JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

"Välillä suljen kaikki kanavat"

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

22.3. 12:11
2024032212111720240322070000
Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Milka Koivisto

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Milka Koivisto

Mil­ka Koi­vis­to

Ira Koi­vis­to, 18, poh­tii Päi­vä­mie­hen nuor­ten­liit­tees­sä Kap­sä­kis­sä me­di­an ja uu­tis­ten seu­raa­mis­ta.


Mis­sä me­di­ois­sa vie­tät ai­kaa? Mitä me­di­oi­ta seu­raat?

Eni­ten ai­kaa vie­tän so­si­aa­li­sis­sa me­di­ois­sa, Ins­tag­ra­mis­sa ja Snapc­ha­tis­sa. Uu­tis­me­di­ois­ta seu­raan pää­o­sin Hel­sin­gin sa­no­mia ja Yleä. Seu­raan myös Ins­tag­ra­mis­sa esi­mer­kik­si Hel­sin­gin sa­no­mien käyt­tä­jää, jon­ne jul­kais­taan myös pal­jon koos­tei­ta päi­vän uu­ti­sis­ta.

Mi­ten me­dia ja uu­tis­ten seu­raa­mi­nen voi­vat vai­kut­taa hy­vin­voin­tii­si?

Me­di­an ja uu­tis­ten seu­raa­mi­ses­sa on tär­keä löy­tää ta­sa­pai­no. Par­haim­mil­laan me­di­aa seu­raa­mal­la voi ins­pi­roi­tua ja saa­da ide­oi­ta omiin jut­tui­hin. Lii­ka so­men käyt­tö ja mui­den ih­mis­ten seu­raa­mi­nen voi he­rät­tää ka­teut­ta ja huo­maa­mat­ta­kin kuor­mit­taa.

Mitä li­sä­ar­voa se tuo elä­mää­si?

Uu­ti­sia seu­raa­mal­la py­syn pe­ril­lä maa­il­man ta­pah­tu­mis­ta. So­men avul­la py­syy hel­pos­ti sel­vil­lä ka­ve­rei­den elä­mäs­tä, var­sin­kin kau­em­pa­na asu­vien, joi­ta ei tule näh­tyä joka päi­vä.

Mi­ten suo­jaat it­se­ä­si ne­ga­tii­vi­sel­ta uu­ti­soin­nil­ta?

Sul­jen kaik­ki so­met ja uu­tis­ka­na­vat ko­ko­naan sil­loin, kun tun­tuu, et­tä tu­lee pel­käs­tään in­hot­ta­vaa ja it­seä kuor­mit­ta­vaa si­säl­töä. Muu­ten­kin luen esi­mer­kik­si so­taan liit­ty­viä uu­ti­sia ai­ka vä­hän ja jä­tän hel­pos­ti lu­ke­mat­ta uu­ti­sia, jos jo ot­si­kon pe­rus­teel­la tu­lee tun­ne, et­ten ha­lua lu­kea.

Voit­ko pa­rem­min, jos et seu­raa uu­ti­sia ja me­di­aa?

Tie­dän, et­tä voi­sin voi­da pa­rem­min, jos en viet­täi­si so­mes­sa niin pal­jon ai­kaa. Toi­saal­ta jos löy­dän ta­sa­pai­non muun va­paa-ajan ja so­men käy­tön vä­lil­le, niin en näe so­men tai uu­tis­ten seu­raa­mis­ta ko­vin pa­ha­na asi­a­na.

Mitä aja­tuk­sia uu­ti­set tai nii­den seu­raa­mi­nen si­nus­sa he­rät­tää?

Mie­les­tä­ni kaik­kien kan­nat­taa seu­ra­ta uu­ti­sia edes vä­hän. Ajat­te­len, et­tä uu­tis­ten seu­raa­mi­nen on kan­nat­ta­vaa ja si­vis­tä­vää. Pi­tää kui­ten­kin myös muis­taa omat voi­ma­va­rat ja jak­sa­mi­nen, et­tei kuor­mi­ta lii­an ras­kail­la asi­oil­la it­se­ään.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys