JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Valvomiseen kuuluvat uskoa suojaavat valinnat

Pääkirjoitukset
15.11.2023 7.00

Juttua muokattu:

14.11. 16:00
2023111416004920231115070000

Edes­sä ole­va val­vo­mi­sen sun­nun­tai muis­tut­taa aja­tuk­sia he­rät­tä­vin Raa­ma­tun esi­mer­kein sii­tä, et­tä us­kon lah­jaa on tär­keä hoi­taa ja suo­jel­la läpi elä­män. Em­me tie­dä, mil­loin tu­lee oma ai­kam­me läh­teä täs­tä maa­il­mas­ta.

Raa­ma­tun esi­mer­kit osoit­ta­vat, et­tä us­kos­sa val­vo­mi­nen on ol­lut vält­tä­mä­tön­tä kaik­ki­na ai­koi­na. Me ih­mi­set kiin­nym­me her­käs­ti ajal­li­sen elä­män asi­oi­hin niin pal­jon, et­tä tär­keys­jär­jes­tys hä­mär­tyy ja Ju­ma­lan sa­nan neu­vot al­ka­vat me­net­tää pai­no­ar­vo­aan.

Tänä ai­ka­na eri­tyi­nen val­vo­mi­sen paik­ka on ajan­käy­tös­sä. Mo­net ta­hot ja asi­at kil­pai­le­vat ajas­tam­me. Tar­jol­la on ke­hit­tä­vää, viih­dyt­tä­vää ja ren­tout­ta­vaa si­säl­töä vuo­ro­kau­den jo­kai­seen het­keen.

Eläm­me mah­dol­li­suuk­sien maa­il­mas­sa, jos­sa ih­mi­nen et­sii jat­ku­vas­ti vie­lä pa­rem­paa ja vie­lä ke­hit­ty­neem­pää muo­toa it­ses­tään. Lo­put­to­mal­ta tun­tu­vien mah­dol­li­suuk­sien kes­kel­lä yk­sin­ker­tai­nen us­ko ja sen mu­kaan elä­mi­nen voi al­kaa tun­tua ra­joit­ta­val­ta ja py­säh­ty­neel­tä.

Maal­lis­tu­neen ja ih­mi­sen vii­saut­ta ko­ros­ta­van ajan kes­kel­lä saat­taa unoh­tua, et­tä va­lin­nan­mah­dol­li­suu­det lop­pu­vat ajan ra­jan tuol­la puo­len. Siel­lä tär­ke­ää on enää se, kuo­li­ko ih­mi­nen us­kos­sa, Va­pah­ta­jaan­sa tur­va­ten.

Tä­män vuok­si Raa­mat­tu ke­hot­taa joka het­ki val­vo­maan ja te­ke­mään us­koa suo­jaa­via va­lin­to­ja. Jos esi­mer­kik­si seu­ra­vä­lit pi­te­ne­vät ja yh­teys us­ko­nys­tä­viin hii­puu, val­vo­jal­le voi tul­la vä­sy­mys. Tuol­loin ym­pä­ril­lä ei ole tu­kea us­ko­mi­seen ei­kä kuo­le­ma­ton sie­lu saa ra­vin­toa, joka aut­taa jak­sa­maan tais­te­lus­sa syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan.

Kan­nat­taa käy­dä seu­rois­sa, kuun­nel­la se­li­tet­tyä Ju­ma­lan sa­naa ja lu­kea Raa­mat­tua. Us­koa tu­ke­vat myös ru­koi­le­mi­nen, eh­tool­li­sel­la käy­mi­nen ja ri­pin käyt­tä­mi­nen. Sy­dä­men us­kon myö­tä ih­mi­sel­lä on jo tääl­lä ajas­sa rau­ha Ju­ma­lan kans­sa, ja tä­män ajan jäl­keen edes­sä on ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Raa­mat­tu käyt­tää Ju­ma­lan vas­tus­ta­jas­ta sie­lun­vi­hol­li­ses­ta myös ni­mi­tys­tä kil­ju­va ja­lo­peu­ra. Sie­lun­vi­hol­li­nen on peto, jota vas­taan Ju­ma­lan lap­si pär­jää par­hai­ten py­sy­mäl­lä tii­viis­ti Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä. Evan­ke­liu­mi, Ju­ma­lan voi­ma, aut­taa pe­ril­le tai­vaan ko­tiin saak­ka.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys