JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tuetaan järjestyksenvalvojia työssään

Pääkirjoitukset
25.10.2023 8.00

Juttua muokattu:

24.10. 12:44
2023102412442120231025080000

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat te­ke­vät vält­tä­mä­tön­tä ja tär­ke­ää työ­tä muun mu­as­sa suur­ten seu­ra­ti­lai­suuk­sien tur­val­li­suu­den puo­les­ta. Mi­kä­li jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ei­vät il­moit­tau­tui­si työ­hön, ei vi­ra­no­mai­sil­ta saa­tai­si lu­paa jär­jes­tää esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­ja tai opis­to­seu­ro­ja.

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien rek­ry­toi­mi­ses­sa on ol­lut vii­me vuo­si­na haas­tei­ta. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kor­tin suo­rit­ta­nei­ta on tar­pei­siin näh­den vä­hän­lai­ses­ti ei­vät­kä kaik­ki kor­tin suo­rit­ta­neet pää­se ai­na työ­vuo­roon. Li­säk­si hi­das­tee­na voi­vat ol­la työ­hön liit­ty­vät mii­nus­puo­let, ku­ten haas­ta­vas­ti käyt­täy­ty­vät seu­ra­vie­raat. Tä­män leh­den uu­ti­ses­sa ker­ro­taan, et­tä SRK on re­a­goi­nut ti­lan­tee­seen, ja niin kou­lut­ta­jia kuin kou­lu­tuk­si­a­kin on saa­tu li­sää. Nyt on toi­veis­sa saa­da myös uu­sia kou­lu­tet­ta­via joka puo­lel­ta Suo­mea.

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ker­to­vat täs­sä leh­des­sä työs­tään. Hei­dän ker­to­muk­sis­saan tois­tuu pyyn­tö las­ten ja nuor­ten van­hem­mil­le: kes­kus­tel­kaa ko­to­na sii­tä, mi­ten sään­töi­hin ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jiin tu­lee suh­tau­tua. Kun jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat puut­tu­vat seu­ra­vie­rai­den te­ke­mi­siin, hei­dän pyyn­tö­ään on syy­tä nou­dat­taa vii­py­mät­tä. Lap­sil­le ja nuo­ril­le on hyvä ker­toa, et­tä vaa­ka­ku­pis­sa on se, voi­daan­ko seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus taa­ta ja suu­ria seu­ro­ja jär­jes­tää jat­kos­sa­kin.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys