JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesus sai osakseen halveksuntaa

Sana sunnuntaiksi
13.8.2023 6.05

Juttua muokattu:

11.8. 14:32
2023081114320220230813060500

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Pau­li Ki­vi­o­ja

Evan­ke­liu­mi kuu­luu kai­kil­le ih­mi­sil­le kan­sal­li­suu­des­ta riip­pu­mat­ta.

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus osal­lis­tui ta­pan­sa mu­kaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, täl­lä ker­taa ko­ti­kau­pun­gis­saan Na­sa­re­tis­sa. Hän toi­mi siel­lä teks­tin­lu­ki­ja­na ja pu­hu­ja­na tul­ki­ten lu­ke­man­sa Van­han tes­ta­men­tin koh­dan täyt­ty­neek­si. Hän oli saa­nut jo mai­net­ta ju­lis­tuk­ses­taan ja te­ke­mis­tään pa­ran­ta­mi­sih­meis­tä Ka­per­nau­mis­sa, jon­ne hän oli muut­ta­nut asu­maan. Na­sa­re­ti­lai­set­kin odot­ti­vat nä­ke­vän­sä jon­kin ih­meen.

Jee­sus ei tor­ju­nut ih­mi­siä

Jee­suk­sen pi­tä­mäs­tä pu­hees­ta ihas­tel­tiin ar­mon sa­no­ja, mut­ta sa­mal­la to­det­tiin hä­nen ole­van ra­ken­nus­mies Joo­se­fin poi­ka, oman ky­län kas­vat­ti. Em­me tie­dä var­mas­ti, oli­ko tut­tuus vai al­hai­nen ase­ma na­sa­re­ti­lais­ten hal­vek­sin­nan syy. On myös esi­tet­ty ar­vi­oi­ta, et­tä roo­ma­lai­set oli­si­vat käyt­tä­neet na­sa­re­ti­lai­sia ra­ken­ta­jia lä­hel­lä ole­vaan suu­reen ra­ken­nusp­ro­jek­tiin­sa. Täl­löin val­loit­ta­jal­le teh­ty työ oli­si ai­heut­ta­nut kun­ni­an ja mai­neen me­ne­tyk­sen yl­ti­öi­sän­maal­lis­ten juu­ta­lais­ten sil­mis­sä. Tul­li- ja ve­ro­mie­het­kin me­net­ti­vät mai­neen­sa tuos­sa kun­ni­an ja hä­pe­än kult­tuu­ris­sa. Jee­suk­sen seu­raa­jiin hei­tä kui­ten­kin kuu­lui – hän ei tor­ju­nut hei­tä, ei­kä pi­tä­nyt hei­tä mui­ta huo­nom­pi­na.

Jee­sus to­te­si sy­na­go­gan vä­el­le, et­tei ku­kaan ole pro­feet­ta omal­la maal­laan ja pe­rus­te­li väi­tet­tään Raa­ma­tul­la. Pro­feet­ta Elia lä­he­tet­tiin nä­län­hä­dän ai­ka­na vie­ras­maa­lai­sen les­ken luo, jon­ka ela­tuk­sen Ju­ma­la siu­na­si pro­fee­tan täh­den. Sa­moin pro­feet­ta Eli­sa pa­ran­si syy­ri­a­lai­sen Naa­ma­nin spi­taa­lis­ta, mut­ta ei yh­tään ky­seis­tä tau­tia po­te­vaa is­ra­e­li­lais­ta. Ju­ma­la oli siis toi­si­naan aset­ta­nut avus­saan vie­raan is­ra­e­li­lais­ten edel­le.

Na­sa­re­ti­lai­set suun­nit­te­li­vat sur­maa­mis­ta

Na­sa­re­ti­lai­set rai­vos­tui­vat kah­des­ta syys­tä: tämä oman ky­län ra­ken­nus­mie­hen poi­ka ver­ta­si it­se­ään Is­ra­e­lin suu­riin pro­feet­toi­hin. Mikä hän luu­li ole­van­sa? Li­säk­si hän aset­ti pu­heis­saan pa­ka­nat Is­ra­e­lin edel­le ja teki näin Is­ra­e­lin Ju­ma­las­ta pa­ka­noi­den ju­ma­lan. Se oli hei­dän mie­les­tään pilk­kaa, joka an­sait­si kuo­le­man. Kan­sal­li­ses­sa ja us­kon­nol­li­ses­sa kiih­kos­saan he ai­koi­vat sur­ma­ta Jee­suk­sen syök­se­mäl­lä hä­net jyr­kän­teel­tä alas. Ih­mee­no­mai­ses­ti Jee­sus kä­ve­li pois vä­ki­jou­kon hal­ki.

Oma­koh­tai­nen us­ko pe­las­taa

Päi­vän teks­ti opet­taa sii­tä, et­tä Ju­ma­lan evan­ke­liu­mi tu­lee usein al­haal­ta, jopa hal­vek­si­tun ih­mi­sen vä­li­tyk­sel­lä. Se myös kuu­luu kai­kil­le ih­mi­sil­le kan­sal­li­suu­des­ta riip­pu­mat­ta. Eli­aan ja Eli­san ai­ka­na Ju­ma­la aut­toi jopa Is­ra­e­lin vi­hol­lis­kan­so­jen jä­se­niä ja jät­ti aut­ta­mat­ta is­ra­e­li­lai­sia. Omaan syn­ty­pe­rään­sä luot­ta­mi­nen on erään­lais­ta oma­van­hurs­kaut­ta, jo­hon lan­ke­si­vat jo esi­koi­suu­teen­sa luot­ta­neet Kain ja Ee-sau sekä mo­net Is­ra­e­lin kan­san jä­se­net.

Muis­tel­les­saan fa­ri­se­a­lais­ta van­hurs­kaut­taan Paa­va­li ni­mit­ti sitä li­haan luot­ta­mi­sek­si (Fil. 3:4). Tä­nä­kään ai­ka­na us­ko­vai­sen ko­din jä­se­nyys ei pe­las­ta ih­mis­tä, vaan Ju­ma­lan ar­mo ja oma­koh­tai­nen us­ko. Me olem­me Abe­lin ja Jaa­ko­bin vel­jiä ja si­sa­ria, joil­la ei ole omia an­si­oi­ta Ju­ma­lan edes­sä.

Teks­tin­koh­ta en­na­koi Jee­suk­sen koh­ta­loa. Hä­net sur­mat­tiin myö­hem­min ju­ma­lan­pilk­kaa­ja­na, mut­ta hä­nen kuo­le­man­sa oli so­vin­to­kuo­le­ma kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta ja tuot­ti syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kai­kil­le hä­neen us­ko­vil­le.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Luuk. 4:23–30

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noi:

”Koh­ta te kai­ke­ti tar­jo­at­te mi­nul­le sa­nan­las­kua ’Lää­kä­ri, pa­ran­na it­se­si!’ ja sa­not­te: ’Tee tääl­lä­kin, omas­sa kau­pun­gis­sa­si, kaik­kea sitä, mitä si­nun ker­ro­taan teh­neen Ka­per­nau­mis­sa.’” Ja hän jat­koi: ”To­ti­ses­ti: ku­kaan ei ole pro­feet­ta omal­la maal­laan. Us­ko­kaa mi­nua: Is­ra­e­lis­sa oli mon­ta les­keä Eli­an ai­ka­na, sil­loin kun tai­vas ei an­ta­nut vet­tä kol­meen ja puo­leen vuo­teen ja koko maa­han tuli kova nä­län­hä­tä. Sil­ti Eli­aa ei lä­he­tet­ty hei­dän luok­seen, vaan Si­do­nin maa­han, Sar­pa­tis­sa asu­van les­ki­vai­mon luo. Sa­moin Is­ra­e­lis­sa oli mon­ta spi­taa­lis­ta pro­feet­ta Eli­san ai­ka­na, mut­ta yh­tä­kään heis­tä ei puh­dis­tet­tu, ai­no­as­taan Naa­man, joka oli syy­ri­a­lai­nen.”

Tä­män kuul­les­saan kaik­ki, jot­ka oli­vat sy­na­go­gas­sa, jou­tui­vat rai­von val­taan. He ryn­tä­si­vät pai­kal­taan, ajoi­vat Jee­suk­sen ulos kau­pun­gis­ta ja vei­vät hä­net jyr­kän­teel­le syös­täk­seen hä­net siel­tä alas; kau­pun­ki näet oli ra­ken­net­tu vuo­rel­le. Mut­ta Jee­sus kul­ki vä­ki­jou­kon hal­ki ja jat­koi mat­kaan­sa.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys