JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesuksen nimeen on turvallista luottaa

Sana sunnuntaiksi
1.1.2023 6.00

Juttua muokattu:

21.12. 10:21
2022122110215320230101060000

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Pau­li So­ran­ta

Jee­suk­sen nimi il­mai­si eri­tyis­tä teh­tä­vää, jon­ka Jou­lun lap­si tu­li­si suo­rit­ta­maan.

Uu­den­vuo­den­päi­vän pe­rin­tei­se­nä kris­til­li­se­nä si­säl­tö­nä on jo vuo­si­sa­to­ja ol­lut Jee­suk­sen nimi. Nimi Jee­sus tar­koit­taa ”Her­ra on apu, Her­ra pe­las­taa.” Kun ta­val­li­sel­le lap­sel­le an­net­tiin Is­ra­e­lis­sa ni­mek­si Jee­sus, se osoit­ti van­hem­pien us­koa Ju­ma­laan omai­suus­kan­san­sa pe­las­ta­ja­na tai us­koa Is­ra­e­lin tu­le­vaan pe­las­ta­jaan. Kun nimi Jee­sus an­net­tiin juu­ri Ma­ri­an lap­sel­le, se il­mai­si sitä eri­tyis­tä teh­tä­vää, jon­ka Jou­lun lap­si tu­li­si suo­rit­ta­maan.

Jee­sus oli Ju­ma­lan Po­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen nimi ja Kris­tus hä­nen ar­vo­ni­men­sä. Krei­kan kie­len sana ”Khris­tos” tar­koit­taa hep­re­an kie­len Mes­si­aan ta­voin ku­nin­kaak­si voi­del­tua. Al­ku­kir­kon kris­tit­ty­jen us­kon­tun­nus­tus oli ly­hy­es­ti: ”Jee­sus on Kris­tus, Her­ra.” He us­koi­vat, et­tä juu­ri tämä, hei­dän kes­kel­lään elä­nyt Jee­sus oli Ju­ma­lan lu­paa­ma Mes­si­as. Hän, joka va­paut­ti ih­mis­kun­nan sen syn­neis­tä, juu­ri niin kuin Ju­ma­la oli pro­feet­to­jen kaut­ta lu­van­nut­kin.

Jee­sus roh­kai­si
us­ko­maan

Uu­teen käy­des­sä kai­paam­me usein roh­kai­sua. Niin kai­pa­si­vat ope­tus­lap­set­kin Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­man jäl­keen. Uu­den­vuo­den­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti­nä on pie­ni kat­kel­ma Jee­suk­sen jää­hy­väis­pu­hees­ta kii­ras­tors­tai-il­ta­na. Kun Jee­sus pu­hees­saan ker­toi ope­tus­lap­sil­le kuo­le­mas­taan, hän tie­si ope­tus­las­ten epä­toi­von pois­me­non­sa jäl­keen ja ha­lu­si sik­si roh­kais­ta hei­tä. Teks­ti­koh­tam­me edel­lä hän ke­hot­ti us­ko­maan: ”Us­ko­kaa Ju­ma­laan ja us­ko­kaa mi­nuun” (Joh. 14:1). Koh­ta tä­män jäl­keen hän an­toi lu­pauk­sen Py­häs­tä Hen­ges­tä: ”Puo­lus­ta­ja, Pyhä Hen­ki, jon­ka Isä mi­nun ni­mes­sä­ni lä­het­tää, opet­taa teil­le kai­ken ja pa­laut­taa mie­leen­ne kai­ken, mitä olen teil­le pu­hu­nut” (Joh. 14:26).

Ju­ma­la an­taa
ar­mos­saan

Jee­sus oli teh­nyt suu­ria te­ko­ja, ih­me­te­ko­ja, jopa he­rät­tä­nyt kuol­leis­ta. Ju­ma­lan Poi­ka­na hä­nel­lä oli ol­lut val­ta an­taa ikui­nen elä­mä täs­sä ja nyt, ja kuol­leet­kin oli­vat kuul­leet hä­nen ää­nen­sä. Hä­nen seu­raa­jan­sa tu­li­si­vat toi­mi­maan Py­hän Hen­gen an­ta­min val­tuuk­sin, elä­vän us­kon omis­ta­ji­na, ru­kouk­sen mie­lel­lä. Oli­han teks­tis­säm­me voi­ma­kas ke­ho­tus ru­koil­la Jee­suk­sen ni­mes­sä. Jon­kun ni­mis­sä toi­mi­mi­nen mer­kit­see jon­kun val­tuut­ta­ma­na toi­mi­mis­ta. Jee­suk­sen työn jat­ka­mi­nen on kai­kes­sa riip­pu­vai­nen sii­tä, mitä tai­vaa­seen ko­ro­tet­tu, ylös­nous­sut Jee­sus Kris­tus seu­raa­jil­leen an­taa. Ru­kouk­ses­sa saam­me pyy­tää Ju­ma­lal­ta kaik­kea muis­ta­en, et­tä kaik­ki on lah­jaa ja ar­moa.

Ope­tus­lap­set luot­ti­vat Jee­suk­sen sa­naan, ai­van ku­ten me­kin saam­me us­koa Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin. Jee­suk­sen ni­mes­sä he lä­hes­tyi­vät tai­vaal­lis­ta Isään­sä ja pyy­si­vät hän­tä siu­naa­maan it­sen­sä ja lä­hei­sen­sä sekä työn­sä, jot­ta se me­nes­tyi­si. He luot­ti­vat myös sii­hen Jee­suk­sen sa­naan, et­tä Va­pah­ta­ja it­se oli­si hei­dän esi­ru­koi­li­jan­sa Isän luo­na tai­vaas­sa. Voi­sim­me­ko pyy­tää mi­tään enem­pää?

Lu­pauk­set
täyt­ty­vät ajal­laan

Ku­ten uut­ta vuot­ta aloit­ta­es­sam­me, tä­hy­tään myös evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä tu­le­vaan ai­kaan, jol­loin Jee­sus pa­laa kirk­kau­des­saan. Eläm­me ar­mo­nai­kaa, jos­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tär­kein teh­tä­vä on yhä edel­leen jat­kaa Jee­suk­sen elä­män­työ­tä muis­tut­ta­en kään­ty­myk­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ja ju­lis­ta­en ilo­sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Muut­tu­vas­sa­kin ajas­sa Ju­ma­lan sana ke­hot­taa us­ko­maan ja luot­ta­maan sii­hen, et­tä Ju­ma­lan lu­pauk­set täyt­ty­vät ajal­laan.

Evan­ke­liu­mi: Joh. 14:12–14

Raa­mat­tu 1992: To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: joka us­koo mi­nuun, on te­ke­vä sel­lai­sia te­ko­ja kuin minä teen, ja vie­lä suu­rem­pi­a­kin. Minä me­nen Isän luo, ja mitä iki­nä te pyy­dät­te mi­nun ni­mes­sä­ni, sen minä teen, jot­ta Isän kirk­kaus tu­li­si jul­ki Po­jas­sa. Mitä te mi­nun ni­mee­ni ve­do­ten pyy­dät­te mi­nul­ta, sen minä teen.

Bib­lia: To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: joka us­koo mi­nun pääl­le­ni, ne työt, joi­ta minä teen, hän on myös te­ke­vä, ja suu­rem­pia, kuin ne ovat, on hän te­ke­vä; sil­lä minä me­nen Isä­ni tykö. Ja mitä ikä­nä te anot­te mi­nun ni­mee­ni, sen minä teen: et­tä Isä kun­ni­oi­tet­tai­siin Po­jan kaut­ta. Mitä te anot­te mi­nun ni­mee­ni, sen minä teen.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys