JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumalan lapset ovat taivaan kansalaisia

Sana sunnuntaiksi
18.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

15.5. 13:00
2023051513000220230518060000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Esa Käh­kö­nen

Jee­suk­sen seu­raa­jat muo­dos­ta­vat Ju­ma­lan per­heen, joka va­el­taa koh­ti tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta Py­hän Hen­gen yh­tey­des­sä toi­siin­sa.

He­la­tors­tain toi­sen vuo­si­ker­ran evan­ke­liu­mi­teks­ti si­säl­tää kat­kel­man Jee­suk­sen jää­hy­väis­pu­hees­ta, jon­ka tämä piti ope­tus­lap­sil­leen vii­mei­se­nä il­ta­na en­nen van­git­se­mis­taan. Jää­hy­väis­pu­he päät­tyy ru­kouk­seen, joka tun­ne­taan ylim­mäis­pa­pil­li­se­na ru­kouk­se­na.

Jää­hy­väis­ru­kouk­ses­saan Jee­sus ru­koi­lee omien­sa puo­les­ta, et­tä nämä var­jel­tui­si­vat pa­has­ta, pi­täi­si­vät rak­kau­den, oli­si­vat yh­tä ja pää­si­si­vät ker­ran tai­vaan ko­tiin. Us­ko­vai­sil­la on suu­ri esi­ru­koi­li­ja, sil­lä tai­vai­siin ko­ro­tet­tu Kris­tus is­tuu Ju­ma­lan oi­ke­al­la puo­lel­la ja ru­koi­lee omien­sa puo­les­ta (Room. 8:34).

Us­ko­vai­set odot­ta­vat tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta

Jee­suk­sen seu­raa­jat elä­vät maa­il­man kes­kel­lä. He ei­vät kui­ten­kaan kuu­lu maa­il­maan, sil­lä Jee­sus on va­lin­nut hei­dät omik­seen maa­il­mas­ta (Joh. 15:19). Sik­si Ju­ma­lan lap­set ko­ke­vat ole­van­sa vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia maan pääl­lä (Hepr. 11:13).

Us­ko­vai­set muo­dos­ta­vat Ju­ma­lan per­heen, jon­ka kes­kuu­des­sa ko­e­taan ih­meel­lis­tä Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mää py­hien yh­teyt­tä: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät” (Ef. 2:19).

Ju­ma­lan kan­sa va­el­taa koh­ti tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta (Hepr. 11:14–16). Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa roh­kai­se­vas­ti us­kon pää­mää­räs­tä: ”Mut­ta me olem­me tai­vaan kan­sa­lai­sia, ja tai­vaas­ta me odo­tam­me pe­las­ta­jak­si Her­raa Jee­sus­ta Kris­tus­ta” (Fil. 3:20).

Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma ja vii­saus

Jee­sus pu­huu jää­hy­väis­ru­kouk­ses­sa Ju­ma­lan tun­te­mi­ses­ta: ”Van­hurs­kas Isä, maa­il­ma ei ole si­nua tun­te­nut, mut­ta minä tun­nen, ja nämä, jot­ka ovat täs­sä, ovat tul­leet tie­tä­mään, et­tä sinä olet lä­het­tä­nyt mi­nut” (Joh. 17:25).

Paa­va­li to­te­aa, et­tä Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen on hä­nel­le ar­vok­kaam­paa kuin mi­kään muu (Fil. 3:8). Hän opet­taa, et­tei Ju­ma­laa voi op­pia tun­te­maan ih­mis­vii­sau­den avul­la: ”Ju­ma­la on kyl­lä osoit­ta­nut vii­sau­ten­sa, mut­ta kun maa­il­ma ei omas­sa vii­sau­des­saan op­pi­nut tun­te­maan Ju­ma­laa, Ju­ma­la kat­soi hy­väk­si ju­lis­taa hul­luut­ta ja näin pe­las­taa ne, jot­ka us­ko­vat” (1. Kor. 1:21).

Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­sen­sa saar­naa­maan pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta kai­kil­le kan­soil­le (Luuk. 24:47). Evan­ke­liu­mi ris­tiin­nau­li­tus­ta Kris­tuk­ses­ta on ih­mis­jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön­tä pu­het­ta, mut­ta kut­su­tuil­le se on Ju­ma­lan voi­ma ja Ju­ma­lan vii­saus.

Ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne!

Jee­sus ru­koi­lee, et­tä ope­tus­lap­sis­sa py­syi­si sama rak­kaus, jota Isä on Po­jal­leen osoit­ta­nut. Ju­ma­la osoit­taa rak­kau­ten­sa Jee­suk­ses­sa: ”Hän oli ra­kas­ta­nut omi­aan, jot­ka oli­vat täs­sä maa­il­mas­sa, ja hän osoit­ti heil­le täy­del­lis­tä rak­kaut­ta lop­puun as­ti” (Joh. 13:1). Tämä rak­kaus lois­taa Gol­ga­tan kes­kim­mäi­sel­tä ris­til­tä, kun Jee­sus an­taa hen­ken­sä koko ih­mis­kun­nan syn­tien so­vi­tuk­sek­si.

Paa­va­li opet­taa, et­tä Ju­ma­la on vuo­dat­ta­nut rak­kau­den us­ko­vais­ten sy­dä­miin an­ta­mal­la heil­le Py­hän Hen­gen (Room. 5:5). Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi kut­suu yhä Ju­ma­lan rak­kau­den yh­tey­teen nii­tä, jot­ka ovat syn­nin pet­tä­mi­nä jou­tu­neet epä­us­koon. Rak­kaus on täy­del­li­syy­den side, joka yh­dis­tää us­ko­vai­set Ju­ma­lan per­heek­si.


Evan­ke­liu­mi: Joh. 17:24–26

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: ”Isä, minä tah­don, et­tä ne, jot­ka olet mi­nul­le an­ta­nut, oli­si­vat kans­sa­ni siel­lä mis­sä minä olen. Siel­lä he nä­ke­vät mi­nun kirk­kau­te­ni, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, kos­ka olet ra­kas­ta­nut mi­nua jo en­nen maa­il­man luo­mis­ta. Van­hurs­kas Isä, maa­il­ma ei ole si­nua tun­te­nut, mut­ta minä tun­nen, ja nämä, jot­ka ovat täs­sä, ovat tul­leet tie­tä­mään, et­tä sinä olet lä­het­tä­nyt mi­nut. Minä olen opet­ta­nut hei­dät tun­te­maan si­nun ni­me­si ja ope­tan yhä, jot­ta heis­sä py­syi­si sama rak­kaus, jota sinä olet mi­nul­le osoit­ta­nut, ja jot­ta minä näin py­syi­sin heis­sä.”

Bib­lia: Isä, minä tah­don, et­tä kus­sa minä olen, siel­lä ne­kin oli­si­vat mi­nun kans­sa­ni, jot­ka sinä mi­nul­le an­ta­nut olet: et­tä he mi­nun kun­ni­a­ni nä­ki­si­vät, jon­kas mi­nul­le an­noit; sil­lä sinä ra­kas­tit mi­nua en­nen­kuin maa­il­man pe­rus­tus las­ket­tu oli. Van­hurs­kas Isä! ei maa­il­ma si­nua tun­te­nut, mut­ta minä tun­sin si­nun, ja nä­mät ym­mär­si­vät, et­tä sinä mi­nun lä­he­tit. Ja minä ju­lis­tin heil­le si­nun ni­mes, ja vie­lä ju­lis­tan: et­tä se rak­kaus, jol­la sinä mi­nua ra­kas­tit, heis­sä olis, ja minä myös heis­sä.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys