tun­nus­tam­me­ko Jee­suk­sen Kris­tuk­sen Ju­ma­lan Po­jak­si, jol­le on an­net­tu kaik­ki val­ta (Joh. 13:13). Se myös mer­kit­see, et­tä Kris­tuk­sen per­soo­naan kät­key­tyy kaik­ki tie­to ja vii­saus.

Mo­net ai­kam­me il­mi­öis­tä haas­ta­vat Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na ole­van Jee­suk­sen ky­sy­myk­sen. Sen ti­lal­le tar­jo­taan vaih­to­eh­toi­ses­ti sie­lun­vi­hol­li­sen pa­ra­tii­sis­sa esit­tä­mää ky­sy­mys­tä: ”On­ko Ju­ma­la to­del­la sa­no­nut?” (1. Moos. 3:1). Kuu­lem­me usein väit­teen, et­tä ny­ky­päi­vä­nä on esi­mer­kik­si ih­mi­sen ole­muk­ses­ta pal­jon enem­män tie­toa kuin 2000 vuot­ta sit­ten. Tämä on nous­sut esil­le vii­me­ai­kai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa, kun on ha­lut­tu puo­lus­taa esi­mer­kik­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mis­tä.

Kris­tit­tyi­nä me ha­lu­am­me pi­täy­tyä Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa. Us­kom­me, et­tä Jee­sus on Ju­ma­lan Poi­ka. Näin us­ko­es­sam­me em­me ase­ta ih­mis­vii­saut­ta hä­nen ope­tuk­sen­sa ylä­puo­lel­le. Tyy­dym­me sii­hen mitä Jee­sus on sa­no­nut, sil­loin­kin, kun se so­tii jär­kem­me an­ta­maa ym­mär­rys­tä vas­taan. Ky­sy­mys on ai­na sii­tä, on­ko Jee­sus Kris­tus meil­le ra­kas. Us­kom­me­ko sii­hen, et­tä hän on Ju­ma­las­ta, Isäs­tä ian­kaik­ki­suu­des­sa syn­ty­nyt ja myös sa­maa ole­mus­ta hä­nen kans­saan? Jee­sus sa­noi ope­tus­lap­sil­leen: ”Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, niin te myös pi­dät­te mi­nun käs­ky­ni” (Joh. 14:15).

SRK:n joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin.

Val­de Pa­lo­la

Joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys