JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 37 38 39 40

Jee­sus il­mes­tyy omil­leen

Sana sunnuntaiksi25.4.2014 0.00

En­nen pää­si­äis­tä Jee­sus oli ker­to­nut ope­tus­lap­sil­leen, mitä hä­nel­le ta­pah­tuu Je­ru­sa­le­mis­sa juh­lan ai­ka­na, mut­ta nämä ei­vät ym­mär­tä­neet hä­nen pu­het­taan (Luuk. 18:31–34).

Ylös­nous­sut pu­hut­te­lee Mag­da­lan Ma­ri­aa

Sana sunnuntaiksi21.4.2014 0.00

Mag­da­lan ky­läs­tä ko­toi­sin ol­lut Ma­ria oli saa­nut syn­tin­sä an­teek­si. Jee­sus oli aja­nut hä­nes­tä seit­se­män rii­vaa­jaa. Jee­sus to­dis­ti fa­ri­seuk­sen ko­dis­sa, et­tä joka on pal­jon saa­nut an­teek­si, se myös pal­jon ra­kas­taa.

Pää­si­äi­sen ih­meen ää­rel­lä

Sana sunnuntaiksi20.4.2014 0.00

Erää­nä pää­si­äi­se­nä koim­me puo­li­so­ni kans­sa kuo­le­man­pel­koa. Pie­no­kai­sem­me sai­ras­tui pit­kä­per­jan­tai­na. Val­voim­me hä­nen vuo­teen­sa ää­rel­lä pää­si­äi­syö­hön, jol­loin saim­me sa­no­man: toi­voa ei enää ole! Koim­me ää­rim­mäis­tä tus­kaa. Jo­bin kär­si­myk­set nou­si­vat mie­leem­me. Job sai ko­kea myös on­nea myö­hem­min, mut­ta tun­tui, et­tä meil­le se ei kos­kaan voi to­teu­tua.

Se on täy­tet­ty

Sana sunnuntaiksi18.4.2014 0.00

Mitä hy­vää on kuo­le­mas­sa? Tuol­loin kaik­ki kau­nis muut­tuu elot­to­mak­si. Kuol­lut­ta ih­mis­tä kat­so­es­sa nä­kee, et­tei hä­nes­sä ole enää elä­mää. Jäl­jel­lä on vain kuo­ret. Kuol­lee­seen ei saa enää yh­teyt­tä. Kuol­lut ei kuu­le, näe tai tun­ne mi­tään, ei ki­pu­a­kaan. Pit­kä­per­jan­tain sa­no­ma ker­too kuo­le­mas­ta kaik­kein ka­ruim­mal­la ta­val­la. Kir­kos­sa li­tur­gi­se­na vä­ri­nä on mus­ta. Sitä vä­riä ei käy­te­tä mui­na päi­vi­nä.

Jee­sus val­mis­tau­tuu kuo­le­maan

Sana sunnuntaiksi9.4.2014 0.00

Pää­si­äis­juh­la oli muu­ta­man päi­vän pääs­sä, ja juu­ta­lai­nen kan­sa val­mis­tau­tui viet­tä­mään pää­si­äis­tä Egyp­tis­tä va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Je­ru­sa­le­mis­sa oli pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Mo­net tu­li­vat maa­seu­dul­ta Je­ru­sa­le­miin jo en­nen pää­si­äis­tä puh­dis­tus­me­no­ja var­ten. Pää­si­äi­se­nä yli­pa­pin oli mää­rä uh­ra­ta en­sin omien syn­tien­sä ja sit­ten koko kan­san syn­tien edes­tä vir­hee­tön uh­ri­lam­mas.

Ju­ma­lan aja­tuk­set ovat aja­tuk­si­am­me kor­ke­am­mal­la

Sana sunnuntaiksi2.4.2014 0.00

Paas­to­nai­ka val­mis­taa mei­tä pää­si­äi­seen. Paas­to­na­jan 5. sun­nun­tai on tai­te­koh­ta, jos­ta al­kaa hil­jai­sen vii­kon lop­puun as­ti kes­tä­vä niin kut­sut­tu syvä paas­to­nai­ka. Täs­tä syys­tä ky­seis­tä päi­vää sa­no­taan myös kär­si­myk­sen sun­nun­taik­si.

Jee­sus tar­jo­aa ka­to­a­ma­ton­ta lei­pää

Sana sunnuntaiksi26.3.2014 0.01

Jee­sus oli ope­tus­las­ten­sa kans­sa päät­tä­nyt pu­he­mat­kan­sa Ga­li­le­as­sa. He ha­lu­si­vat le­vä­tä, min­kä vuok­si he pur­jeh­ti­vat Gen­ne­sa­re­tin­jär­ven yli sen itä­puo­li­sel­le vuo­ris­to­a­lu­eel­le. Kan­san­jou­kot oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta Jee­suk­sen te­ke­mis­tä ih­meis­tä ja ope­tuk­ses­ta. Tu­han­net ih­mi­set seu­ra­si­vat hän­tä ran­taa pit­kin syr­jäi­sel­le seu­dul­le.

Ma­ria, us­kon esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi19.3.2014 12.46

Jee­suk­sen äi­ti ku­va­taan iko­neis­sa sees­tei­sen rau­hal­li­se­na. Ai­van var­mas­ti Her­ran äi­ti sai tun­tea iloa ja rau­haa. Yh­tä ai­kaa Ma­ria on myös esi­ku­va it­se­näi­syy­des­tä ja roh­keu­des­ta.

Jee­sus kuu­lee ru­kouk­sen

Sana sunnuntaiksi12.3.2014 11.52

Huo­let ja sai­rau­det kuu­lu­vat ih­mi­sen elä­mään. Raa­ma­tun mu­kaan kär­si­mys ja kuo­le­ma tu­li­vat maa­il­maan syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na.

Ju­ma­lan sa­nal­la kiu­sauk­sia vas­taan

Sana sunnuntaiksi5.3.2014 15.50

Ope­tus­lap­set oli­vat kul­ke­neet Jee­suk­sen seu­ras­sa yli kol­me vuot­ta. He oli­vat saa­neet kuul­la ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, seu­ra­ta, kuin­ka sai­raat pa­ra­ni­vat ja syn­ti­set sai­vat ar­mon.

« 1 ... 37 38 39 40
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys