JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Evankeliumissa näkyy Kristuksen kirkkaus

Sana sunnuntaiksi
4.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

4.11. 11:52
2023110411523920231104060000

Pau­li Ki­vi­o­ja

Lä­hei­sen me­net­tä­mi­seen liit­ty­vät suru, kyy­ne­leet, hil­jai­suus, yk­si­näi­syys ja ru­kouk­set mut­ta myös ih­mis­ten osa­not­to ja loh­du­tus. Ju­ma­lan sa­nan an­ta­ma to­dis­tus hei­dän osas­taan loh­dut­taa kaik­kein eni­ten.

Py­häin­päi­vä­nä muis­tel­laan edes­men­nei­tä Raa­ma­tun py­hiä sekä his­to­ri­an eri vai­heis­sa elä­nei­tä py­hiä. Hei­tä ei pal­vo­ta ei­kä ru­koil­la, vaan he ovat meil­le esi­ku­val­li­sia us­kos­saan. Elä­mäs­sään he ei­vät ai­na ole ol­leet esi­mer­kil­li­siä. He­kin jou­tui­vat tur­vau­tu­maan an­teek­si­an­ta­muk­seen ja Kris­tuk­sen täy­del­li­syy­teen. Py­häin­päi­vä on myös kaik­kien us­ko­vien vai­na­jien muis­to­päi­vä, jol­lai­se­na se tu­lee lä­hel­le mei­tä, jot­ka su­rem­me me­net­tä­mi­äm­me ih­mi­siä.

Jee­sus pu­hui au­tuuk­sien vuo­rel­la

Py­hiä ovat kaik­ki us­ko­vat, ei­vät vain edes­men­neet. Kak­si­o­sai­se­na em­me tätä ha­vait­se, mut­ta py­hyy­tem­me on­kin Kris­tuk­sen py­hyyt­tä, us­kos­sa omis­tet­tu­na. Kris­tit­ty on sa­ma­nai­kai­ses­ti van­hurs­kas ja syn­ti­nen, pyhä ja paha.

Päi­vän pe­rin­tei­nen evan­ke­liu­mi on osa Jee­suk­sen vuo­rel­la pi­tä­mää saar­naa, jon­ka hän koh­dis­ti ope­tus­lap­sil­leen. Paik­kaa ni­mi­te­tään myös au­tuuk­sien vuo­rek­si, kos­ka Jee­sus pu­huu au­tu­ais­ta, on­nel­li­sis­ta ja on­ni­tel­ta­vis­ta ih­mi­sis­tä.

Voi he­rät­tää ih­me­tys­tä se, et­tä Jee­sus ni­me­ää au­tu­aik­si köy­hät, mur­heel­li­set, kär­si­vät, näl­käi­set, ja­noi­set ja vai­no­tut. He ovat kui­ten­kin on­nel­li­sia sen vuok­si, mitä he saa­vat: tai­vas­ten val­ta­kun­nan, loh­du­tuk­sen, pe­rin­nön, tyy­dy­tyk­sen näl­kään­sä ja ja­noon­sa, Ju­ma­lan lap­sen ni­men ja suu­ren pal­kan tai­vaas­sa.

Ju­ma­la on sy­dä­men aar­re

Ih­mi­sen sy­vin on­ni ei ole maal­li­sis­sa hy­vis­sä olo­suh­teis­sa vaan Ju­ma­lan lä­hei­syy­des­sä. Van­han tes­ta­men­tin Joo­sef oli van­keu­des­sa­kin on­nel­li­nen mies, sil­lä Her­ra oli hä­nen kans­san­sa.

Köy­hyys, jo­hon evan­ke­liu­mis­sa vii­ta­taan, mer­kit­see juu­ri tätä: vain Ju­ma­la on sy­dä­men rik­kau­te­na ja aar­tee­na, ei ole mui­ta ju­ma­lia hä­nen rin­nal­laan. Näin täs­sä Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa yh­dy­tään en­sim­mäi­sen käs­kyn ope­tuk­seen.

Vii­den­teen käs­kyyn liit­tyy puo­les­taan kär­si­väl­li­syys ja maan pe­rin­tä. Ajal­li­ses­sa mie­les­sä­kin rii­te­li­jät me­net­tä­vät lo­pul­ta kai­ken. Kah­dek­san­teen käs­kyn mu­kai­sia ovat rau­han­te­ki­jät. He ei­vät pu­heil­laan va­hin­goi­ta toi­sia ei­kä hei­dän mai­net­taan, vaan saa­vat so­vin­non ai­kaan.

Nä­em­me, et­tä Jee­suk­sen ope­tus ei ol­lut uut­ta, vaan jo Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa an­net­tua Ju­ma­lan il­moi­tus­ta ja omas­sa tun­nos­sa ole­vaa rak­kau­den la­kia.

Evan­ke­liu­mi puh­dis­taa

Sy­dä­men puh­taus, joka se­kin on au­tu­ai­den tun­to­merk­ki, syn­tyy kui­ten­kin vain evan­ke­liu­min us­ko­mi­ses­ta, ei lain te­ko­jen te­ke­mi­ses­tä. Evan­ke­liu­mis­sa nä­kyy jo tääl­lä ajas­sa Isän Ju­ma­lan lep­py­neet ja ra­kas­ta­vat kas­vot. Paa­va­li ni­mit­tää evan­ke­liu­mia myös Kris­tuk­sen kas­vo­jen lois­teek­si, kirk­kau­dek­si.

Tai­vaan kirk­kau­des­sa saam­me ker­ran kat­sel­la Ju­ma­laam­me ja Va­pah­ta­jaam­me kas­vois­ta kas­voi­hin. Sil­loin ei enää muis­te­ta vai­no­ja, val­hei­ta ei­kä ris­tiä, jot­ka tääl­lä oli­vat osa­nam­me.


Evan­ke­liu­mi: Matt. 5:1–12

Raa­mat­tu 1992: Näh­des­sään kan­san­jou­kot Jee­sus nou­si vuo­rel­le. Hän is­tuu­tui, ja ope­tus­lap­set tu­li­vat hä­nen luok­seen. Sil­loin hän al­koi pu­hua ja opet­ti hei­tä näin: ”Au­tu­ai­ta ovat hen­ges­sään köy­hät, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta mur­heel­li­set: he saa­vat loh­du­tuk­sen. Au­tu­ai­ta kär­si­väl­li­set: he pe­ri­vät maan. Au­tu­ai­ta ne, joil­la on van­hurs­kau­den näl­kä ja jano: hei­dät ra­vi­taan. Au­tu­ai­ta ne, jot­ka toi­sia ar­mah­ta­vat: hei­dät ar­mah­de­taan. Au­tu­ai­ta puh­das­sy­dä­mi­set: he saa­vat näh­dä Ju­ma­lan. Au­tu­ai­ta rau­han­te­ki­jät: he saa­vat Ju­ma­lan lap­sen ni­men. Au­tu­ai­ta ovat ne, joi­ta van­hurs­kau­den vuok­si vai­no­taan: hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta. Au­tu­ai­ta olet­te te, kun tei­tä mi­nun täh­te­ni her­ja­taan ja vai­no­taan ja kun teis­tä val­heel­li­ses­ti pu­hu­taan kaik­kea pa­haa. Iloit­kaa ja rie­muit­kaa, sil­lä palk­ka, jon­ka te tai­vais­sa saat­te, on suu­ri. Niin­hän vai­not­tiin pro­feet­to­ja­kin, jot­ka eli­vät en­nen tei­tä.”

Bib­lia: Mut­ta kuin hän näki kan­san, as­tui hän ylös vuo­rel­le, ja kuin hän oli is­tu­nut, tu­li­vat hä­nen ope­tus­lap­sen­sa hä­nen ty­kön­sä. Niin hän ava­si suun­sa, opet­ti hei­tä ja sa­noi: Au­tu­aat ovat hen­gel­li­ses­ti vai­vai­set; sil­lä hei­dän on tai­vaan val­ta­kun­ta. Au­tu­aat ovat mur­heel­li­set; sil­lä he saa­vat loh­du­tuk­sen. Au­tu­aat ovat si­vi­ät; sil­lä he saa­vat maan pe­riä. Au­tu­aat ovat, jot­ka isoo­vat ja ja­noo­vat van­hurs­kaut­ta; sil­lä he ra­vi­taan. Au­tu­aat ovat lau­pi­aat; sil­lä he saa­vat lau­piu­den. Au­tu­aat ovat puh­taat sy­dä­mes­tä; sil­lä he saa­vat näh­dä Ju­ma­lan. Au­tu­aat ovat rau­han te­ki­ät; sil­lä ne pi­tää Ju­ma­lan po­jik­si kut­sut­ta­man. Au­tu­aat ovat, jot­ka van­hurs­kau­den täh­den vai­no­taan; sil­lä hei­dän on tai­vaan val­ta­kun­ta. Au­tu­aat olet­te te, kuin he pilk­kaa­vat ja vai­noo­vat tei­tä, ja pu­hu­vat kaik­ki­nais­ta pa­huut­ta tei­tä vas­taan, val­he­tel­len mi­nun täh­te­ni. Iloit­kaat ja rie­muit­kaat; sil­lä tei­dän palk­kan­ne on suu­ri tai­vais­sa. Sil­lä näin he vai­no­si­vat prop­he­tai­ta, jot­ka tei­dän edel­län­ne oli­vat.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys