JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lukemisen kautta avautuu uusi maailma

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.4.2024 9.00

Juttua muokattu:

5.4. 15:06
2024040515060120240406090000
Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Lukeminen on Laura (vas.), Sanna-Maaria ja Maaria Nissiselle mieluista. – Lähes kaikki SRK:n kirjat löytyvät myös kirjastoista, Sanna-Maaria Nissinen vinkkaa.

Janna-Maija Saarnio

Jan­na-Mai­ja Saar­nio

San­na-Maa­ria Nis­si­nen kan­nus­taa tart­tu­maan kir­joi­hin ja lu­ke­maan. Lap­sen lu­ke­mi­nen ja lap­sel­le lu­ke­mi­nen on tär­ke­ää ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta, kos­ka se opet­taa muun mu­as­sa tun­ne­tai­to­ja ja em­pa­ti­a­ky­kyä. Lu­ke­mi­nen myös laa­jen­taa sa­na­va­ras­toa ja aut­taa it­seil­mai­sus­sa.

Jy­väs­ky­lä­läi­nen San­na-Maa­ria Nis­si­nen työs­ken­te­li vuo­sia luo­ka­no­pet­ta­ja­na ja sai ol­la seu­raa­mas­sa ai­ti­o­pai­kal­la las­ten lu­ku­tai­don ke­hit­ty­mis­tä ja in­nos­taa lap­sia lu­ke­maan.

Täl­lä het­kel­lä kir­jas­tos­sa töis­sä ole­van San­na-Maa­ri­an ty­töil­le on pe­riy­ty­nyt äi­tin­sä lu­kuin­to.

– Sain äly­pu­he­li­men nel­jän­nel­lä luo­kal­la ja eh­din op­pia lu­ke­maan pak­su­ja kir­jo­ja. Käy­tin ai­kaa­ni en­nen äly­pu­he­lin­ta pal­jon lu­ke­mi­seen ja tu­tus­tuin kir­jo­jen ih­meel­li­seen maa­il­maan, ker­too Maa­ria.

– Kun opin sen en­nen pu­he­lin­ta, on lu­ke­mi­nen säi­ly­nyt tä­hän päi­vään as­ti, jat­kaa Maa­ria.

Mo­nil­la lu­ke­mi­nen on jää­nyt vä­hem­mäl­le äly­pu­he­li­men myö­tä. Ny­kyi­sin rin­nal­le ovat tul­leet ää­ni­kir­jat.

– Kir­jo­jen lu­ke­mi­nen me­kaa­ni­se­na suo­ri­tuk­se­na voi jää­dä vie­raak­si, jos äly­pu­he­li­men saa en­nen kuin on op­pi­nut lu­ke­maan kir­jo­ja, San­na-Maa­ria poh­tii.

Äly­pu­he­li­mes­ta näh­tä­vä in­for­maa­ti­o­tul­va on usein no­pe­a­tem­pois­ta. Kir­jan lu­ke­mi­nen vaa­tii enem­män kes­kit­ty­mis­tä, mut­ta se myös rau­hoit­taa ja py­säyt­tää so­pi­vas­ti aloil­leen.

– Me ai­kui­set­kin sin­koi­lem­me pai­kas­ta toi­seen em­me­kä kes­ki­ty. Lu­ke­mi­ses­sa pa­ras­ta on se, et­tä ei tar­vit­se sa­mal­la teh­dä mi­tään muu­ta. En­nen van­haan sitä pi­det­tiin var­maan lais­kuu­te­na, mut­ta minä soi­sin kai­kil­le, et­tä vä­lil­lä voi­si py­säh­tyä ja rau­hoit­tua ihan fyy­si­ses­ti kir­jan pa­ris­sa, hän jat­kaa.

San­na-Maa­ria ker­too pääs­seen­sä vuo­sia sit­ten us­ko­vais­ten nais­ten lu­ku­pii­riin ja ko­ro­na-ai­ka­na­kin he ko­koon­tui­vat kuu­kau­sit­tain kes­kus­te­le­maan lu­ke­mis­taan kir­jois­ta.

– Se oli ihan huip­pua! Suo­sit­te­len lu­ku­pii­rin pe­rus­ta­mis­ta, kir­jois­ta kes­kus­te­le­mi­nen on mah­ta­vaa, San­na-Maa­ria kan­nus­taa.

Lu­ku­tai­to on avain kaik­keen

Jos­kus lap­si tar­vit­see kan­nus­ti­mia, et­tä pää­see lu­ke­mi­sen al­kuun ja sitä kaut­ta in­nos­tuu kir­jois­ta. Jo­kai­sel­le yleen­sä löy­tyy so­pi­vaa ja mie­luis­ta lu­ke­mis­ta, kun sitä jak­saa et­siä. Sa­man per­heen si­säl­lä­kin voi ol­la hy­vin eri­lai­sia miel­ty­myk­siä kir­jal­li­suu­den la­jeis­ta.

– Meil­lä yk­si tyk­kää fan­ta­si­as­ta, toi­nen sar­ja­ku­vis­ta ja jän­ni­tyk­ses­tä, kol­mas nuor­ten elä­mäs­tä ker­to­vis­ta kir­jois­ta ja nel­jäs dek­ka­reis­ta. Jol­le­kin so­pii use­am­man ai­he­a­lu­een kir­jat, sa­noo San­na-Maa­ria.

Van­hem­mat ovat avai­na­se­mas­sa pien­ten las­ten lu­ke­mi­seen in­nos­ta­mi­ses­sa. Lap­sel­le on tär­ke­ää näh­dä, et­tä ai­kui­set­kin lu­ke­vat. Kiin­nos­tus kir­joi­hin he­rää pie­nil­lä lap­sil­la par­hai­ten lu­ke­mal­la heil­le ää­neen.

– Muis­tan, kun olim­me pie­niä ja van­hem­mat lu­ki­vat meil­le. Ne het­ket ovat jää­neet mie­leen, Maa­ria ker­too.

– Äi­til­lä oli ta­pa­na lu­kea pak­sus­ta kir­jas­ta muu­ta­ma sivu il­las­sa, mut­ta ker­ran is­kä vuo­ros­taan luki meil­le, ja hän luki ker­ral­la koko kir­jan. Se oli haus­kaa, nau­raa Lau­ra.

– Is­käl­lä on haus­ka lu­ku­tyy­li, ty­töt ke­hu­vat.

– Kos­kaan ei voi lu­kea lap­sil­le lii­kaa. Se tuo le­vol­li­suut­ta sekä lu­ki­jaan et­tä kuun­te­li­joi­hin, kun las­ten kans­sa ol­laan lä­hek­käin ja heil­le lu­e­taan ää­neen. Ai­kui­sen­kin ai­vot aset­tu­vat ihan toi­seen asen­toon yh­des­sä lu­kies­sa. Sil­loin ol­laan täs­sä ja nyt. Kou­lus­sa­kin op­pi­laat riip­pu­mat­ta luok­ka-as­tees­ta tyk­kä­si­vät, kun luin heil­le ää­neen pak­su­ja­kin kir­jo­ja, muis­te­lee San­na-Maa­ria.

Lu­ke­mi­ses­ta in­nos­tu­neet Nis­si­sen ty­töt har­ras­ta­vat sa­na­tai­de­kou­lua, ja Maa­ria on toi­mit­ta­ja­na nuor­ten val­ta­kun­nal­li­ses­sa kir­jal­li­suus­leh­des­sä Lu­ku­fii­lik­ses­sä, joka on Lu­ku­kes­kuk­sen alai­nen verk­ko­leh­ti.

Kir­jois­ta op­pii yleis­si­vis­tys­tä

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa nä­ky­vät ai­kuis­ten kir­jo­ja no­pe­am­min ajan­koh­tai­set il­mi­öt ja ajan­ku­va. Jo pien­ten las­ten ku­va­kir­jois­sa kä­si­tel­lään ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ku­ten ko­ro­naa, so­taa ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jä.

– Sa­mat asi­at joi­hin kou­lus­sa ja ym­pä­röi­väs­sä maa­il­mas­sa tör­määm­me, nä­ky­vät myös kir­jois­sa, sil­tä ei voi vält­tyä, to­te­aa Maa­ria.

– Sik­si avoin kes­kus­te­lu­yh­teys las­ten ja nuor­ten kans­sa on tosi tär­ke­ää, San­na-Maa­ria li­sää.

Lue edel­li­ses­tä Päi­vä­mie­hes­tä myös haas­ta­tel­ta­vien kir­ja­vin­kit!

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys