JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 »

Runo voi syn­tyä kes­ken si­lit­tä­mi­sen­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta5.2.2016 7.00

​Ka­jaa­ni­lai­nen Pau­la Hop­pa on kuu­den lap­sen äi­ti, joka työs­ken­te­lee hoi­to­a­lal­la. Toi­si­naan hän saa lu­kea ru­no­jaan hoi­ta­mil­leen van­huk­sil­le, ja ko­kee nii­den ilah­dut­ta­van hei­tä. Pau­la kir­joit­taa ru­no­ja myös lap­sis­ta ja lap­sil­le – sy­lis­sä oma pie­ni Ii­vo-poi­ka.

Rak­kai­ta, ra­sit­ta­via – si­sa­ruk­sia

Puhutaan maasta ja taivaasta19.1.2016 7.12

Si­sa­ruus­suh­de on yleen­sä elä­män pit­kä­ai­kai­sin suh­de. Sii­hen vai­kut­ta­vat mo­net sei­kat, ku­ten ikä ja ikä­e­ro, su­ku­puo­li sekä yk­si­löl­li­set omi­nai­suu­det, ku­ten luon­ne, per­soo­nal­li­suus, mie­len­kiin­non koh­teet – sekä ter­vey­den­ti­la.

​Yli­työl­lis­tet­ty vel­ka­neu­von­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta15.1.2016 6.40

Kirs­ti Kor­ke­a­kan­gas on toi­mi­nut Kes­ki-Suo­men ta­lous- ja vel­ka­neu­von­nas­sa 13 vuot­ta, jois­ta vii­mei­sen vuo­den joh­ta­va­na ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­ja­na. Hän ker­too, et­tä vel­ka­jär­jes­te­lyil­lä yli­vel­kaan­tu­nut voi saa­da uu­den alun.

Iloa soit­ta­mi­sen lah­jas­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2016 6.41

Nuo­re­na opit­tu tai­to on säi­ly­nyt Ei­no Syr­jä­nie­mel­lä edel­leen. Saim­me vii­me syk­sy­nä naut­tia Ei­non soit­ta­mi­sen lah­jas­ta, kun hän sä­es­ti Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kes­ki­viik­koil­lan seu­rois­sa.

Van­han pir­tin jou­lu

Puhutaan maasta ja taivaasta24.12.2015 7.12

Van­han ajan jou­lus­sa lä­hei­syys ja läm­pö oli­vat lah­jo­ja tär­ke­äm­piä. Reis­jär­ven Ka­la­jan ky­läs­sä, Au­ti­on ta­los­sa, yli 100 vuot­ta van­hat jy­ke­vät sei­nä­hir­ret ovat suo­jan­neet mo­net ih­mis­vuo­si­ker­rat. Eri ikä­kau­sien lap­set ovat saa­neet tie­toa pe­rin­teis­tä äi­deil­tä ja isil­tä, mum­moil­ta ja pa­poil­ta, tä­deil­tä ja se­dil­tä.

Amos tulk­ka­si ko­ti­ky­län­sä seu­rois­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta23.10.2015 7.02

– Us­ko tuo sy­dä­meen rau­han ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen. Tun­nen myös rak­kau­den, joka yh­dis­tää kaik­kia sa­moin us­ko­via, Amos Pag­nam ker­too. Hän on 23-vuo­ti­as nel­jän­nen vuo­den his­to­ri­an opis­ke­li­ja Lomén yli­o­pis­tos­sa To­gos­sa.

Ir­ja on jät­tä­nyt kah­des­ti ko­tin­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta29.9.2015 6.38

Paa­vo­la­lai­nen Ir­ja Har­ju jou­tui so­dan ai­ka­na jät­tä­mään ko­tin­sa kak­si ker­taa. Evak­ko­tai­val ja aset­tu­mi­nen vie­raa­seen ym­pä­ris­töön on jät­tä­nyt ul­ko­puo­li­suu­den tun­teen, vaik­ka koti on­kin nyt py­sy­nyt pit­kään yh­des­sä pai­kas­sa. Evan­ke­liu­mi on an­ta­nut voi­mia mat­kal­la.

Ir­ja on syy­sih­mi­nen

Puhutaan maasta ja taivaasta2.9.2015 6.38

– Lap­set ovat ai­ko­je­ni täyt­tö. He ovat tär­kein si­säl­tö elä­mäs­sä­ni, vaik­ka mi­nul­la ei omia ole­kaan, Ir­ja ker­too.

Mirk­ka Syr­jä­lä avaa las­ten­kir­jas­saan Raa­ma­tun sa­no­maa äi­dil­li­ses­ti

Puhutaan maasta ja taivaasta16.8.2015 6.36

SRK jul­kai­see jäl­leen lop­pu­vuo­des­ta uu­sia tuot­tei­ta. Yk­si niis­tä on las­ten­kir­ja Ilo­sa­no­ma, jon­ka kir­joit­ta­ja ja ku­vit­ta­ja on Mirk­ka Syr­jä­lä.

Kos­ka kuu­rous ei ole on­gel­ma

Puhutaan maasta ja taivaasta28.7.2015 6.37

äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­nen Ol­li Ka­tai­nen Sei­nä­jo­el­ta toi­mi su­vi­seu­rois­sa lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa opas­te­vas­taa­va­na. Kuu­ro­na syn­ty­neen Ol­lin si­sa­ruk­sis­ta 7 on kuu­le­vaa ja 7 kuu­roa.

« 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 »
3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys