JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 »

KUVITUSKUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVITUSKUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Kak­si­vuo­ti­as verk­ko­leh­ti tuo lu­ke­mi­sen ilon jo­kai­seen päi­vään

Puhutaan maasta ja taivaasta2.4.2016 7.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä alet­tiin jul­kais­ta 2.4.2014. Se on va­kiin­nut­ta­nut ase­man­sa pa­pe­ri­leh­den rin­nal­la il­mai­se­na, kai­kil­le avoi­me­na säh­köi­se­nä leh­te­nä. Leh­den ta­voit­tee­na on lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti ker­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­ta us­kos­ta, elä­mäs­tä ja toi­min­nas­ta ja ol­la mah­dol­li­sim­man mo­nen saa­vu­tet­ta­vis­sa. Juh­lis­tam­me verk­ko­leh­den kak­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää jul­kai­se­mal­la lu­ki­jan haas­tat­te­lun.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Ju­ma­la on läs­nä elä­mäs­sä ja kuo­le­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta30.3.2016 7.00

Kun kuo­le­ma kos­ket­taa, elä­män ra­jal­li­suus tu­lee lä­hel­le. Su­run koh­da­tes­sa myös seu­ra­kun­ta tar­jo­aa apua.

Lä­he­tys­seu­rois­sa So­dan­ky­läs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.3.2016 7.00

Yk­si Lap­piin suun­tau­tu­neis­ta tä­män tal­ven SRK:n lä­he­tys­mat­kois­ta al­koi So­dan­ky­läs­tä. Vii­den päi­vän ai­ka­na seu­ro­ja pi­det­tiin So­dan­ky­län li­säk­si kuu­del­la muul­la paik­ka­kun­nal­la: Iva­los­sa, Ina­ris­sa, Sal­las­sa, Ke­mi­jär­vel­lä, Sa­vu­kos­kel­la ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Kum­mius on teh­tä­vä ja mah­dol­li­suus

Puhutaan maasta ja taivaasta10.3.2016 6.48

Par­haim­mil­laan kum­mi on lap­sen elä­mäs­sä tär­keä ih­mi­nen: tur­val­li­nen ai­kui­nen ja ys­tä­vä. Yleen­sä kum­meik­si va­li­taan van­hem­pien hy­vin tun­te­mia lä­hei­siä ys­tä­viä tai su­ku­lai­sia.

Ru­non­lau­su­ja Mar­ja-Lee­na Si­ka­la: Hy­vän ru­non löy­tä­mi­nen on ilo

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2016 9.00

– Ka­le­va­lan­päi­väs­tä tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­lee­ni suo­ma­lai­suus, Mar­ja-Lee­na Si­ka­la ker­too kan­sal­li­see­pok­sen juh­la­päi­vän miet­teis­tä.

Ys­tä­vien kans­sa saa ja­kaa huip­pu­jut­tu­ja ja aal­lon­poh­jia

Puhutaan maasta ja taivaasta14.2.2016 9.00

– Ys­tä­vän­päi­vä on joka päi­vä, jo­ten var­si­nai­nen ys­tä­vän­päi­vä ei ole mi­nul­le yleen­sä mi­ten­kään eri­koi­nen päi­vä. Vies­te­jä saa­tan lait­taa ja nii­tä on kiva myös it­se saa­da, ni­va­la­lai­nen Es­si Yli­kos­ki ker­too.

Runo voi syn­tyä kes­ken si­lit­tä­mi­sen­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta5.2.2016 7.00

​Ka­jaa­ni­lai­nen Pau­la Hop­pa on kuu­den lap­sen äi­ti, joka työs­ken­te­lee hoi­to­a­lal­la. Toi­si­naan hän saa lu­kea ru­no­jaan hoi­ta­mil­leen van­huk­sil­le, ja ko­kee nii­den ilah­dut­ta­van hei­tä. Pau­la kir­joit­taa ru­no­ja myös lap­sis­ta ja lap­sil­le – sy­lis­sä oma pie­ni Ii­vo-poi­ka.

Rak­kai­ta, ra­sit­ta­via – si­sa­ruk­sia

Puhutaan maasta ja taivaasta19.1.2016 7.12

Si­sa­ruus­suh­de on yleen­sä elä­män pit­kä­ai­kai­sin suh­de. Sii­hen vai­kut­ta­vat mo­net sei­kat, ku­ten ikä ja ikä­e­ro, su­ku­puo­li sekä yk­si­löl­li­set omi­nai­suu­det, ku­ten luon­ne, per­soo­nal­li­suus, mie­len­kiin­non koh­teet – sekä ter­vey­den­ti­la.

​Yli­työl­lis­tet­ty vel­ka­neu­von­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta15.1.2016 6.40

Kirs­ti Kor­ke­a­kan­gas on toi­mi­nut Kes­ki-Suo­men ta­lous- ja vel­ka­neu­von­nas­sa 13 vuot­ta, jois­ta vii­mei­sen vuo­den joh­ta­va­na ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­ja­na. Hän ker­too, et­tä vel­ka­jär­jes­te­lyil­lä yli­vel­kaan­tu­nut voi saa­da uu­den alun.

Iloa soit­ta­mi­sen lah­jas­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2016 6.41

Nuo­re­na opit­tu tai­to on säi­ly­nyt Ei­no Syr­jä­nie­mel­lä edel­leen. Saim­me vii­me syk­sy­nä naut­tia Ei­non soit­ta­mi­sen lah­jas­ta, kun hän sä­es­ti Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kes­ki­viik­koil­lan seu­rois­sa.

« 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 »
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys