JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Hyvä Paimen ja lampaat kuuluvat yhteen

Sana sunnuntaiksi
14.4.2024 7.00

Juttua muokattu:

8.4. 09:56
2024040809564420240414070000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Tuo­mo A. Ko­mu­lai­nen

Oi­kea us­ko syn­tyy vain yh­tey­des­sä Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan. Sen jä­se­nek­si pää­see pa­ran­nuk­sen por­tin kaut­ta.

Lam­pai­den pai­men­ta­mi­nen oli Raa­ma­tun ajan tu­tuim­pia am­mat­te­ja. Toi­me­li­as pai­men vei lau­man­sa vih­reil­le nii­tyil­le ja vir­voit­ta­vien ve­sien ää­rel­le. Yök­si hän joh­dat­ti sen lam­mas­tar­haan suo­jaan pe­doil­ta. Hän saat­toi it­se yö­pyä tar­han ovel­la.

Kaik­ki lam­pai­ta hoi­ta­neet ei­vät ol­leet hy­viä pai­me­nia. Palk­ka­pai­me­net ajoi­vat omaa etu­aan. Pe­don tai ros­von uha­tes­sa he pöt­ki­vät hel­pos­ti pa­koon. Jos taas lam­paat oli­vat pai­me­nen omia, hän puo­lus­ti nii­tä vii­mei­seen as­ti.

Jee­suk­ses­ta lu­va­taan jo Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa: ”Niin kuin pai­men hän kait­see lau­maan­sa, ko­ko­aa ka­rit­sat kä­si­var­rel­len­sa ja kan­taa nii­tä sy­lis­sään, joh­dat­te­lee imet­tä­viä lam­pai­ta” (Jes. 40:11).

Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Teks­tis­sä ko­ros­tuu, et­tä Hyvä Pai­men ja hä­nen lam­mas­lau­man­sa kuu­lu­vat yh­teen. Pai­men tun­tee kun­kin lam­paan­sa ni­mel­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja kut­suu nii­tä ää­nel­lään. Ju­ma­lan las­ten jouk­koon kel­paa­vat kaik­ki, jot­ka ot­ta­vat evan­ke­liu­min vas­taan, syn­ty­pe­räs­tään ja taus­tois­taan riip­pu­mat­ta (Gal. 3:28).

Hy­vän Pai­me­nen lam­mas­huo­nee­seen tul­laan yh­del­lä ta­val­la. Sin­ne ei pää­se muu­al­ta kuin por­tis­ta, joka on Hyvä Pai­men it­se. Mitä ta­han­sa muu­ta kaut­ta tu­le­va on ar­mo­va­ras. Tämä tar­koit­taa, et­tei pelk­kä Ju­ma­lan las­ten jou­kos­sa kul­ke­mi­nen tai sa­mo­jen ar­vo­jen ja­ka­mi­nen tee au­tu­aak­si, el­lei sy­dä­mes­sä ole elä­vää us­koa.

Ju­ma­lan sana si­too seu­ra­kun­taan

Sa­man por­tin kaut­ta käy myös tie ulos Ju­ma­lan huo­nees­ta. Us­kon­sa kiel­tä­neet it­se sa­no­vat usein jät­tä­vän­sä vain Ju­ma­lan las­ten jou­kon mut­ta yhä ”luot­ta­van­sa sa­naan”. Ju­ma­la on kui­ten­kin van­hurs­kaut­ta­en läs­nä vain omas­sa seu­ra­kun­nas­saan.

Ju­ha­ni Raat­ta­maa kir­joit­ti: ”Ne, jot­ka er­kaan­tu­vat Kris­tuk­sen lau­mas­ta sen täh­den, et­tä Kris­tuk­sen ies ja hal­li­tuk­sen muo­to on heil­le so­pi­ma­ton, sa­no­vat luo­pu­van­sa pois ih­mi­sis­tä ja us­kal­ta­van­sa sa­naan. Mut­ta jos sinä oi­kein ym­mär­rät Ju­ma­lan sa­nan, niin sana si­too si­nut seu­ra­kun­taan.”

Myös saar­naa­ja Kal­le Ii­nat­ti va­roit­ti ruok­ki­mas­ta ul­ko­na ole­via lam­pai­ta ai­dan­ra­ois­ta. Se ei nii­den ian­kaik­kis­ta pa­ras­ta pal­ve­le. Il­man evan­ke­liu­mia ei voi ol­la osal­li­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Sik­si Hyvä Pai­men kut­suu kaik­kia ul­ko­na ole­via käy­mään si­säl­le lam­mas­huo­nee­seen­sa. Ti­laa on hy­vin ja vas­taa­not­to sy­dä­mel­li­nen.

”Ruo­ki mi­nun lam­pai­ta­ni”

Hyvä Pai­men ra­kas­ti lau­maan­sa niin pal­jon, et­tä an­toi hen­ken­sä sen edes­tä. Suu­rem­paa rak­kaut­ta ei ku­kaan voi osoit­taa (Joh. 15:13). Jee­sus on myös Ju­ma­lan Uh­ri­ka­rit­sa: ”Hän­tä pii­nat­tiin, ja hän alis­tui sii­hen, ei hän suu­tan­sa avan­nut. Kuin ka­rit­sa, jota teu­raak­si vie­dään, niin kuin lam­mas, joka on ää­ne­ti ke­rit­si­jäin­sä edes­sä, ei hän­kään suu­tan­sa avan­nut.” (Jes. 53:7.)

Ylös­nous­tu­aan Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le teh­tä­väk­si kait­sea ja ruok­kia lam­pai­taan (Joh. 21:15–17). Lam­paat erot­ta­vat oman pai­me­nen­sa ää­nen lu­ke­mat­to­mien mui­den jou­kos­ta. Sekä kait­sen­ta et­tä hen­gel­li­nen ruo­kin­ta to­teu­tu­vat par­hai­ten kuu­lon kaut­ta. Sik­si kan­nat­taa pi­tää sy­dä­men kor­vat au­ki ja kuul­la, mitä Pai­men Hen­ken­sä kaut­ta seu­ra­kun­nal­le sa­noo.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys