JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

”Kuka uskoo meidän sanomamme?”

Sana sunnuntaiksi
12.3.2023 7.00

Juttua muokattu:

10.3. 09:21
2023031009215220230312070000

A.-L.S.

A.-L.S.

Juha Kaa­ri­vaa­ra

Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt eri­lai­sia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den ja ju­lis­ta­nut evan­ke­liu­mia, mo­net ei­vät kui­ten­kaan us­ko­neet hä­neen.

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus oli saa­pu­nut Je­ru­sa­le­miin juu­ta­lais­ten pää­si­äis­juh­laan, jota vie­tet­tiin Is­ra­e­lin kan­san Egyp­tin or­juu­des­ta va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Hän rat­sas­ti kau­pun­kiin pro­fee­tal­lis­ten kir­joi­tus­ten mu­kai­ses­ti nuo­rel­la aa­sil­la.

Suu­ri vä­ki­jouk­ko rien­si Jee­sus­ta vas­taan, sil­lä he oli­vat kuul­leet ih­me­te­os­ta, jos­sa hän he­rät­ti La­sa­ruk­sen kuol­leis­ta. Fa­ri­seuk­set kui­ten­kin pa­has­tui­vat huo­mi­o­no­soi­tuk­sis­ta, joi­ta Jee­sus sai saa­pu­es­saan kau­pun­kiin.

Jee­sus kut­sui va­lon lap­sek­si

Jee­sus pu­hui juh­la­vie­rail­le teh­tä­väs­tä, jon­ka Ju­ma­la on hä­nel­le an­ta­nut. Hä­nen elä­män­sä ih­mis­kun­nan Va­pah­ta­ja­na on täh­dän­nyt sen lu­pauk­sen täyt­tä­mi­seen, jon­ka Ju­ma­la il­moit­ti syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen Aa­da­mil­le ja Ee­val­le. Ju­ma­lan Po­jan vi­a­ton kär­si­mi­nen, kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus ovat pe­rus­tuk­se­na lah­ja­van­hurs­kau­del­le, jon­ka ih­mi­nen saa omis­taa us­ko­mal­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­nat­ta­van evan­ke­liu­min.

Jee­suk­sen jul­ki­sen toi­min­nan ope­tus tii­vis­tyi to­te­a­muk­seen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan lä­hes­ty­mi­ses­tä ja ke­ho­tuk­seen teh­dä pa­ran­nus ja us­koa evan­ke­liu­mi. Kris­tuk­ses­ta lois­ta­van va­lon ja us­ko­mi­sen ilon sa­no­maa hän tar­jo­si vie­lä pu­hu­es­saan pää­si­äis­juh­lil­le ko­koon­tu­neil­le ih­mi­sil­le: ”Niin kau­an kuin teil­lä on valo, us­ko­kaa va­loon, jot­ta teis­tä tu­li­si va­lon lap­sia.”

Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt eri­lai­sia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den ja ju­lis­ta­nut evan­ke­liu­mia, mo­net ei­vät kui­ten­kaan us­ko­neet hä­neen. Täl­löin to­teu­tui se, mitä pro­feet­ta Je­sa­ja Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä en­nus­ta­es­saan ky­se­li: ”Kuka us­koo mei­dän sa­no­mam­me? Kuka ym­mär­tää Her­ran kä­si­var­ren voi­man?” Ih­mi­nen ei voi oman jär­ken­sä kaut­ta ym­mär­tää us­kon sa­lai­suut­ta, vaan se on täy­sin Ju­ma­lan lah­jaa. Hal­li­tus­mie­his­sä­kin oli mo­nia, jot­ka us­koi­vat Jee­suk­seen, mut­ta he ei­vät kui­ten­kaan fa­ri­seus­ten pe­los­sa tun­nus­ta­neet sitä. Ih­mis­ten an­ta­ma kun­nia muo­dos­tui heil­le us­kon es­teek­si.

Jee­sus voit­ti pa­han val­lan

Us­kon lah­jan ka­dot­ta­neel­le tai ko­ko­nai­sel­le kan­sa­kun­nal­le Ju­ma­la voi an­taa eri­tyi­sen et­si­ko­na­jan, jol­loin hän kut­suu ih­mis­tä ta­kai­sin yh­tey­teen­sä. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa ot­ta­maan ar­mon vas­taan Ju­ma­lan kut­su­es­sa, jot­tei ih­mi­nen paa­dut­tai­si sy­dän­tään.

Jee­sus tun­si mur­het­ta sii­tä, et­tä Ju­ma­lan omai­suus­kan­san Is­ra­e­lin kes­kel­lä oli vä­hän nii­tä, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan. Evan­ke­lis­ta Luu­kas ku­vaa Jee­suk­sen tun­tei­ta hä­nen saa­pu­es­sa vii­meis­tä ker­taa Je­ru­sa­le­miin. Näh­des­sään kau­pun­gin hän puh­ke­si it­kuun ja jou­tui to­te­a­maan, et­tä kau­pun­ki tu­hou­tuu, kos­ka sen asuk­kaat ei­vät tun­te­neet et­sik­ko­ai­kaan­sa. Elä­vää Ju­ma­lan sa­nan sie­men­tä saa­tiin kui­ten­kin kyl­vää myös hy­vään maa­pe­rään. Täs­tä Jo­han­nes kir­joit­taa: ”Mut­ta kai­kil­le, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan, hän an­toi voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si, niil­le, jot­ka us­ko­vat hä­nen ni­meen­sä.”

Paas­to­na­jan teks­teis­sä pu­hu­taan Jee­suk­ses­ta kiu­saus­ten ja pa­han val­lan voit­ta­ja­na. Jee­sus on kiu­saus­ten tut­tu, ja hän voi aut­taa sie­lun­vi­hol­li­sen hyök­käyk­siä vas­taan. Hei­kol­la­kin us­kol­la saa omis­taa Jee­suk­sen lu­pauk­sen: ”Minä olen valo ja olen tul­lut maa­il­maan sik­si, et­tei yk­si­kään, joka mi­nuun us­koo, jäi­si pi­mey­teen.”

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Joh. 12:37–43

Raa­mat­tu 1992: Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt mo­nia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den, nämä ei­vät us­ko­neet hä­neen. Näin kävi to­teen pro­feet­ta Je­sa­jan sana: -- Her­ra, kuka us­koi mei­dän sa­no­mam­me? Ke­nel­le il­mais­tiin Her­ran kä­si­var­ren voi­ma? He ei­vät voi­neet us­koa, sa­noo­han Je­sa­ja toi­ses­sa koh­den: – – Hän on so­kais­sut hei­dän sil­män­sä ja paa­dut­ta­nut hei­dän sy­dä­men­sä, jot­ta he ei­vät sil­mil­lään nä­ki­si ei­vät­kä sy­dä­mel­lään ym­mär­täi­si, jot­ta he ei­vät kään­tyi­si en­kä minä pa­ran­tai­si hei­tä. Näin Je­sa­ja sa­noi, kos­ka oli näh­nyt Kris­tuk­sen kirk­kau­den; juu­ri Kris­tus­ta hän sa­noil­laan tar­koit­ti. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta mo­net hal­li­tus­mie­his­tä­kin us­koi­vat Jee­suk­seen. Fa­ri­seus­ten pe­los­sa he ei­vät kui­ten­kaan tun­nus­ta­neet sitä, jot­tei hei­tä ero­tet­tai­si sy­na­go­gas­ta. Ih­mis­ten an­ta­ma kun­nia oli heil­le rak­kaam­pi kuin Ju­ma­lan an­ta­ma.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys