JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lapsuuden joulu pukeutuu kultakehyksiin

Puhutaan maasta ja taivaasta
21.12.2023 8.35

Juttua muokattu:

21.12. 08:35
2023122108350420231221083500
– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

Pentti Karila

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

Pentti Karila

Pent­ti Ka­ri­la

An­na-Lii­sa Juu­jär­vi muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­jen ol­leen so­ta­vuo­sien jäl­keen vaa­ti­mat­to­mia mut­ta läm­min­hen­ki­siä. So­dan vai­ku­tuk­set nä­kyi­vät ky­län ko­deis­sa edel­leen mo­nen­lai­si­na ai­neel­li­si­na puut­tei­na, niin myös hä­nen lap­suu­den­per­hees­sään Käh­kö­sil­lä.

Äi­jän­kor­van ni­vas­sa su­la­ve­si­piir­to nä­kyy vie­lä. Sei­ta­kor­van ko­hi­na poh­joi­sen puo­lel­ta kuu­luu vä­lil­lä hil­je­ten ja taas voi­mis­tu­en. Nä­ky­mä Ke­mi­jo­en tör­mäl­tä jo­el­le on lä­hes pi­meä, lu­mi­nen ja jäi­nen. On jou­lu­aat­toil­ta.

An­na-Lii­sa Juu­jär­vi ker­too:

– Äi­ti­ni täyt­tä­es­sä jou­lu­na 50 vuot­ta saa­tiin kink­kua ja muu­ta hy­vää. Tun­nel­maa ko­hot­ti syn­ty­mä­päi­vän viet­to yh­des­sä jou­lun­vie­ton kans­sa. Isä oli tuo­nut pirt­tiin jou­lu­kuu­sen, sii­nä pa­loi­vat pie­net kynt­ti­lät. Ja kun saa­tiin lah­jak­si ka­ra­mel­le­ja, nii­den kiil­tä­vät pa­pe­rit suo­ris­tet­tiin ja lai­tet­tiin kuu­se­nok­sil­le.

Käh­kö­sil­lä oli yh­dek­sän las­ta, jois­ta kol­me nuo­rin­ta oli vie­lä ko­to­na.

– Muis­tan, et­tä pik­ku­sis­ko­ni kans­sa lau­loim­me kuu­sen juu­rel­la Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu. Jou­lu­vir­si­ä­kin lau­let­tiin yh­des­sä. Jou­lu­puk­ki kävi, ja hä­nel­lä oli naa­ma­ri ja su­si­turk­ki pääl­lä. Ää­nes­tä tun­sin pu­kin. Pu­kin tuo­mia lah­jo­ja oli­vat su­kat, tum­put ja jo­ku­nen ka­ra­mel­li. Äi­ti sai syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si tee­kan­nut, lu­et­te­lee Juu­jär­vi.

En­nen jou­lua kou­lul­la pi­det­tiin jou­lu­juh­la. Sin­ne Juu­jär­vi pää­si isän ja äi­din kans­sa he­vo­sel­la kau­em­paa.

– Isä val­jas­ti he­vo­sen sani-reen eteen. Mat­kaa oli kuu­ti­sen ki­lo­met­riä, ai­sa­kel­lo ki­li­si. Pe­ril­lä kou­lun pi­hal­la oli mui­ta­kin he­vo­sia, kym­men­kun­ta hei­nä­tu­pas­ta edes­sään. Nii­den hen­gi­tys höy­ry­si pak­ka­sil­mas­sa.

Juh­la kou­lu­luo­kas­sa aloi­tet­tiin yh­teis­lau­lul­la, opet­ta­ja sä­es­ti har­mo­nil­la. Sen jäl­keen seu­ra­si jou­lu­ai­heis­ta oh­jel­maa: Op­pi­laat lau­sui­vat ru­no­ja ja lau­loi­vat. Myös jou­lu­ku­va­el­ma saa­tiin kuul­la. Juh­lan päät­teek­si saa­pui jou­lu­puk­ki lah­ja­säk­kin­sä kans­sa.

– Puk­ki ja­koi lah­jat ja toi­vot­ti hy­vää jou­lua kai­kil­le. Jo­kai­nen sai pie­nen pul­la­pus­sin ja kark­kia sekä jou­lu­kor­tin. Muis­tan, et­tä juh­la oli har­ras ja mie­leen­pai­nu­va.

Juu­jär­vi muis­te­lee kai­hol­la lap­suut­taan, vaik­ka sil­loin oli­kin pal­jon köy­hyyt­tä.

– Ko­ti­ni oli pie­ni pie­nes­sä ky­läs­sä. Koko kylä on jää­nyt myö­hem­min ve­den al­le, kun voi­ma­lai­tos ra­ken­net­tiin. Näin kun ikään­tyy, muis­tot pu­keu­tu­vat kul­ta­ke­hyk­siin.

Käh­kö­sen pir­tis­sä käy­dään yö­le­vol­le. Joki vain ko­hi­see kai­ken­kat­ta­van hil­jai­suu­den kes­kel­lä. Tum­mal­le yö­tai­vaal­le syt­ty­vät kirk­kai­na lois­ta­vat täh­det. On jou­lu­yö.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys