JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 »

Las­ten su­vi­seu­rois­sa erak­ko­hen­ki­nen sai oman telt­ta­saa­ren

Puhutaan maasta ja taivaasta28.6.2016 16.11

Tämä on ker­to­mus eräis­tä Las­ten su­vi­seu­rois­ta. Oli sa­tei­nen ke­sä­kuun aa­mu, kun kau­kai­ses­sa ar­jen­hal­lin­ta­toi­mi­kun­nas­sa pää­tet­tiin, et­tä Lai­ti­sen per­heen olo­huo­neen pöy­tä oli­si oi­val­li­nen paik­ka so­pi­van pie­nil­le su­vi­seu­roil­le.

Kak­sos­sis­kot sai­vat rip­pi­kou­lus­ta ys­tä­viä ja vas­tauk­sia us­ko­ne­lä­mään

Puhutaan maasta ja taivaasta27.6.2016 7.22

Mil­la ja Saa­na Paa­ki­na­ho osal­lis­tui­vat rip­pi­kou­lun ke­sä­jak­sol­le Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Rip­pi­kou­lu oli heil­le hie­no ko­ke­mus ja se oli­si voi­nut jat­kua tyt­tö­jen mie­les­tä pi­dem­pään­kin. Heis­tä eri­tyi­sen mu­ka­via oli­vat ret­ki Aut­ti­kön­kääl­le ja il­lan­viet­to opis­ton ko­dal­la.

”Miul ei muu­ta jäänt ko mur­re”

Puhutaan maasta ja taivaasta21.6.2016 9.06

– Mie oon ai­na ih­me­telt, mite Tai­vaan Isä on jär­jes­tänt asi­at, sa­noo 87-vuo­ti­as mo­nia vai­hei­ta elä­nyt ja yli 70 vuo­den työ­u­ran teh­nyt Ir­ja Mäy­rä­nen. Olem­me ju­tut­ta­mas­sa Ir­jaa hä­nen ko­to­naan Lap­peen­ran­nan Ki­vi­har­jus­sa. Sak­set klip­sut­ta­vat, kun Ir­ja par­tu­roi Ris­to Romp­pa­sen hiuk­sia.

Koti ja kou­lu yh­teis­työs­sä toi­si­aan ar­vos­ta­en

Puhutaan maasta ja taivaasta12.6.2016 12.57

Paa­vo­lan ala­kou­lus­sa vie­tet­tiin tou­ko­kuus­sa ai­nut­laa­tuis­ta juh­la­het­keä. Hilk­ka ja Kari Pöys­kö jär­jes­ti­vät 12 lap­sen­sa kans­sa juh­lat opet­ta­jil­le, kun per­heen kuo­pus, Hil­ja­kai­sa, oli päät­te­le­mäs­sä kuu­det­ta luok­kaan­sa. Kaik­ki per­heen lap­set ovat käy­neet ala­kou­lun­sa Paa­vo­las­sa. Esi­koi­sen läh­dös­tä kou­lu­tiel­le on yli 30 vuot­ta. Pöys­kö­jen per­he­kuo­ro lau­loi juh­las­sa ne­li­ää­ni­ses­ti.

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka – vir­si­ki­san voit­ta­jat

Puhutaan maasta ja taivaasta3.6.2016 12.42

Ou­lus­sa jär­jes­tet­tiin tou­ko­kuus­sa Kai­ken kan­san vir­si­vi­sa, jon­ka voit­ti ryh­mä ni­mel­tään Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka. Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­mu­siik­ki­pii­riä edus­ta­nee­seen ryh­mään kuu­lui­vat Mart­ti Ti­hi­nen (ku­vas­sa vas.), Teu­vo Päk­ki­lä, Rau­no Kin­nu­nen ja Leo Ti­hi­nen.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

On­nis­tu­mi­sen iloa – vink­ke­jä juh­lien jär­jes­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta1.6.2016 12.00

Ke­vät ja kesä ovat mo­nes­sa per­hees­sä juh­lien ai­kaa. Per­he­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on oma pro­ses­sin­sa, ja se vaa­tii usein ai­kaa, ra­haa ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Us­kal­la ol­la roh­kea ar­ka­jal­ka

Puhutaan maasta ja taivaasta28.5.2016 6.34

Saa­pu­va kesä kut­suu jäl­leen mo­nen­lai­siin rie­mui­hin­sa niin pie­niä kuin suu­rem­pi­a­kin ih­mi­siä. Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to Tu­ke­sis­ta ke­sän­viet­tä­jiä ke­ho­te­taan sat­saa­maan omaan ja lä­heis­ten tur­val­li­suu­teen niin leik­ki­ken­til­lä, luon­nos­sa kuin eri­lai­sis­sa va­paa-ajan pal­ve­luis­sa­kin.

KUVA: M.H.

KUVA: M.H.

Saa­ko äi­ti vä­syä? – Di­a­ko­ni­a­työ­tä per­heis­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta8.5.2016 9.40

äi­din­rak­kaut­ta on ylis­tet­ty kaut­ta ai­ko­jen. Mut­ta äi­tiy­den ko­ke­mi­nen ei ole ai­na täyn­nä iha­naa on­nen­tun­net­ta, vaan mo­net syyt saat­ta­vat joh­taa uu­pu­muk­seen ja ai­heut­taa jopa ma­sen­nus­ta. Mo­nes­ti äi­ti yrit­tää jak­saa yk­sin vai­keuk­sien­sa kans­sa ja syyl­lis­tää it­se­ään omas­ta heik­kou­des­taan. Uu­pu­muk­sen tun­nus­ta­mi­nen toi­sel­le ih­mi­sel­le on jo iso as­kel koh­ti toi­pu­mis­ta.

KUVA: ELISA RAAPPANA

KUVA: ELISA RAAPPANA

Lä­he­tys- ja opin­to­mat­kal­la Suo­mes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta21.4.2016 14.46

Rod ja Elai­ne Ni­ku­la ovat saa­pu­neet Ame­ri­kas­ta, Min­ne­so­tan Rock­for­dis­ta Suo­meen lä­he­tys­mat­kal­le. Mat­ka kes­tää kol­me viik­koa, ja sen ai­ka­na jär­jes­te­tään usei­ta seu­ro­ja.

Esi­val­ta on Ju­ma­lal­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta19.4.2016 11.35

Esi­val­ta saat­taa kä­sit­tee­nä tun­tua yk­si­lön­va­paut­ta ko­ros­ta­vas­sa ja auk­to­ri­teet­te­ja vie­rok­su­vas­sa ajas­sa hie­man van­ha­nai­kai­sel­ta. Sil­lä on kui­ten­kin tär­keä tur­val­li­suut­ta ja yh­teis­kun­nal­lis­ta jär­jes­tys­tä luo­va ja yl­lä­pi­tä­vä mer­ki­tys ja teh­tä­vä.

« 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys