JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tuplajuuston tekijä tykkää työstään

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

23.5. 09:54
2024052309545920240523060000
– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

– Aina kannattaa mieluummin mennä paikan päälle, vinkkaa Nilla Hanhela työnhakijalle.

Kuva haastateltavalta

Sirk­ka Leh­to

Koh­ta 17-vuo­ti­as Nil­la Han­he­la asuu Kem­pe­lees­sä ja opis­ke­lee Ou­lus­sa Kon­tin­kan­kaal­la lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lus­sa.

– Va­paa-ajal­la olen ka­ve­rei­den kans­sa ja käyn sa­lil­la.

Hä­nen va­paa-ai­kaan­sa vie myös työ McDo­nald­sil­la. Täl­lä vii­kol­la, tiis­tai­na, vie­tet­tiin ham­pu­ri­lais­päi­vää, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli juh­lis­taa tätä mo­nien ra­kas­ta­maa herk­kua.

Myös Han­he­la tyk­kää val­mis­ta­mis­taan tuot­teis­ta.

– Lem­pi­ham­pu­ri­lai­se­ni on tup­la­juus­to.


Vii­me vuo­si­na on uu­ti­soi­tu, et­tä nuor­ten on vai­kea saa­da töi­tä. Moni kun­ta on ot­ta­nut ke­sä­työ­se­te­lit käyt­töön, ja moni alai­käi­nen tai 18-vuo­ti­as nap­paa­kin ke­sä­työ­pai­kan sen avul­la.

Han­he­la sai työ­pai­kan har­joit­te­lun jäl­keen.

– Olin ylä-as­teel­la tet-har­joit­te­lus­sa, ja sen tii­moil­ta pää­sin töi­hin, hän hy­myi­lee.

– Har­joit­te­lus­sa tyk­kä­sin täs­tä työ­pai­kas­ta ja ha­lu­sin tän­ne töi­hin. Olen so­si­aa­li­nen ja pi­dän asi­a­kas­pal­ve­lus­ta.

Han­he­la muis­tut­taa toi­sia nuo­ria tär­ke­äs­tä asi­as­ta töi­tä ha­kies­sa:

– Kan­nat­taa ol­la oma it­sen­sä, rei­pas, re­hel­li­nen ja in­nos­tu­nut. Ai­na kan­nat­taa mie­luum­min men­nä pai­kan pääl­le, jos sel­lai­nen mah­dol­li­suus työ­tä ha­kies­sa on.


Asen­teel­la on­kin mer­ki­tys­tä, mo­nes­ti kou­lu­tus­ta enem­män.

– Työ­hön saa kat­ta­van kou­lu­tuk­sen. Uu­sil­le työn­te­ki­jöil­le mää­rä­tään kou­lut­ta­ja, joka opet­taa, mi­ten eri työ­pis­teil­lä työs­ken­nel­lään, Han­he­la ker­too.

Han­he­lan työ­pai­kas­sa työ­vuo­ros­sa vuo­ro­pääl­lik­kö va­lit­see työn­te­ki­jöil­le työ­a­se­mat, jois­sa työs­ken­nel­lään.

– Au­to­kais­tal­la otan ti­lauk­sia vas­taan. Keit­ti­ös­sä teen ham­pu­ri­lai­sia, ja tis­kil­lä pak­kaan ti­lauk­sia sekä sii­vo­an ra­vin­to­lan ti­lo­ja, hän avaa työ­a­se­mien teh­tä­viä.

– Työ­vuo­ros­sa on puo­len tun­nin ruo­ka­tau­ko ja kym­me­nen mi­nuu­tin kah­vi­tau­ko.


Täs­sä työs­sä ta­paa pal­jon ih­mi­siä.

– Vii­kon­lop­pui­sin syö­mäs­sä käy pal­jon nuo­ria ja lap­si­per­hei­tä, vii­kol­la taas työs­sä­käy­viä, Han­he­la ha­vain­noi.

Hän ei ole ko­ke­nut työs­sään suu­rem­pia on­gel­mia.

– Jos­kus käy niin, et­tä jo­not käy­vät lii­an pit­kik­si ja asi­ak­kaat jou­tu­vat odot­taa ti­lauk­si­aan nor­maa­lia kau­em­min.

Mu­ka­via koh­taa­mi­si­a­kin on ol­lut. Han­he­la ker­too, et­tä jos­kus työ­vuo­ros­sa yl­lät­tää, ku nä­kee tut­tu­ja syö­mäs­sä.

– Esi­mer­kik­si omat ka­ve­rit saat­ta­vat käy­dä, hän hy­myi­lee.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys