JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 24 25 26 27 28 »

SRK:n uu­si lä­he­tys­työn sih­tee­ri Juha Alan­ko: työ al­koi en­si vuo­den mat­ko­jen suun­nit­te­lul­la

Puhutaan maasta ja taivaasta22.8.2014 7.10

Työ­pöy­dän ta­ka­na is­tuu my­häi­le­vä mies. Juha Alan­ko on aloit­ta­nut elo­kuun alus­sa työt SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri­nä.

So­ti­las­pas­to­ri: Ih­mi­nen on ar­vo­kas, vaik­kei it­se ar­vos­tai­si it­se­ään

Puhutaan maasta ja taivaasta14.8.2014 6.55

Pen­na Par­vi­ai­nen on toi­mi­nut Kai­nuun Pri­kaa­tin so­ti­las­pas­to­ri­na nel­jän vuo­den ajan. Hä­nen mu­kaan­sa po­si­tii­vi­nen asen­ne kan­taa ar­mei­jas­sa­kin.

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen Kir­si Rundg­re­nin sy­dä­me­na­sia

Puhutaan maasta ja taivaasta7.8.2014 14.06

– Heti lu­ki­on jäl­keen py­rin alal­le. Mi­nul­la oli voi­ma­kas halu aut­taa. Kun val­mis­tuin, ru­koi­lin, et­tä löy­täi­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, Kir­si ker­too.

Hei­mo Töl­li iloit­see ke­sä­seu­ro­jen ra­di­o­työs­tä

Puhutaan maasta ja taivaasta12.7.2014 8.49

Su­vi­seu­ro­jen ra­di­o­kon­til­la on vils­ket­tä. Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hei­mo Töl­li oh­jaa haas­tat­te­li­jan sa­kas­tin taak­se ja ker­too, mis­sä on rau­hal­li­nen paik­ka teh­dä haas­tat­te­lua.

Ke­vään tuok­su­ja Pat­vin­suol­la

Puhutaan maasta ja taivaasta21.5.2014 6.29

Suol­la tuok­suu vii­le­ne­vä ke­vä­til­ta ja ohi­men­nyt sade. Rink­ka kal­lis­tuu se­läs­sä­ni va­sem­mal­le. Hyp­päy­tän sitä ja ki­ris­tän oi­ke­an­puo­leis­ta ol­ka­hih­naa. Kan­to­mat­kaa on vain muu­ta­ma ki­lo­met­ri, mut­ta ta­va­raa on run­saas­ti, kun ke­vä­työt ovat vii­le­ät.

Ark­ki­piis­pa Mä­ki­nen: On tar­peen kuun­nel­la ja kes­kus­tel­la

Puhutaan maasta ja taivaasta18.5.2014 14.32

Yh­teis­kun­nan muu­tok­set vai­kut­ta­vat kir­kon ta­paan ol­la ja toi­mia. Muu­tos­ten kes­kel­lä on tär­ke­ää tur­va­ta kir­kon pe­rus­toi­min­ta. Jos kir­kon tä­män­het­ki­set ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat, ne ei­vät mer­kit­tä­väs­ti vai­ku­ta ta­val­li­sen seu­ra­kun­ta­lai­sen elä­mään, ker­too ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen.

Musisointihetki Oulun tuomiokapitulissa. Martti Murtoperä laulamassa, pianistina Päivikki Leinonen.

Musisointihetki Oulun tuomiokapitulissa. Martti Murtoperä laulamassa, pianistina Päivikki Leinonen.

Musisointihetki Oulun tuomiokapitulissa. Martti Murtoperä laulamassa, pianistina Päivikki Leinonen.

Musisointihetki Oulun tuomiokapitulissa. Martti Murtoperä laulamassa, pianistina Päivikki Leinonen.

Rep­pu­jak­ka­ra ja hil­la­suo odot­ta­vat tu­le­vaa elä­ke­läis­kant­to­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta3.5.2014 10.20

– On mu­ka­va aja­tel­la tu­le­vaa, kun ei tar­vit­se elää koko ajan ka­len­te­ri­mer­kin­tö­jen mu­kaan. Mut­ta sa­mal­la tun­nen hai­keut­ta, kun yk­si toi­sen­sa jäl­keen eri työ­teh­tä­vis­tä on vii­mei­nen, poh­tii syk­syl­lä eläk­keel­le jää­vä Mart­ti Mur­to­pe­rä.

”Mo­nes­ta pa­has­ta olen sääs­ty­nyt”

Puhutaan maasta ja taivaasta26.4.2014 7.01

– Ve­ron­mak­sa­ja. Olen saa­nut tä­hä­nas­ti­ses­sa elä­mäs­sä­ni niin pal­jon hy­viä asi­oi­ta ve­ro­mar­koil­la, et­tä toi­von voi­va­ni osal­lis­tua sen ta­kai­sin­mak­suun.

Sai­raa­lan hil­jai­suu­des­sa pää­si­äi­sen valo

Puhutaan maasta ja taivaasta19.4.2014 8.45

Sai­raa­lois­sa­kin hil­jen­ny­tään pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­le. Kär­si­vil­le ih­mi­sil­le pää­si­äi­nen tuo loh­tua: Jee­sus elää ja kul­kee rin­nal­la. Sen saa ko­kea työs­sään Mika Kal­lun­ki, joka toi­mii sai­raa­la­pas­to­ri­na Tam­pe­reel­la Kau­pin ja Rau­ha­nie­men van­hus­sai­raa­lois­sa.

Voi­ko hau­ras ol­la vah­va?

Puhutaan maasta ja taivaasta13.4.2014 5.00

Ta­voit­te­len otet­ta ha­pa­roi­vis­ta aja­tuk­sis­ta­ni. Ajat­te­len saa­maa­ni elä­män­lah­jaa, sitä et­tä paik­ka­ni on elää täs­sä ajas­sa, ei hel­pom­mas­sa tai vai­ke­am­mas­sa. Yhä on päi­vie­ni as­kel­lus vah­vem­mis­sa kuin omis­sa kä­sis­sä­ni. Luo­tan­ko sii­hen? Kun ym­pä­ril­lä viu­hu­vat puus­kai­set tuu­let, mie­li häm­men­tyy. Tun­te­mi­set vaih­te­le­vat py­säh­dyk­ses­tä liik­keel­le läh­töön, epä­mu­ka­vuu­des­ta tut­tuun läm­pöön, hau­rau­des­ta vah­vuu­teen, epäi­lyk­ses­tä luot­ta­muk­seen.

« 1 ... 24 25 26 27 28 »
26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys

Viikon kysymys