JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Monien vaiheiden kautta kultahääpäivään

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.11.2023 9.00

Juttua muokattu:

16.11. 13:59
2023111613591520231117090000
Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Lii­sa Ki­vi­nen

Hää­kim­pun vaa­le­an­pu­nai­set ruu­sut ja ruis­kau­no­kit ovat ai­kaa sit­ten kuih­tu­neet. An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­lan yh­teis­tä eloa ja nai­mi­sis­sa oloa on ta­ka­na 50 vuot­ta, kul­ta­hää­päi­vän ver­ran.

Vuon­na 1967 Vim­pe­lin seu­ra­kun­nan di­a­ko­nia- ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jäk­si va­lit­tiin rant­si­la­lai­nen An­nik­ki Hurs­kai­nen. An­nik­ki ei ar­van­nut sil­loin, et­tä jäi­si paik­ka­kun­nal­le py­sy­väs­ti, kos­ka toi­mi ei ol­lut va­ki­tui­nen.

An­nik­ki pä­te­vöi­tyi Rau­das­ky­län kris­til­li­ses­sä opis­tos­sa nuo­ri­so-oh­jaa­jak­si. Hän toi­mi sih­tee­ri­nä seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn toi­mi­kun­nas­sa, jon­ka pu­heen­joh­ta­jak­si oli va­lit­tu Heik­ki Mat­ti­la, An­ni­kin tu­le­va puo­li­so.

Heik­ki oli pan­nut mer­kil­le An­ni­kin. Hän ker­too ko­si­neen­sa kol­me ker­taa, kun­nes sai myön­tei­sen vas­tauk­sen.

An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­la vi­hit­tiin py­hään avi­o­liit­toon 5. elo­kuu­ta 1973 Lap­pa­jär­ven kir­kos­sa. Vih­ki­pap­pi­na toi­mi Il­ma­ri Jo­en­suu, An­ni­kin esi­mies.

Mat­ti­lan per­he asui aluk­si vuok­ral­la kant­to­ri­las­sa. Kun Heik­ki muut­ti sin­ne, hä­nen omai­suu­ten­sa mah­tui pik­ku-Fi­a­tiin. Oma talo val­mis­tui vuon­na 1977, kun lap­sis­ta nuo­rin oli kol­men kuu­kau­den ikäi­nen.

Esi­kois­po­jan syn­ty­män jäl­keen An­nik­ki kes­kus­te­li kirk­ko­her­ra Jo­en­suun kans­sa ja sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Kes­kus­te­lun jäl­keen hän meni ar­kail­len ko­tiin. Hei­kin oma­tun­to oli kui­ten­kin he­rän­nyt jo ar­mei­jas­sa us­ko­vai­sen pu­hu­tel­tua hän­tä. Hän ei ol­lut­kaan vi­hai­nen An­ni­kil­le, vaan us­koi an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min omal­le koh­dal­leen.

Puo­li­so sai siu­na­ta hän­tä nel­jän tun­nin pääs­tä sii­tä, kun it­se sai us­koa. Se oli elä­män mer­kit­tä­vin tai­te­koh­ta, jota Heik­ki muis­te­lee suu­re­na siu­nauk­se­na.

Sil­loin kun Heik­ki ei ol­lut it­se töis­sä ra­ken­nuk­sil­la tai osuus­kau­pan myy­jä­nä, hän hoi­ti lap­sia ko­to­na. An­nik­ki toi­mi nuo­ri­so-oh­jaa­ja­na ja käyn­nis­ti myös seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­ho­työn. Nii­hin ai­koi­hin työs­tä joh­tu­va krii­si ko­et­te­li voi­ma­va­rat ää­rim­mil­leen. Reis­jär­ven opis­ton kurs­sil­ta saa­tu tuki ja kes­kus­te­lut aut­toi­vat pää­se­mään ti­lan­tees­ta ja­loil­leen. Hän sai kut­sun Kyy­jär­vel­le vas­taa­vaan vir­kaan vie­lä 15 vuo­dek­si.

Töi­den ohel­la Heik­ki toi­mi pit­kään kun­nan ja seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä sekä ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. Vam­mais­pal­ve­lut käyn­nis­tet­tiin niil­le, jot­ka ai­kai­sem­min oli­vat ol­leet pii­los­sa, nä­ky­mät­tö­miä.

Sa­nan­pal­ve­li­jak­si vuon­na 1986 siu­nat­tu Heik­ki on saa­nut teh­dä kol­mi­sen­kym­men­tä lä­he­tys­mat­kaa. Äs­ket­täin eräs tut­tu ky­syi Hei­kil­tä, mi­ten me­nee. Heik­ki vas­ta­si, et­tä on ope­tel­tu ole­maan kak­sin. Sii­hen An­nik­ki, pu­hu­jan puo­li­so, to­te­si osaa­van­sa ol­la yk­sin­kin.

50 vuo­den ai­ka­na puo­li­sot ovat aut­ta­neet ja tu­ke­neet toi­si­aan ja las­ten­sa per­hei­tä. Mat­ka on kul­ke­nut mo­nien elä­män­vai­hei­den kaut­ta. He ovat saa­neet ko­kea ajal­lis­ta ja ian­kaik­kis­ta siu­naus­ta. Vii­me ai­koi­na opis­ton kurs­sit, Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus ja elä­ke­läis­ten ker­hot ovat saa­neet kak­si ah­ke­raa osal­lis­tu­jaa.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys