JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Johannes todisti Jeesuksesta

Sana sunnuntaiksi
8.1.2023 7.05

Juttua muokattu:

2.1. 09:37
2023010209374920230108070500

Pau­li Ki­vi­o­ja

Jo­han­nes Kas­ta­ja kiel­si ole­van­sa mi­kään muu kuin ”huu­ta­van ää­ni erä­maas­sa”.

Jo­han­nes Kas­ta­ja oli ajal­laan mer­kit­tä­vä hen­ki­lö. Jopa ei-kris­til­li­set his­to­ri­oit­si­jat ker­to­vat hä­nes­tä ja hä­nen työn­sä vai­ku­tuk­ses­ta. Myös kaik­ki evan­ke­lis­tat ker­to­vat hä­nes­tä kir­jo­jen­sa alus­sa. Näin te­kee myös evan­ke­lis­ta Jo­han­nes heti esi­pu­heen­sa jäl­keen. Jo­han­nes Kas­ta­ja, karu asul­taan ja pu­heil­taan, sai kan­san­jou­kot lii­keh­ti­mään. Ih­mi­set rien­si­vät kuu­le­maan hän­tä, ja mo­net ot­ti­vat hä­nel­tä kas­teen.

Teh­tä­vä­nä kul­kea edel­lä

Tuo­na ai­ka­na, jol­loin mes­si­a­so­do­tus oli voi­ma­kas­ta, sekä kan­sa et­tä hal­li­tus­mie­het jopa ky­se­li­vät, lie­nee­kö hän mes­si­as. Myös Eli­an ja Moo­sek­sen kal­tai­se­na pro­feet­ta­na hän­tä pi­det­tiin. Jo­han­nes kiel­si ole­van­sa mi­kään muu kuin ”huu­ta­van ää­ni erä­maas­sa”. Hän oli edel­lä­kul­ki­ja, ai­rut, joka il­moit­ti jon­kun suu­rem­man tu­le­mi­ses­ta.

Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­to­jen ta­voin hän oli saa­nut Ju­ma­lal­ta teh­tä­vän­sä. Hän oli saa­nut myös mer­kin: ”Se, jon­ka pääl­le näet Hen­gen las­keu­tu­van ja jää­vän, kas­taa Py­häl­lä Hen­gel­lä” (Joh. 1:33). Sii­tä hän tie­si Jee­suk­sen ole­van Ju­ma­lan Poi­ka. Täs­tä Jo­han­nes to­dis­ti kai­kil­le. Eri­tyi­ses­ti Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mi pai­not­taa Jo­han­nes Kas­ta­jan to­dis­ta­jan teh­tä­vää.

Ka­rit­sa oli esi­ku­va

Päi­vän evan­ke­liu­mi osoit­taa, et­tä Jo­han­nes ym­mär­si kirk­kaas­ti myös Jee­suk­sen teh­tä­vän ja koko hä­nen maan pääl­le tu­lon­sa mer­ki­tyk­sen. Se nä­kyy hä­nen to­dis­tuk­ses­taan Jee­suk­ses­ta: ”Kat­so­kaa: Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin!” (Joh. 1:29). Vä­hän myö­hem­min hän tois­taa sa­man il­moi­tuk­sen kah­del­le op­pi­laal­leen, jot­ka sii­tä läh­tien läh­te­vät seu­raa­maan Jee­sus­ta hä­nen ope­tus­lap­si­naan.

Ka­rit­san syö­mi­nen kuu­lui Ju­ma­lan sää­tä­myk­sen mu­kaan juu­ta­lais­ten pää­si­äi­sa­te­ri­aan. Is­ra­e­li­lais­ten läh­ties­sä Egyp­tis­tä Ka­rit­san ve­rel­lä si­vel­lyt oven­pie­let oli­vat merk­ki­nä tu­hon en­ke­lil­le, et­tei hän va­hin­goi­ta sii­nä ta­los­sa asu­via. Ka­rit­sa oli ylei­sin uh­rie­läin Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa. Nämä oli­vat esi­ku­via Kris­tuk­ses­ta. Kris­ti­tyt tul­kit­si­vat myös Je­sa­jan en­nus­tuk­sen Her­ran kär­si­väs­tä pal­ve­li­jas­ta, joka on vai­ti kuin teu­raak­si vie­tä­vä lam­mas tai ka­rit­sa ke­rit­si­jän­sä edes­sä, tar­koit­ta­van tuo­mi­ol­la ole­vaa Jee­sus­ta (Ap. t. 8:32).

Evan­ke­liu­mis­sa on voi­ma

Jo­han­nes näki jo en­nal­ta Jee­suk­sen ole­van Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka uh­ra­taan koko maa­il­man syn­tien täh­den. Hä­nen kuo­le­man­sa on so­vi­tus­kuo­le­ma ja hä­nen ve­ren­sä on lu­nas­tus­hin­ta. Näin­hän Uu­den tes­ta­men­tin kir­joit­ta­jat to­dis­ti­vat. ”Tie­dät­te­hän, et­tei tei­tä ole lu­nas­tet­tu isil­tä pe­ri­mäs­tän­ne tyh­jän­päi­väi­ses­tä elä­mäs­tä mil­lään ka­to­a­val­la ta­va­ral­la, ho­pe­al­la tai kul­lal­la, vaan Kris­tuk­sen, tuon vir­heet­tö­män ja tah­rat­to­man ka­rit­san, kal­liil­la ve­rel­lä” (1. Piet. 1: 18–19).

Jee­suk­sen ve­ren voi­ma on edel­leen evan­ke­liu­mis­sa, jota hä­nen ni­mes­sään Py­hän Hen­gen val­tuut­ta­mat to­dis­ta­jat, Jo­han­nes Kas­ta­jan vel­jet ja si­sa­ret, ju­lis­ta­vat Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta. Jo­han­nek­sen ta­voin he osoit­ta­vat Kris­tus­ta us­kon koh­tee­na.

Evan­ke­liu­mi: Joh. 1:29–34

Raa­mat­tu 1992: Seu­raa­va­na päi­vä­nä Jo­han­nes näki, et­tä Jee­sus oli tu­los­sa hä­nen luok­seen. Jo­han­nes sa­noi: ”Kat­so­kaa: Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin! Hän on se, jos­ta sa­noin: ’Mi­nun jäl­kee­ni tu­le­va kul­kee edel­lä­ni, sil­lä hän on ol­lut en­nen mi­nua.’ Mi­nä­kään en tun­te­nut hän­tä, mut­ta juu­ri sitä var­ten olen tul­lut kas­ta­maan ve­del­lä, et­tä Is­ra­el sai­si tie­tää, kuka hän on.” Jo­han­nes to­dis­ti: ”Minä olen näh­nyt, kuin­ka Hen­ki las­keu­tui tai­vaas­ta kyyh­ky­sen ta­voin ja jäi hä­nen pääl­leen. Mi­nä­kään en hän­tä tun­te­nut. Mut­ta hän, joka lä­het­ti mi­nut kas­ta­maan ve­del­lä, sa­noi mi­nul­le: ’Se, jon­ka pääl­le näet Hen­gen las­keu­tu­van ja jää­vän, kas­taa Py­häl­lä Hen­gel­lä.’ Minä olen sen näh­nyt ja to­dis­tan, et­tä tämä mies on Ju­ma­lan Poi­ka.”

Bib­lia: Toi­se­na päi­vä­nä näki Jo­han­nes Je­suk­sen ty­kön­sä tu­le­van, ja sa­noi: kat­so, Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka pois ot­taa maa­il­man syn­nin! Tämä on se, jos­ta minä sa­noin: mi­nun jäl­kee­ni tu­lee mies, joka mi­nun edel­lä­ni on ol­lut; sil­lä hän oli en­nen kuin minä. Ja en minä hän­tä tun­te­nut; mut­ta et­tä hän il­mes­tyi­si Is­ra­e­lis­sa, sen­täh­den tu­lin minä ve­del­lä kas­ta­maan. Ja Jo­han­nes to­dis­ti, sa­no­en: minä näin Hen­gen tai­vaas­ta tu­le­van alas niin­kuin kyyh­kyi­sen ja sei­sah­ta­van hä­nen pääl­len­sä. Ja en minä hän­tä tun­te­nut; mut­ta joka mi­nun lä­het­ti ve­del­lä kas­ta­maan, se sa­noi mi­nul­le: jon­ka pääl­le sinä näet Hen­gen tu­le­van alas ja sei­sah­ta­van hä­nen pääl­le­sä, hän on se, joka kas­taa Py­häl­lä Hen­gel­lä. Ja minä näin sen ja to­dis­tin hä­nen ole­van Ju­ma­lan Po­jan.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys