JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumala antaa siunauksen ja viisauden kylväjän tehtävään

Sana sunnuntaiksi
12.2.2023 6.00

Juttua muokattu:

6.2. 11:07
2023020611075620230212060000

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jan­ne Iso­maa

Elon­kor­juun ai­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kaat iloit­se­vat sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan sie­men on al­ka­nut kas­vaa ja tuot­taa sa­toa.

Moni Päi­vä­mie­hen lu­ki­ja voi ihas­tel­la ko­ti­seu­dul­laan lop­pu­ke­säs­tä kau­nii­ta vil­ja­pel­to­ja. Myös is­ra­e­li­lai­sil­le kyl­vä­mi­nen ja sa­don­kor­juu oli­vat hy­vin tut­tu­ja asi­oi­ta.

Jee­sus hyö­dyn­si vii­saas­ti ih­mis­ten eli­nym­pä­ris­töä ot­ta­mal­la sii­tä ha­vain­to­e­si­merk­ke­jä hen­gel­li­siä asi­oi­ta opet­ta­es­saan.

Ker­ran Jee­sus sa­noi ope­tus­lap­sil­leen: ”Sa­toa on pal­jon, mut­ta sa­don­kor­jaa­jia vä­hän. Pyy­tä­kää siis her­raa, jol­le sato kuu­luu, lä­het­tä­mään vä­keä elon­kor­juu­seen. Men­kää, minä lä­he­tän tei­dät kuin lam­paat su­sien kes­kel­le.” (Luuk. 10: 2–3.)

Ju­ma­la oh­jaa kyl­vö­työ­tä

Kyl­vö­työ­hön lä­he­tet­ty yh­tyy sy­dä­mes­sään Jee­suk­sen ko­ke­muk­seen: ”Omin neu­voin en voi teh­dä mi­tään” (Joh. 5:30). Siu­naus ja vii­saus kyl­vä­jän teh­tä­vään tu­le­vat Ju­ma­lal­ta. Ju­ma­la oh­jaa työ­tä ja an­taa ajan ja pai­kan kyl­vä­mi­seen.

Kyl­vä­jän ei it­se tar­vit­se miet­tiä, mis­sä oli­si so­pi­va maa­pe­rä Ju­ma­lan sa­nan kyl­vä­mi­seen, vaan kyl­vä­jä saa luot­taa Ju­ma­lan suun­ni­tel­maan.

Paa­va­li kir­joit­ti ko­rint­ti­lai­sil­le: ”Minä is­tu­tin, Apol­los kas­te­li, mut­ta Ju­ma­la an­toi kas­vun. Is­tut­ta­ja ei siis ole mi­tään, ei myös­kään kas­te­li­ja, vaan kaik­ki on Ju­ma­lan kä­des­sä, hän suo kas­vun. Is­tut­ta­ja ja kas­te­li­ja ovat sa­mas­sa työs­sä, mut­ta kum­pi­kin saa pal­kan oman työn­sä mu­kaan.” (1. Kor. 3:6–8.)

Sa­don­kor­juu tuot­taa iloa

Mo­nes­ti on niin, et­tä joku toi­nen on kyl­vä­nyt ja toi­nen saa iloi­ta sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kyl­vö­työ on me­nes­ty­nyt. Jos­kus voi ol­la niin­kin, et­tä kyl­vä­jä ja sa­don­kor­jaa­ja saa­vat iloi­ta yh­des­sä.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ele­tään to­dek­si Je­sa­jan en­nus­tus: ”He iloit­se­vat si­nun edes­sä­si niin kuin elon­kor­juun ai­ka­na iloi­taan, niin kuin saa­liin­ja­os­sa rie­mui­taan” (Jes. 9:2).

Jaa­kob kir­joit­taa, et­tä maa­mies odot­taa kär­si­väl­li­ses­ti maan kal­lis­ta he­del­mää ke­vään ja syk­syn sa­don­kor­juu­seen saak­ka (Jaak. 5:7). Jos­kus kyl­vä­jä eh­tii jo kuol­la, en­nen kuin Ju­ma­lan sa­nan sie­men on kuu­li­jan sy­dä­mes­sä al­ka­nut kan­taa he­del­mää.

Us­kol­li­suus lä­het­tä­jäl­le

Jee­sus to­te­aa päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä, et­tä hä­nen ruo­kan­sa on se, et­tä hän täyt­tää lä­het­tä­jän­sä tah­don. On tär­ke­ää, et­tä kyl­vä­jä on us­kol­li­nen lä­het­tä­jäl­leen.

Jee­sus opet­ti: ”Se, joka esit­tää omia aja­tuk­si­aan, tah­too kun­ni­aa it­sel­leen. Mut­ta se, joka tah­too kun­ni­aa lä­het­tä­jäl­leen, pu­huu tot­ta, hä­nes­sä ei ole vää­ryyt­tä.” (Joh. 7:18.)

Paa­va­li neu­voi Ti­mo­teus­ta pal­ve­lu­vi­ran hoi­ta­mi­ses­sa: ”Kun ope­tat vel­jiä näin, olet hyvä Kris­tuk­sen Jee­suk­sen pal­ve­li­ja ja saat it­se­kin vah­vis­tus­ta sii­tä us­ko­no­pis­ta ja oi­ke­as­ta ope­tuk­ses­ta, jota olet nou­dat­ta­nut” (1. Tim. 4:6).

Sana py­syy ikui­ses­ti

Ju­ma­lal­la on tääl­lä maan pääl­lä val­ta­kun­ta, jon­ka pal­ve­li­jat kyl­vä­vät Ju­ma­lan sa­nan sie­men­tä. Paa­va­li kir­joit­ti ko­rint­ti­lai­sil­le: ”Me olem­me Ju­ma­lan työ­to­ve­rei­ta, te olet­te Ju­ma­lan pel­to ja Ju­ma­lan ra­ken­nus” (1. Kor. 3:9).

Raa­mat­tu opet­taa sel­ke­äs­ti: ”Ruo­ho kui­vuu, kuk­ka la­kas­tuu, mut­ta mei­dän Ju­ma­lam­me sana py­syy iä­ti” (Jes. 40:8). Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­ma säi­lyy muut­tu­mat­to­ma­na.

Paa­va­li to­te­aa Ga­la­ta­lais­kir­jees­sä: ”Ju­lis­ti­pa kuka ta­han­sa teil­le evan­ke­liu­mia, joka on vas­toin mei­dän ju­lis­ta­maam­me – vaik­ka­pa me it­se tai vaik­ka tai­vaan en­ke­li – hän ol­koon ki­rot­tu” (Gal. 1:8).

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys