JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Yhtään palasta ei voi hukata”

Puhutaan maasta ja taivaasta
2.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

27.11. 11:18
2023112711183220231202060000
Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Teks­ti:Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Kuva: Ma­riel­la Krei­vi

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jien vas­tuu­hen­ki­lö Rai­sa Nis­ka­lal­le on ker­ty­nyt va­paa­eh­tois­työs­sä eri­tyi­so­saa­mis­ta, jos­ta on hyö­tyä myös työ­e­lä­mäs­sä. Sa­mal­la hän on saa­nut vaih­te­lua ko­ti­ar­keen ja tu­tus­tu­nut uu­siin ih­mi­siin.

Tor­ni­o­lai­nen Rai­sa Nis­ka­la on elä­män­sä ai­ka­na ol­lut mu­ka­na mo­nen­lai­ses­sa va­paa­eh­tois­työs­sä. Jo ala-as­tei­käi­se­nä hän hoi­ti ko­ti­paik­ka­kun­nal­laan Sii­ka­jo­el­la lap­sia.

– Näis­tä per­heis­tä ja lap­sis­ta mi­nul­la on pal­jon rak­kai­ta muis­to­ja. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä olin keit­ti­öl­lä ja päi­vä­ker­ho­a­pu­lai­se­na, aher­sin myy­jäis­val­mis­te­luis­sa, toi­min las­ten- ja nuor­ten­ret­kil­lä ja -lei­reil­lä iso­se­na tai vas­tuu­hen­ki­lö­nä.

Nis­ka­la nau­raa, et­tä joen toi­sel­la puo­lel­la si­jait­se­va Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus oli hä­nen toi­nen ko­tin­sa.

Hä­nel­le on jää­nyt vah­vas­ti mie­leen, mi­ten tär­ke­ää tuol­loin oli, et­tä ai­kui­set ar­vos­ti­vat nuo­ren työ­tä sekä luot­ti­vat ja kan­nus­ti­vat eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Ilon ja on­nis­tu­mi­sen tun­teen li­säk­si työl­lä on ol­lut mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös us­ko­ne­lä­mään.

– Ju­ma­la on siu­nan­nut va­paa­eh­tois­työn kaut­ta saat­to­mie­hiä vie­rel­le, Nis­ka­la iloit­see.

Opis­ke­lu­ai­ka­na Nis­ka­lan ter­veyt­tä ko­e­tel­tiin mo­nel­la ta­voin ja hän jou­tui luo­pu­maan mo­nis­ta iloa tuo­vis­ta asi­ois­ta ja teh­tä­vis­tä.

– Ys­tä­vis­tä ei ole tar­vin­nut luo­pua, hän tar­ken­taa.

Va­paa­eh­toi­su­ra ra­di­o­työs­sä

Rai­sa ja Ari Nis­ka­la ovat asu­neet Tor­ni­os­sa nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan. Heil­lä on kym­me­nen las­ta, jois­ta puo­let on jo muut­ta­nut ko­toa pois. Yh­tä pit­kä on Rai­sa Nis­ka­lan va­paa­eh­toi­su­ra eri­lai­sis­sa ra­di­o­työ­hön liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä.

– En­sim­mäi­set seu­rat Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä olen lä­het­tä­nyt Ra­dio Pro:ssa 1.1.2007, Nis­ka­la ker­too.

Täl­lä het­kel­lä hän toi­mii Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­lä­he­tys­ten vas­tuu­hen­ki­lö­nä. Pal­jon on muut­tu­nut vuo­sien ai­ka­na, kun tek­niik­ka on ke­hit­ty­nyt ja pai­kal­lis­ra­di­o­lä­he­tyk­ses­tä on siir­ryt­ty in­ter­net-lä­he­tyk­siin.

– Ai­no­as­taan juon­ta­jan teh­tä­vä ra­di­o­lä­he­tyk­sis­sä on säi­ly­nyt sa­man­kal­tai­se­na, Nis­ka­la huo­maa.

Muu­ta­man pai­kal­lis­ra­di­o­työ­vuo­den jäl­keen Nis­ka­laa pyy­det­tiin te­ke­mään oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Vuo­sien saa­tos­sa hän on pal­vel­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuun­te­li­joi­ta ja te­ki­jöi­tä hy­vin mo­nes­sa eri teh­tä­väs­sä.

– Va­paa­eh­tois­työ­tä teh­des­sä mi­nul­le on avau­tu­nut koko ra­di­o­työn laa­juus: kaik­ki eri­lai­set työ­teh­tä­vät ja val­ta­va tie­to­tai­don mää­rä, jota meil­lä on. Voin vain ih­me­tel­lä ja ihas­tel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa teh­tä­vän va­paa­eh­tois­työn ”jäl­kiä”, joi­ta Ju­ma­la mah­dol­lis­taa ja avaa tänä päi­vä­nä.

Vaih­te­lua ko­ti­ar­keen

Nis­ka­la roh­kai­see ra­di­o­työs­tä kiin­nos­tu­nut­ta läh­te­mään mu­kaan, vaik­ka elä­män­ti­lan­ne ei ai­na vai­kut­tai­si­kaan otol­li­sim­mal­ta. Ra­di­o­työ on tuo­nut vaih­te­lua ko­ti­ar­keen. Ari-puo­li­son ja ys­tä­vien avul­la työ­hön kes­kit­ty­mi­nen ja kurs­seil­le osal­lis­tu­mi­nen on ol­lut mah­dol­lis­ta. Kurs­seil­la on mo­nes­ti ol­lut lap­sia mu­ka­na, ja lap­set­kin ovat pääs­seet mu­kaan oh­jel­miin.

– Mi­nul­la on mu­ka­via tal­len­tei­ta omien las­ten kans­sa teh­dyis­tä las­ten­var­teis­ta, hän ker­too.

Työ­hön pa­neu­tu­mal­la sii­tä op­pii li­sää. Nis­ka­la muis­te­lee en­sim­mäi­siä ra­di­o­lä­he­tyk­si­ään:

– Läh­din mu­kaan ra­di­o­työ­hön kuu­li­jan roo­lis­ta, ra­di­o­työs­tä pal­joa tie­tä­mät­tä ja osaa­mat­ta.

En­si ke­sä­nä Nis­ka­la vas­taa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jis­ta. Teh­tä­vään kuu­luu juon­ta­jien rek­ry­toin­nin li­säk­si kou­lut­ta­mi­nen kol­mel­la vies­tin­tä­kurs­sil­la. Kurs­seil­la pe­reh­dy­tään Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jan teh­tä­vän­ku­vaan, työ­ka­lui­hin ja yh­tei­siin käy­tän­tei­siin te­o­ri­an, konk­reet­tis­ten har­joi­tus­ten ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­sen kaut­ta.

Hyö­dyl­lis­tä eri­tyi­so­saa­mis­ta

Nis­ka­la ker­too ole­van­sa eri­tyis­herk­kä. Eri­tyis­herk­kyys vai­kut­taa va­paa­eh­tois­työs­sä, mut­ta sii­tä ei ole hait­taa, kun sen tie­dos­taa.

– Olen op­pi­nut ym­mär­tä­mään omaa eri­tyis­herk­kyyt­tä­ni, luot­ta­maan sen an­ta­miin vah­vuuk­siin ja myös suo­jaa­maan it­se­ä­ni, ker­too Nis­ka­la.

Va­paa­eh­tois­työ­tä voi teh­dä mo­nel­la eri ta­voin.

– Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys vaa­tii mit­ta­vas­ti tek­niik­kaa, mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta, eri­lai­sia te­ki­jöi­tä, si­tou­tu­mis­ta ja pal­jon, pal­jon työ­tä. Jo­kai­nen te­ki­jä on tär­keä pala isos­sa ko­ko­nai­suu­des­sa, yh­tään pa­las­ta ei voi hu­ka­ta!

Ra­di­o­työ­hön an­ne­tus­ta ajas­ta Nis­ka­la on hyö­ty­nyt ar­vaa­mat­to­man pal­jon:

– Vaih­te­lun li­säk­si mi­nul­le on kart­tu­nut pal­jon eri­tyi­so­saa­mis­ta ja olen op­pi­nut mo­nia vies­tin­näs­sä tar­vit­ta­via tai­to­ja ja uut­ta tek­niik­kaa. Va­paa­eh­tois­työs­sä saa­maa­ni osaa­mis­ta olen hyö­dyn­tä­nyt pal­jon työ­e­lä­mäs­sä. Olen ke­hit­tä­nyt esi­o­pe­tus­työn esi­hen­ki­lö­nä kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lu­jen si­säis­tä ja ul­kois­ta vies­tin­tää, hän ku­vai­lee.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa ja muus­sa va­paa­eh­tois­työs­sä voi hyö­dyn­tää omia vah­vuuk­si­aan ja osaa­mis­taan. Nis­ka­la toi­voo, et­tä joku lu­ki­jois­ta­kin in­nos­tui­si läh­te­mään mu­kaan ra­di­o­työ­hön.

– Ra­di­o­työs­tä voi löy­tyä si­nul­le­kin so­pi­va teh­tä­vä, mie­len­kiin­non ja lah­jo­jen mu­kaan, kon­ka­ri roh­kai­see.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys