JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Tärkeintä on usko

Sana sunnuntaiksi
29.10.2023 6.00

Juttua muokattu:

26.10. 13:35
2023102613350520231029060000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Juha Luok­ka­la

Ih­mi­sen omat teot tai an­si­ot ei­vät mer­kit­se mi­tään Ju­ma­lan edes­sä; tär­kein­tä on ot­taa vas­taan kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Ai­ka, jota eläm­me, muut­tuu jat­ku­vas­ti. Tun­tuu, et­tä kaik­ki van­hat ja pe­rin­tei­set asi­at py­ri­tään häi­vyt­tä­mään ja unoh­ta­maan. Muu­tos­ten kes­kel­lä voi tun­tua tur­vat­to­mal­ta: Mis­tä löy­dän tur­van? Mitä jää jäl­jel­le, jos kaik­ki ajal­li­set pe­rus­tuk­set ka­to­a­vat ym­pä­ril­tä? Mikä kes­tää ian­kaik­ki­ses­ti?

Sana loh­dut­taa ja tuo tur­vaa

Ih­mi­sen omat teot tai an­si­ot ei­vät kes­tä Ju­ma­lan edes­sä. Ih­mi­nen ei myös­kään voi saa­da us­koa ih­mei­tä nä­ke­mäl­lä.

Rik­kaan mie­hen ja La­sa­ruk­sen ver­tauk­ses­sa ri­kas mies ei pääs­syt tai­vaa­seen. Hän ane­li Ab­ra­ha­mil­ta, et­tä kuol­leet he­rä­tet­täi­siin ker­to­maan pe­las­ta­vas­ta us­kos­ta hä­nen vel­jil­leen, jot­ta he us­koi­si­vat. ”Mut­ta Ab­ra­ham sa­noi: ’Jos he ei­vät kuun­te­le Moo­ses­ta ja pro­feet­to­ja, ei hei­tä saa­da us­ko­maan, vaik­ka joku nou­si­si kuol­leis­ta’” (Luuk. 16:31).

Tär­kein­tä on Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va us­ko, jon­ka Pyhä Hen­ki lah­joit­taa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kut­sun omis­ta­mal­la pää­see Ju­ma­lan lap­sek­si. Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­set ei­vät muu­tu. Ne an­ta­vat tur­vat­to­man ajan kes­kel­lä tur­van ja loh­du­tuk­sen.

Kes­tä­vä pe­rus­tus

Fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set toi­voi­vat, et­tä Jee­sus epä­on­nis­tui­si ih­mei­den te­os­sa. He var­mas­ti oli­vat näh­neet ja kuul­leet run­saas­ti ih­me­te­ois­ta, joi­ta Jee­sus oli teh­nyt. Moni ih­mi­nen var­maan seu­ra­si Jee­sus­ta, jot­ta nä­ki­si ih­mei­tä. He ei­vät us­ko­neet, vaan he et­si­vät ko­ke­muk­sia ja tun­tei­ta.

Ih­mei­den, ko­ke­muk­sien ja tun­tei­den va­raan pe­rus­tu­va us­ko ei ole kes­tä­vää. Ai­noa kes­tä­vä pe­rus­tus on Jee­sus: ”Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei voi ku­kaan las­kea.” (1. Kor. 3:11.)

Jee­sus­ta kuun­te­le­mal­la saam­me kes­tä­vän pe­rus­tuk­sen elä­määm­me ja us­koom­me. Jee­sus sa­noo: ”Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le” (Matt. 7:24).

Ju­ma­lan lap­si ei louk­kaan­nu Ju­ma­lan sa­nas­ta, vaan ra­kas­taa sitä ja ha­lu­aa elää sen mu­kai­ses­ti. Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa heik­ko us­ko saa vah­vis­tus­ta. Siel­lä kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni. Raa­mat­tu on us­kon ja elä­män kor­kein oh­je, joka il­moit­taa pe­las­tuk­sen. Tämä sa­lai­suus avau­tuu Py­hän Hen­gen an­ta­man ym­mär­ryk­sen kaut­ta.

Joo­nan merk­ki: esi­ku­va so­vi­tus­työs­tä

Jee­sus ei näyt­tä­nyt ih­mi­sil­le ih­mei­tä vain ih­mei­den nä­ke­mi­sen vuok­si. Hän oli­si voi­nut näyt­tää ky­sy­jil­le mil­lai­sen ih­me­te­on ta­han­sa, sil­lä hän on Ju­ma­la it­se ja hä­nel­lä on kaik­ki val­ta: ”Mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä” (Matt. 28:18).

Jee­sus ker­toi kui­ten­kin ky­sy­jil­le Joo­nan mer­kis­tä. Sil­lä hän tar­koit­ti it­se­ään ja so­vi­tus­työ­tä: Jee­sus kuo­li, hau­dat­tiin ja kol­man­te­na päi­vä­nä hän nou­si kuol­leis­ta. Joo­nan ko­ke­muk­set oli­vat esi­ku­va Kris­tuk­sen työs­tä ja ta­pah­tu­mis­ta.

Suu­rim­pia ih­me­te­ko­ja on se, et­tä syn­ti­nen ih­mi­nen saa pa­ran­nuk­sen ja he­rää eloon syn­nin unes­ta. Sii­tä ih­me­te­os­ta ovat en­ke­lit­kin ilois­saan: ”Yh­tä lail­la, sen sa­non teil­le, iloit­se­vat Ju­ma­lan en­ke­lit yh­des­tä­kin syn­ti­ses­tä, joka te­kee pa­ran­nuk­sen” (Luuk. 15:10).

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na muis­tel­laan us­kon­puh­dis­tus­ta. Päi­vän kes­ki­ös­sä on Raa­ma­tun sa­nan ar­vo­val­ta ja se, kuin­ka ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta ja yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.


Evan­ke­liu­mi: Matt. 16:1–4

Raa­mat­tu 1992: Jee­suk­sen luo tuli fa­ri­seuk­sia ja sad­du­keuk­sia, jot­ka ha­lu­si­vat pan­na hä­net ko­e­tuk­sel­le ja pyy­si­vät hän­tä näyt­tä­mään mer­kin tai­vaas­ta. Mut­ta Jee­sus vas­ta­si heil­le: ”Il­lal­la te sa­not­te: ’Tu­lee kau­nis il­ma, kun tai­vas rus­kot­taa’, ja aa­mul­la: ’Tä­nään tu­lee ruma il­ma, sil­lä tai­vas on syn­kän rus­kot­ta­va.’ Tai­vas­ta te kyl­lä osaat­te lu­kea, mut­ta et­te ai­ko­jen merk­ke­jä. Tämä paha ja us­ko­ton su­ku­pol­vi vaa­tii merk­kiä, mut­ta ai­noa merk­ki, joka sil­le an­ne­taan, on Joo­nan merk­ki.” Hän jät­ti hei­dät sii­hen ja läh­ti pois.

Bib­lia: Niin tu­li­vat hä­nen ty­kön­sä Pha­ri­se­a­lai­set ja Sad­du­ke­a­lai­set ja kiu­sa­ten anoi­vat hä­nel­tä, et­tä hän mer­kin tai­vaas­ta osoit­tais heil­le. Niin hän vas­ta­si ja sa­noi heil­le: kuin eh­too tu­lee, niin te sa­not­te: sei­jes tu­lee; sil­lä tai­vas rus­kot­taa, ja huo­me­nel­tain: tä­nä­pä­nä tu­lee kova il­ma; sil­lä tai­vas rus­kot­taa ja on val­ju. Te ul­ko­kul­la­tut! te tai­dat­te tai­vaan muo­don tuo­mi­ta, mut­ta ai­kain merk­ke­jä et­te tai­da tuo­mi­ta? Tämä häi­jy ja huo­rin­te­ki­jä su­ku­kun­ta et­sii merk­kiä, ja ei hä­nel­le pidä merk­kiä an­net­ta­man, vaan Jo­nan prop­he­tan merk­ki. Ja hän jät­ti hei­dät, ja meni pois.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys