JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Anteeksiantamuksen sanoma on totta tänäänkin

Sana sunnuntaiksi
14.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

8.1. 10:57
2024010810570420240114060000

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Ai­mo Hau­ta­mä­ki

Pro­fee­tan en­nus­tus Mes­si­aas­ta to­teu­tui, ja sik­si ih­mi­sil­lä on myös tänä päi­vä­nä mah­dol­li­suus us­koa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min kaut­ta omat syn­tin­sä an­teek­si.

Jul­ki­sen toi­min­tan­sa al­ku­vai­hees­sa Jee­sus kä­väi­si ko­ti­kau­pun­gis­saan Na­sa­re­tis­sa. Hän oli viet­tä­nyt siel­lä lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa. Kau­pun­gin asuk­kaat oli­vat hä­nel­le tut­tu­ja, ja hän oli heil­le tut­tu. Hä­net tun­net­tiin Joo­se­fin ja Ma­ri­an poi­ka­na.

Jee­suk­sel­la oli lap­ses­ta saak­ka ta­pa­na käy­dä sy­na­go­ga­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa (Luuk. 4:16). Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa lu­et­tiin pe­rin­tei­ses­ti kak­si Raa­ma­tun teks­tiä, toi­nen Moo­sek­sen kir­jois­ta ja toi­nen pro­fee­tois­ta. Sen li­säk­si rab­bit opet­ti­vat ja se­lit­ti­vät kir­joi­tuk­sia.

Lie­nee­kö Jee­suk­sen Raa­ma­tun tun­te­mus ja kiin­nos­tus sen kir­joi­tuk­siin pe­räi­sin jo lap­suu­des­ta? Kun hän 12-vuo­ti­aa­na kävi Je­ru­sa­le­min sy­na­go­gas­sa van­hem­pien­sa kans­sa, hän unoh­tui kirk­koon kes­kus­te­le­maan op­pi­nei­den kans­sa. Rab­bit ja kan­sa ih­met­te­li­vät hä­nen Raa­ma­tun tie­tout­taan, ”ym­mär­rys­tään ja hä­nen an­ta­mi­aan vas­tauk­sia” (Luuk. 2:47).

Jee­sus teks­tin­lu­ki­ja­na

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa sy­na­go­gan esi­mies saat­toi kut­sua jon­kun läs­nä­o­li­jois­ta lu­ke­maan pro­feet­ta­teks­tin. Evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan, et­tä täl­lä ker­taa Jee­sus sai tä­män teh­tä­vän. Hä­nel­le ojen­net­tiin pro­feet­ta Je­sa­jan kir­ja­kää­rö. Hän ava­si sen ja löy­si koh­dan, jos­sa oli Mes­si­aan tu­los­ta ker­to­va lu­paus. Teks­ti ker­toi siis hä­nes­tä it­ses­tään, Jee­suk­ses­ta.

Kir­jan mu­kaan Mes­si­aan tul­les­sa köy­hät saa­vat kuul­la hy­vän sa­no­man, van­geil­le ju­lis­te­taan va­pau­tus, so­ke­at saa­vat nä­kön­sä ja sor­re­tut va­pau­te­taan. Tämä oli Her­ran rie­mu­vuo­den sa­no­maa.

Va­pau­tuk­sen ai­ka

Juu­ta­lai­set viet­ti­vät joka vii­des­kym­me­nes vuo­si rie­mu­vuot­ta. Rie­mu­vuo­si oli an­teek­si­an­ta­muk­sen ja va­pau­tuk­sen vuo­si. Tuo­na vuon­na va­pau­tet­tiin or­jak­si it­sen­sä myy­neet is­ra­e­li­lai­set. Myy­dyt pe­rin­tö­maat pa­lau­tet­tiin omis­ta­jil­leen. Rie­mu­vuo­si mer­kit­si myös täy­del­lis­tä le­poa maal­le, kar­jal­le ja ih­mi­sil­le. (3. Moos. 25:10–13.)

Jee­sus ju­lis­ti Na­sa­re­tin sy­na­go­gas­sa Je­sa­jan en­nus­tuk­seen liit­ty­en, et­tä hä­net on lä­he­tet­ty ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, an­teek­si­an­ta­muk­sen tuo­maa va­paut­ta. Jee­sus ju­lis­ti: ”Tä­nään, tei­dän kuul­ten­ne, on tämä kir­joi­tus käy­nyt to­teen.”

”Ot­ta­kaa Ju­ma­lan ar­mo vas­taan”

Rie­mu­vuo­den, an­teek­si­an­ta­muk­sen ja va­pau­tuk­sen sa­no­ma on läs­nä ai­na siel­lä, mis­sä Jee­sus ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa ovat, ei vain joka vii­des­kym­me­nes vuo­si. Hen­gel­li­ses­ti köy­hät saa­vat syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­sa kuul­la ilo­sa­no­man, syn­nin kah­lit­se­mat van­git ar­mah­de­taan, hen­gel­li­ses­ti so­keil­le ava­taan us­kon kaut­ta tai­vaan tie ja sor­re­tut, rik­ki­re­vi­tyt ja alas­pai­ne­tut saa­vat us­kon kaut­ta toi­von.

Paa­va­lin ta­voin myös tä­män ajan Ju­ma­lan lap­set muis­tut­ta­vat, et­tä tä­nään­kin tuo kaik­ki on tot­ta; rie­mu­vuo­si on juu­ri nyt. ”Ju­ma­lan työ­to­ve­rei­na me ve­to­am­me tei­hin: ot­ta­kaa Ju­ma­lan ar­mo vas­taan niin, et­tei se jää tur­hak­si! Hän­hän sa­noo: – – Oi­ke­al­la het­kel­lä olen kuul­lut si­nua, pe­las­tuk­sen päi­vä­nä olen tuo­nut si­nul­le avun. Juu­ri nyt on oi­kea het­ki, juu­ri nyt on pe­las­tuk­sen päi­vä.” (2. Kor. 6:1–2.) Tä­nään on vie­lä ar­mon päi­vä; Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on vie­lä tä­nään kes­kel­läm­me.

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 4:16–21

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus tuli Na­sa­re­tiin, mis­sä hän oli kas­va­nut, ja meni sa­pat­ti­na ta­pan­sa mu­kaan sy­na­go­gaan. Hän nou­si lu­ke­maan, ja hä­nel­le ojen­net­tiin pro­feet­ta Je­sa­jan kir­ja. Hän ava­si kir­ja­kää­rön ja löy­si sen koh­dan, jos­sa sa­no­taan: – Her­ran hen­ki on mi­nun yl­lä­ni, sil­lä hän on voi­del­lut mi­nut. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut il­moit­ta­maan köy­hil­le hy­vän sa­no­man, ju­lis­ta­maan van­gi­tuil­le va­pau­tus­ta ja so­keil­le nä­kön­sä saa­mis­ta, pääs­tä­mään sor­re­tut va­pau­teen ja ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta. Hän kää­ri kir­jan ko­koon, an­toi sen avus­ta­jal­le ja is­tuu­tui. Kaik­ki, jot­ka sy­na­go­gas­sa oli­vat, kat­soi­vat tark­kaa­vas­ti hä­neen. Hän al­koi pu­hua heil­le: ”Tä­nään, tei­dän kuul­ten­ne, on tämä kir­joi­tus käy­nyt to­teen.”

Bib­lia: Ja tuli Nat­sa­re­tiin, kus­sa hän kas­va­tet­tu oli, ja meni ta­pan­sa jäl­keen sab­ba­tin päi­vä­nä sy­na­go­gaan, ja nou­si lu­ke­maan. Ja hä­nel­le an­net­tiin Je­sai­as prop­he­tan Raa­mat­tu. Ja kuin hän Raa­ma­tun ava­si, löy­si hän sen pai­kan, kus­sa kir­joi­tet­tu on: Her­ran Hen­ki on mi­nun pääl­lä­ni, sen­täh­den on hän mi­nut voi­del­lut ja lä­het­tä­nyt mi­nun saar­naa­maan köy­hil­le hy­vää sa­no­maa, pa­ran­ta­maan sär­je­tyi­tä sy­dä­miä, saar­naa­maan van­geil­le lu­nas­tus­ta ja so­keil­le nä­kön­sä jäl­leen saa­mis­ta, sär­je­tyi­tä va­pau­teen saat­ta­maan, Saar­naa­maan Her­ran otol­lis­ta vuot­ta. Ja kun hän pani Raa­ma­tun kiin­ni, an­toi hän sen pal­ve­li­al­le ja is­tui, ja kaik­kein sil­mät, jot­ka sy­na­go­gas­sa oli­vat, kat­se­li­vat hä­nen pääl­len­sä. Ja hän ru­pe­si heil­le sa­no­maan: tä­nä­pä­nä on tämä kir­joi­tus täy­tet­ty, jon­ka te nyt kuu­let­te.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys