JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Helluntain Pyhän Hengen rukous on keskiajan rukousperinteen helmi

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
24.5.2015 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123534520150524070000

En­sim­mäi­se­nä hel­lun­tai­na Pyhä Hen­ki las­keu­tui ope­tus­las­ten kes­kel­le tu­len­liek­kien lail­la. Ih­mi­set al­koi­vat pu­hua eri kie­liä, ope­tus­lap­set tu­li­vat ilon val­taan. He sai­vat roh­keu­den läh­teä ker­to­maan sa­no­maa ylös­nous­sees­ta Jee­suk­ses­ta. Ohei­nen van­ha hel­lun­tai­ru­kous luon­neh­tii, et­tä Pyhä Hen­ki on sie­lun hyvä vie­ras ja su­loi­sin läm­pö.

Hel­lun­tai­ta vie­te­tään Py­hän Hen­gen vuo­dat­ta­mi­sen muis­tok­si. Sa­mal­la se on seu­ra­kun­nan syn­ty­mä­päi­vä. En­sim­mäi­se­nä hel­lun­tai­na suu­ri jouk­ko ih­mi­siä kas­tet­tiin, syn­tyi en­sim­mäi­nen seu­ra­kun­ta, joka kas­voi Raa­ma­tun ker­to­muk­sen mu­kaan noin kol­mel­la tu­han­nel­la hen­gel­lä.

En­sim­mäi­nen seu­ra­kun­ta piti kaik­kea yh­tei­se­nä

Jee­suk­sen seu­raa­jat opet­ti­vat aluk­si Je­ru­sa­le­mis­sa. He pi­ti­vät huol­ta köy­his­tä. Jot­kut sai­vat lah­jan pa­ran­taa sai­rai­ta. Ker­ro­taan, et­tä ih­mi­set ja­koi­vat omai­suu­ten­sa ja pi­ti­vät kaik­kea yh­tei­se­nä.

Pian ope­tus­lap­sia alet­tiin vai­no­ta. Mo­net ope­tus­lap­set pa­ke­ni­vat kau­as, toi­siin kau­pun­kei­hin, ja sa­no­ma Jee­suk­ses­ta al­koi le­vi­tä uu­sien kan­so­jen kes­kuu­teen. Hurs­kas juu­ta­lai­nen Saul vai­no­si aluk­si kris­tit­ty­jä, mut­ta hän kään­tyi kris­ti­tyk­si ja hä­nes­tä tuli Paa­va­li, yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä kris­ti­nus­kon opet­ta­jis­ta.

Hel­lun­tai on suu­ri juh­la

Hel­lun­tai kuu­luu pää­si­äi­sen ja jou­lun ohel­la kirk­ko­vuo­den kol­men suu­rim­man juh­lan jouk­koon. Hel­lun­tai on kirk­ko­vuo­des­sa pää­si­äis­jak­son pää­tös­juh­la. Sa­mal­la se aloit­taa niin sa­no­tun hel­lun­tai­jak­son.

Hel­lun­tain raa­ma­tun­teks­tit pu­hu­vat Py­häs­tä Hen­ges­tä lu­pauk­se­na ja lah­ja­na. Hä­net on lä­he­tet­ty kris­ti­tyil­le puo­lus­ta­jak­si, aut­ta­jak­si ja loh­dut­ta­jak­si.

Van­ha hel­lun­tai­ru­kous

Al­la ole­va hel­lun­tai­ru­kous on kes­ki­a­jan ru­kous­pe­rin­teen hel­miä. Ru­kous on osoi­tet­tu suo­raan Py­häl­le Hen­gel­le, mikä on yleis­tä hel­lun­tai­ru­kouk­sis­sa ja -vir­sis­sä, vaik­ka ylei­ses­ti ot­ta­en har­vi­nais­ta.

Tule, Pyhä Hen­ki, tän­ne,

las­keu­du tai­vaas­ta alas

mei­dän sy­dä­mis­säm­me

Kris­tus­ta kir­kas­ta­maan.

Tule köy­hän apu,

tule lah­jain an­ta­ja,

tule sie­lun kirk­kaus,

sinä pa­ras loh­dut­ta­ja,

sie­lun hyvä vie­ras ja su­loi­sin läm­pö.

Työs­sä sinä olet lepo,

hel­tees­sä vir­voi­tus,

mur­hees­sa loh­du­tus.

Sinä kaik­kein py­hin kirk­kaus ja valo,

täy­tä us­kol­lis­te­si sy­dä­met.

Il­man si­nun voi­maa­si ei ole

mi­tään vi­a­ton­ta.

Pese se, mikä saas­tai­nen on,

kas­te­le se, mikä kui­va on,

pa­ran­na, mikä haa­voi­tet­tu on,

peh­mi­tä, mikä kova on,

läm­mi­tä, mikä kyl­mä on,

et­si kaik­kia ek­sy­nei­tä.

An­na us­kol­li­sil­le­si,

jot­ka si­nuun tur­vau­tu­vat,

py­hät lah­ja­si.

An­na us­kon vah­vis­tus­ta,

an­na au­tu­as lop­pu,

an­na iä­i­nen ilo.

Läh­de: evl.fi

Kuva: Päi­vi Pel­to­nie­mi

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys