JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kaksi tietä ja kaksi porttia

Sana sunnuntaiksi
30.7.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.7. 13:00
2023072013000820230730060000

Ris­to Kos­ki­mä­ki

Jee­sus pu­hui kah­des­ta por­tis­ta. Hän pyy­tää käy­mään ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le Ju­ma­lan ar­mo­huo­nee­seen, kai­dal­le tiel­le.

Jee­sus pu­hui usein ver­tauk­sil­la. Hän ava­si ar­kis­ten asi­oi­den ja esi­nei­den kaut­ta us­kon asi­oi­ta, elä­mäm­me kal­lein­ta asi­aa. Port­ti, ovi ja ve­rä­jä ovat meil­le tut­tu­ja jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä. Jee­sus käyt­tää port­tia ku­vaa­maan reit­tiä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan si­säl­le pää­se­mi­seen. Tuo port­ti on ah­das. Sii­tä käy­dään si­säl­le ra­ken­nuk­seen, jon­ka pe­rus­tus on Jee­sus, Kris­tus.

Lap­si opet­taa us­ko­maan

Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan ei pää­se si­säl­le omien ta­va­roi­den kans­sa. Pääs­täk­seen por­tis­ta si­säl­le täy­tyy tul­la ai­van pie­nek­si, lap­sen kal­tai­sek­si. (Mark. 10:15) ”Niin usein lap­si us­ko­maan opet­taa myös­kin mei­tä, ja lei­keis­sän­sä hä­nel­lä on luo­naan en­ke­lei­tä. Oi, jos­pa us­koi­sim­me­kin vain lap­sen­mie­li­ses­ti ja lap­sen lail­la luot­ta­en näin yk­sin­ker­tai­ses­ti. (SL 134:1–2.) Pääs­täk­seen si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja kai­dal­le tiel­le täy­tyy ih­mi­sen teh­dä pa­ran­nus. Ju­ma­la he­rät­tää py­hän la­kin­sa kaut­ta syn­nin­tun­non (Room. 7:9–13).

Augs­bur­gin tun­nus­tuk­ses­sa to­de­taan pa­ran­nuk­ses­ta: ”Pa­ran­nus näet si­säl­tää var­si­nai­ses­ti seu­raa­vat kak­si asi­aa. Toi­nen on ka­tu­mus eli syn­nin­tun­nos­ta joh­tu­va pe­läs­ty­mi­nen, joka ah­dis­taa omaa­tun­toa. Toi­nen on us­ko, joka syn­tyy evan­ke­liu­mis­ta eli syn­nin­pääs­tös­tä ja joka luot­taa sii­hen, et­tä syn­nit an­ne­taan an­teek­si Kris­tuk­sen täh­den, ja an­taa omal­le­tun­nol­le loh­du­tuk­sen ja va­paut­taa sen pe­los­ta.” (CA XII.)

Ajal­li­nen ja hen­gel­li­nen ta­va­ra voi ol­la es­tee­nä

Kun Ju­ma­la saa he­rät­tää ih­mi­ses­sä syn­nin­tun­non, tämä ky­se­lee, ku­ten ri­kas nuo­ru­kai­nen ky­syi Jee­suk­sel­ta: ”Mitä hy­vää mi­nun pi­tää teh­dä, jot­ta sai­sin ian­kaik­ki­sen elä­män?” (Matt. 19:16.) Jee­sus neu­voi myy­mään kai­ken ja an­ta­maan ra­hat köy­hil­le. Jee­suk­sen vas­tauk­sen kuul­les­saan ri­kas nuo­ru­kai­nen läh­ti mur­heel­li­se­na pois, vaik­ka Jee­sus ra­kas­ti hän­tä. Hä­nel­lä oli pal­jon ta­va­raa. (Matt. 19:16–22.)

En­nen kaik­kea hen­gel­li­nen ta­va­ra voi ol­la es­tee­nä ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le pää­se­mi­ses­sä, mut­ta myös ajal­li­nen ta­va­ra voi ol­la niin tär­ke­ää, et­tei ”jou­da läh­te­mään” (VK 413:3), kun kut­su­taan Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Us­ko tu­lee kuu­los­ta ja kuu­lo Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta. Kun on ah­taas­ta por­tis­ta pääs­syt si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, jat­kuu mat­ka kai­dal­la tiel­lä. Sil­tä tiel­tä ei tyh­mä­kään ek­sy.

Tur­val­li­nen tie

Rip­pi­kou­lun päät­ty­es­sä lei­rin isän­tä ku­va­si hy­vin rip­pi­lap­sen ti­lan­net­ta. Rip­pi­lap­si on ai­van kuin tien­haa­ras­sa poh­ti­mas­sa, mi­hin suun­taan läh­tee kul­ke­maan. Va­lit­see­ko hel­pon ja tä­män maa­il­man ilo­ja tar­jo­a­van tien vai Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­van kai­dan tien. Apos­to­li Paa­va­li roh­kai­si nuor­ta Ti­mo­teus­ta, et­tä pi­täi­si ”us­kon ja hy­vän oman­tun­non, jon­ka muu­ta­mat ovat hyl­jän­neet ja ovat us­kon puo­les­ta haak­si­rik­koon tul­leet” (1 Tim. 1:19).

On tur­val­lis­ta kul­kea us­kon tie­tä. Pro­feet­ta Je­sa­ja sa­noo: ”Sin­ne syn­tyy tie, val­ta­tie, sitä kut­su­taan Py­häk­si tiek­si. Epä­py­hä ei saa sil­le as­tua: Her­ran tien kul­ki­joil­le se kuu­luu, heil­le yk­sin. Siel­lä ei tyh­mä­kään ek­sy.” (Jes. 35:8.) Ju­ma­lan lap­si saa mo­nes­ti osak­seen pilk­kaa, ylen­kat­set­ta ja maa­il­mas­ta tu­le­via hou­ku­tuk­sia. Kui­ten­kin hän on on­nel­li­nen.


Evan­ke­liu­mi: Matt. 7:13–14

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noo: ”Men­kää si­sään ah­taas­ta por­tis­ta. Mo­net me­ne­vät ava­ras­ta por­tis­ta ja la­ve­aa tie­tä, mut­ta se vie ka­do­tuk­seen. Mi­ten ah­das on­kaan se port­ti ja ka­pea se tie, joka vie elä­mään, ja vain har­vat löy­tä­vät sen!”

Bib­lia: Men­käät ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le; sil­lä se port­ti on la­via ja ava­ra tie, joka vie ka­do­tuk­seen, ja nii­tä on mon­ta, jot­ka sii­tä si­säl­le me­ne­vät; ja se port­ti on ah­das, ja tie kai­ta, joka vie elä­mään, ja har­vat ovat, jot­ka sen löy­tä­vät.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys