JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Usko avaa tien Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi
20.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

18.8. 14:29
2023081814293120230820070000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mik­ko Y. Kin­nu­nen

Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus pu­hut­te­lee yli­pap­pe­ja ja kan­san van­him­pia suo­raan, mut­ta ei tuo­mit­se­vas­ti.

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­mi ker­too kes­kus­te­lus­ta, jon­ka Jee­sus kävi yli­pap­pien ja kan­san van­him­pien kans­sa (Matt. 21:23−27). He kes­kus­te­li­vat sii­tä, mil­lä val­tuuk­sil­la Jee­sus teki ih­me­te­ko­ja. Jee­sus lu­pa­si ker­toa heil­le sen, jos he vas­tai­si­vat en­sin hä­nen esit­tä­mään ky­sy­myk­seen Jo­han­nek­sen kas­tees­ta. Jee­sus ky­syi: "Mis­tä Jo­han­nek­sen kas­te on pe­räi­sin? Tai­vaas­ta vai ih­mi­sis­tä?"

Yli­pa­pit ja kan­san van­him­mat jou­tui­vat pun­nit­se­maan sen vä­lil­tä, tun­nus­taak­ko Jo­han­nek­sen kas­teen ole­van Tai­vaas­ta, jol­loin Jee­sus oli­si osoit­ta­nut hei­dän epä­us­kon, vai­ko sa­noa sen ole­van ih­mi­sis­tä, jol­loin yli­pa­pit ja kan­san van­him­mat oli­si­vat jou­tu­neet pel­kää­mään kan­saa, joka piti Jo­han­nes­ta pro­feet­ta­na. He va­lit­si­vat vas­ta­ta: "Em­me tie­dä." Jee­sus­kaan ei sit­ten ker­to­nut, mil­lä val­tuuk­sil­la toi­mii.

Kuu­li­ai­suus tuo siu­nauk­sen

Kes­kus­te­lun jat­kok­si Jee­sus ker­toi yh­den vii­ni­tar­ha-ver­tauk­sis­taan. Vii­ni­tar­ha oli kuu­li­joil­le tut­tu asia. Pro­feet­to­jen suul­la oli jo sa­to­ja vuo­sia ai­em­min ku­vat­tu Ju­ma­lan omai­suus­kan­saa vii­ni­tar­ha­na: "Her­ran Se­ba­o­tin vii­ni­tar­ha on Is­ra­e­lin kan­sa ja Juu­dan hei­mo se köyn­nös, jos­ta hän iloit­si" (Jes. 5:7).

Ver­tauk­ses­sa eräs mies pyy­si poi­kaan­sa läh­te­mään työ­hön vii­ni­tar­haan. Pyyn­töön si­säl­tyi ai­ka­mää­re: tä­nään. Aluk­si poi­ka ei tah­to­nut läh­teä, mut­ta hän­tä al­koi ka­dut­taa, ja hän kui­ten­kin nou­dat­ti isän pyyn­töä. Sit­ten isä meni toi­sen poi­kan­sa luo ja esit­ti sa­man pyyn­nön. Toi­nen poi­ka lu­pa­si isäl­le läh­te­vän­sä vii­ni­tar­haan työ­hön, mut­ta ei kui­ten­kaan men­nyt. Jee­sus ky­syi, kum­pi näis­tä kah­des­ta teki, mitä hä­nen isän­sä tah­toi? Sii­hen oli help­po vas­ta­ta, et­tä en­sim­mäi­nen.

Ka­tu­va saa syn­tin­sä an­teek­si

Jee­suk­sen vas­taus yli­pa­peil­le ja kan­san van­him­mil­le oli suo­ra, mut­ta ei kui­ten­kaan tuo­mit­se­va: "To­ti­ses­ti: por­tot ja pub­li­kaa­nit me­ne­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­taan en­nem­min kuin te.” Jee­sus jät­ti heil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan oven au­ki. Mik­si por­tot, eli syn­nis­sä elä­neet nai­set, sekä pub­li­kaa­nit, usein vää­ryy­del­lä ri­kas­tu­neet tul­li­mie­het, pää­si­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­taan en­nen yli­pap­pe­ja ja kan­san van­him­pia? Sik­si, et­tä he oli­vat us­ko­neet Jo­han­nes Kas­ta­jan ju­lis­ta­man Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min. Jo­han­nes ju­lis­ti: "Kään­ty­kää, sil­lä tai­vas­ten val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le!" (Matt. 3:2). Tuol­loin mo­net tun­nus­ti­vat syn­tin­sä, sai­vat syn­tin­sä an­teek­si ja hei­dät kas­tet­tiin. Sen si­jaan Jee­suk­sen pu­hut­te­le­mat yli­pa­pit ja kan­san van­him­mat ei­vät us­ko­neet Jo­han­nek­sen ju­lis­ta­maa sa­no­maa.

Vii­ni­tar­han isän­tä, Her­ra Jee­sus Kris­tus, esit­tää vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Kut­sua kuu­lut­ta­vat vii­ni­tar­han työ­läi­set, jot­ka ovat it­se ol­leet Her­ran kut­sul­le kuu­li­ai­sia. He ovat Ju­ma­lan ar­mos­ta saa­neet us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja pääs­seet si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi il­moi­te­taan us­kos­ta us­koon. (Room. 1:17) Syn­te­jään ka­tu­va saa ai­na syn­tin­sä an­teek­si Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä.

Evan­ke­liu­mi: Matt. 21:28–32

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noi yli­pa­peil­le ja kan­san van­him­mil­le: ”Mitä te täs­tä sa­not­te? Erääl­lä mie­hel­lä oli kak­si poi­kaa. Hän meni toi­sen luo ja sa­noi: ’Poi­ka­ni, mene tä­nään vii­ni­tar­haan työ­hön.’ ’En minä ha­lua’, poi­ka vas­ta­si. Sit­ten hän kui­ten­kin tuli toi­siin aja­tuk­siin ja meni. Isä meni toi­sen po­jan luo ja sa­noi täl­le sa­man. Poi­ka vas­ta­si: ’Me­nen kyl­lä, isä’, mut­ta ei men­nyt­kään. Kum­pi näis­tä kah­des­ta teki, mitä hä­nen isän­sä tah­toi?” ”Edel­li­nen”, he vas­ta­si­vat. Jee­sus sa­noi: ”To­ti­ses­ti: por­tot ja pub­li­kaa­nit me­ne­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­taan en­nem­min kuin te. Jo­han­nes ava­si teil­le van­hurs­kau­den tien, mut­ta te et­te us­ko­neet hän­tä. Por­tot ja pub­li­kaa­nit sen si­jaan us­koi­vat, ja vaik­ka te sen näit­te, te et­te jäl­keen­päin­kään tul­leet ka­tu­muk­seen et­te­kä us­ko­neet hän­tä.”

Bib­lia: Mut­ta kuin­ka te luu­let­te? Yh­del­lä mie­hel­lä oli kak­si poi­kaa, ja hän meni en­sim­mäi­sen tykö, ja sa­noi: poi­ka­ni, mene tä­nä­pä­nä te­ke­mään työ­tä mi­nun vii­na­mä­kee­ni. Niin hän vas­ta­ten sa­noi: en tah­do. Mut­ta sit­te ka­tui hän, ja meni. Niin hän meni toi­sen tykö, ja sa­noi myös niin. Mut­ta hän vas­ta­ten sa­noi: kyl­lä minä me­nen, her­ra, ja ei men­nyt­kään. Kum­pi näis­tä kah­des­ta teki isän­sä tah­don? He sa­noi­vat hä­nel­le: en­si­mäi­nen. Sa­noi Je­sus heil­le: to­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: Pub­li­ka­nit ja por­tot käy­vät tei­dän edel­län­ne Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Sil­lä Jo­han­nes tuli tei­dän ty­kön­ne van­hurs­kau­den ties­sä, ja et­te hän­tä us­ko­neet: mut­ta Pub­li­ka­nit ja por­tot us­koi­vat hä­nen. Mut­ta te, jot­ka sen näit­te, et­te sit­ten­kään pa­ran­nus­ta teh­neet, et­tä te hän­tä oli­sit­te us­ko­neet.

26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys