JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vierailu hautausmaalla rauhoittaa ja opettaa

Pääkirjoitukset
1.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

30.10. 11:51
2023103011515320231101060000

Py­häin­päi­vää vie­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na 4. mar­ras­kuu­ta. Tämä kirk­ko­vuo­den pyhä on su­lau­tu­ma kah­des­ta eri juh­las­ta, kaik­kien py­hien päi­väs­tä ja us­ko­vien vai­na­jien muis­to­päi­väs­tä. Py­häin­päi­väs­tä on muo­dos­tu­nut kol­man­nek­si suo­si­tuin kir­kos­sa­käyn­ti­päi­vä. Mo­net osal­lis­tu­vat kir­kois­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin, jois­sa lu­e­taan vuo­den ai­ka­na pois­nuk­ku­nei­den ni­met ja sy­ty­te­tään kynt­ti­lä hei­dän muis­tol­leen.

Py­häin­päi­vä­nä ih­mi­set suun­taa­vat myös hau­taus­maal­le, jos­sa sa­to­jen kynt­ti­löi­den va­lo­me­ri luo rau­hoit­ta­van ja kau­niin ym­pä­ris­tön pi­me­ään vuo­de­nai­kaan. Kynt­ti­löi­den valo pi­mey­des­sä muis­tut­taa Jee­suk­sen omis­ta sa­nois­ta: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” (Joh. 8:12.) Tämä valo joh­dat­taa Jee­suk­sen seu­raa­jaa niin päi­vän­va­los­sa kuin yön pi­mey­des­sä­kin. Kris­tus-va­loa kai­va­taan ai­van eri­tyi­ses­ti tä­nään, syn­nin ja sen seu­rauk­se­na kas­va­van pa­hoin­voin­nin kes­kel­lä.

Hau­taus­maal­la käyn­ti muis­tut­taa kä­vi­jää elä­män ra­jal­li­suu­des­ta. Jo­kai­nen elä­mä on ai­nut­ker­tai­nen Ju­ma­lan lah­ja. Hau­taus­maal­la muis­te­taan pois­nuk­ku­nei­ta rak­kai­ta ja tun­ne­taan kii­tol­li­suut­ta kai­kes­ta sii­tä, mitä he ovat lä­hei­sil­leen an­ta­neet. Lä­hei­sen hau­dal­la voi­vat ol­la läs­nä kai­paus, ero­ni­kä­vä ja rak­kaus sekä us­kos­sa pois­nuk­ku­neen koh­dal­la myös jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vo.

Hau­taus­maal­la vie­rai­lu opet­taa, et­tä jo­kai­sel­le tu­lee oma vuo­ro läh­teä. Jol­le­kul­le tämä saat­taa tuo­da ah­dis­tus­ta ja ky­sy­myk­siä: Mis­sä on mi­nun tur­va­ni kuo­le­man het­kel­lä? Olen­ko val­mis läh­te­mään? Toi­sel­le elä­vä us­ko tuo tur­van kuo­le­maa­kin aja­tel­len, sil­lä tuol­loin kaik­ki py­hät saa­vat kat­sel­la maa­il­man va­loa, Jee­sus­ta Kris­tus­ta, kas­vois­ta kas­voi­hin (1. Kor. 13:12).

Hau­taus­maal­le vie­rai­luun kan­nat­taa ot­taa mu­kaan myös lap­sia ja nuo­ria. Hei­dän kans­saan voi et­siä iso­van­hem­man, su­ku­lai­sen tai tut­ta­van hau­dan. On hyvä op­pia ym­mär­tä­mään su­ku­pol­vien ket­jua ja omaa paik­kaan­sa sii­nä. Hau­taus­maa kut­suu rau­hoit­tu­maan är­syk­kei­tä tul­vil­laan ole­van ajan kes­kel­lä. Vie­rai­lun yh­tey­des­sä voi to­de­ta, et­tä py­hiä ei­vät ole vain us­kos­sa kuol­leet, vaan jo­kai­nen elä­vän us­kon omis­ta­ja.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys