JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 »

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka – vir­si­ki­san voit­ta­jat

Puhutaan maasta ja taivaasta3.6.2016 12.42

Ou­lus­sa jär­jes­tet­tiin tou­ko­kuus­sa Kai­ken kan­san vir­si­vi­sa, jon­ka voit­ti ryh­mä ni­mel­tään Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka. Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­mu­siik­ki­pii­riä edus­ta­nee­seen ryh­mään kuu­lui­vat Mart­ti Ti­hi­nen (ku­vas­sa vas.), Teu­vo Päk­ki­lä, Rau­no Kin­nu­nen ja Leo Ti­hi­nen.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

On­nis­tu­mi­sen iloa – vink­ke­jä juh­lien jär­jes­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta1.6.2016 12.00

Ke­vät ja kesä ovat mo­nes­sa per­hees­sä juh­lien ai­kaa. Per­he­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on oma pro­ses­sin­sa, ja se vaa­tii usein ai­kaa, ra­haa ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Us­kal­la ol­la roh­kea ar­ka­jal­ka

Puhutaan maasta ja taivaasta28.5.2016 6.34

Saa­pu­va kesä kut­suu jäl­leen mo­nen­lai­siin rie­mui­hin­sa niin pie­niä kuin suu­rem­pi­a­kin ih­mi­siä. Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to Tu­ke­sis­ta ke­sän­viet­tä­jiä ke­ho­te­taan sat­saa­maan omaan ja lä­heis­ten tur­val­li­suu­teen niin leik­ki­ken­til­lä, luon­nos­sa kuin eri­lai­sis­sa va­paa-ajan pal­ve­luis­sa­kin.

KUVA: M.H.

KUVA: M.H.

Saa­ko äi­ti vä­syä? – Di­a­ko­ni­a­työ­tä per­heis­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta8.5.2016 9.40

äi­din­rak­kaut­ta on ylis­tet­ty kaut­ta ai­ko­jen. Mut­ta äi­tiy­den ko­ke­mi­nen ei ole ai­na täyn­nä iha­naa on­nen­tun­net­ta, vaan mo­net syyt saat­ta­vat joh­taa uu­pu­muk­seen ja ai­heut­taa jopa ma­sen­nus­ta. Mo­nes­ti äi­ti yrit­tää jak­saa yk­sin vai­keuk­sien­sa kans­sa ja syyl­lis­tää it­se­ään omas­ta heik­kou­des­taan. Uu­pu­muk­sen tun­nus­ta­mi­nen toi­sel­le ih­mi­sel­le on jo iso as­kel koh­ti toi­pu­mis­ta.

KUVA: ELISA RAAPPANA

KUVA: ELISA RAAPPANA

Lä­he­tys- ja opin­to­mat­kal­la Suo­mes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta21.4.2016 14.46

Rod ja Elai­ne Ni­ku­la ovat saa­pu­neet Ame­ri­kas­ta, Min­ne­so­tan Rock­for­dis­ta Suo­meen lä­he­tys­mat­kal­le. Mat­ka kes­tää kol­me viik­koa, ja sen ai­ka­na jär­jes­te­tään usei­ta seu­ro­ja.

Esi­val­ta on Ju­ma­lal­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta19.4.2016 11.35

Esi­val­ta saat­taa kä­sit­tee­nä tun­tua yk­si­lön­va­paut­ta ko­ros­ta­vas­sa ja auk­to­ri­teet­te­ja vie­rok­su­vas­sa ajas­sa hie­man van­ha­nai­kai­sel­ta. Sil­lä on kui­ten­kin tär­keä tur­val­li­suut­ta ja yh­teis­kun­nal­lis­ta jär­jes­tys­tä luo­va ja yl­lä­pi­tä­vä mer­ki­tys ja teh­tä­vä.

KUVITUSKUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVITUSKUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Kak­si­vuo­ti­as verk­ko­leh­ti tuo lu­ke­mi­sen ilon jo­kai­seen päi­vään

Puhutaan maasta ja taivaasta2.4.2016 7.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä alet­tiin jul­kais­ta 2.4.2014. Se on va­kiin­nut­ta­nut ase­man­sa pa­pe­ri­leh­den rin­nal­la il­mai­se­na, kai­kil­le avoi­me­na säh­köi­se­nä leh­te­nä. Leh­den ta­voit­tee­na on lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti ker­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­ta us­kos­ta, elä­mäs­tä ja toi­min­nas­ta ja ol­la mah­dol­li­sim­man mo­nen saa­vu­tet­ta­vis­sa. Juh­lis­tam­me verk­ko­leh­den kak­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää jul­kai­se­mal­la lu­ki­jan haas­tat­te­lun.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Ju­ma­la on läs­nä elä­mäs­sä ja kuo­le­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta30.3.2016 7.00

Kun kuo­le­ma kos­ket­taa, elä­män ra­jal­li­suus tu­lee lä­hel­le. Su­run koh­da­tes­sa myös seu­ra­kun­ta tar­jo­aa apua.

Lä­he­tys­seu­rois­sa So­dan­ky­läs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.3.2016 7.00

Yk­si Lap­piin suun­tau­tu­neis­ta tä­män tal­ven SRK:n lä­he­tys­mat­kois­ta al­koi So­dan­ky­läs­tä. Vii­den päi­vän ai­ka­na seu­ro­ja pi­det­tiin So­dan­ky­län li­säk­si kuu­del­la muul­la paik­ka­kun­nal­la: Iva­los­sa, Ina­ris­sa, Sal­las­sa, Ke­mi­jär­vel­lä, Sa­vu­kos­kel­la ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Kum­mius on teh­tä­vä ja mah­dol­li­suus

Puhutaan maasta ja taivaasta10.3.2016 6.48

Par­haim­mil­laan kum­mi on lap­sen elä­mäs­sä tär­keä ih­mi­nen: tur­val­li­nen ai­kui­nen ja ys­tä­vä. Yleen­sä kum­meik­si va­li­taan van­hem­pien hy­vin tun­te­mia lä­hei­siä ys­tä­viä tai su­ku­lai­sia.

« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 »
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys