JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Leirityön tulevaisuus näyttää valoisalta – Hankasalmen leirikeskuksen avajaisjuhlaan saavuttiin ympäri Suomea

Uutiset
15.8.2022 16.15

Juttua muokattu:

15.8. 16:39
2022081516394920220815161500

Vil­ja Paa­vo­la

Han­ka­sal­mi

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ava­jais­juh­la ko­ko­si yli 200 ih­mis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea juh­lis­ta­maan Kes­ki­sen alu­een lei­ri­työn uut­ta vai­het­ta. Lei­rit uu­des­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa al­ka­vat 18. elo­kuu­ta. Kut­su­vie­rai­na juh­las­sa oli­vat muun mu­as­sa Han­ka­sal­men kun­nan edus­ta­jat sekä lei­ri­kes­kuk­sen naa­pu­rei­ta.

Han­ka­sal­men uu­den lei­ri­kes­kuk­sen ava­jai­sia vie­tet­tiin elo­kui­sen kirk­kaa­na ja läm­pi­mä­nä päi­vä­nä 14. elo­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa ter­veh­dys­pu­hei­ta, mu­siik­kia ja his­to­riik­ki.

Juh­lan yh­tey­des­sä ter­veh­dyk­sen esit­ti­vät Han­ka­sal­men kun­ta ja Jäm­sän opis­to. Ava­jais­juh­las­sa lei­ri­työn ja Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen tu­ki­a­lu­een lei­ri­työs­tä vä­lit­tyi va­loi­sa ja luot­ta­vai­nen tun­nel­ma.

Lu­vas­sa uu­sia lei­ri­muis­to­ja

Lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Timo Lep­pä­nen piti juh­lan avaus­sa­nat. Lep­pä­nen muis­tut­ti, et­tä uu­si lei­ri­kes­kus on ra­ken­net­tu, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­la oli­si mah­dol­li­suus tul­la lei­reil­le.

– Lei­ri­muis­tot kiin­nit­ty­vät meil­lä usein konk­reet­ti­siin paik­koi­hin. Nyt kun van­haa kiin­teis­töä ei enää ole, toi­vot­ta­vas­ti ne muis­tot ei­vät unoh­du, ja lei­reil­le tul­laan yhä uu­del­leen iloit­se­maan us­ko­mi­sen lah­jas­ta ja saa­maan uu­sia muis­to­ja.

Lei­ri­työ on evan­ke­liu­min työ­tä

SRK:n ter­veh­dyk­sen ja seu­ra­pu­heen piti joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la. Hän esit­ti läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le uu­den lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen myö­tä­vai­kut­ta­neil­le.

– Han­ka­sal­men kun­nan ar­vot “elä­vä, lem­peä, tur­val­li­nen” so­pi­vat eri­tyi­sen hy­vin lei­ri­työn yh­tey­teen, Pa­lo­la kiit­te­li tär­ke­ää yh­teis­työ­kump­pa­nia.

Pa­lo­la muis­tut­ti lei­ri­työn ydin­teh­tä­väs­tä, joka kum­pu­aa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­mas­ta. Hän esit­ti toi­veen, et­tä evan­ke­liu­mi ta­voit­tai­si mah­dol­li­sim­man mo­net myös Han­ka­sal­mel­la.

– Evan­ke­liu­min voi­mal­la kaik­ki elä­män vir­heet saa an­teek­si ja ta­pah­tuu ih­me, syn­tyy us­ko sy­dä­mel­le.

Mo­ni­vai­hei­nen his­to­ria, uu­sia muis­to­ja

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen his­to­ria on mo­ni­vai­hei­nen ja mo­nel­la ta­val­la kiin­nos­ta­va. 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na pai­kal­le pe­rus­tet­tiin vai­vais­ta­lo, jon­ka alu­eel­la oli par­haim­mil­laan yh­teen­sä 17 ra­ken­nus­ta.

Mo­net lei­ri­läi­set muis­ta­vat esi­mer­kik­si Uk­ko­lan ja Em­ma­lan, joka oli ni­met­ty vai­vais­ta­lon pyyk­kä­ri-Em­man mu­kaan. Nyt näis­tä kiin­teis­töis­tä ei ole enää yh­tään jäl­jel­lä. Juh­las­sa ton­tin ja ra­ken­nus­ten his­to­ri­aa ava­si Tuo­mas Hän­ni­nen, joka ker­toi myös ko­ko­a­van­sa his­to­riik­kia e-kir­jak­si.

Va­loi­sa, ris­tin­muo­toi­nen ra­ken­nus

Uu­den ra­ken­nuk­sen poh­ja­piir­ros on ris­tin­muo­toi­nen. Kes­ki­o­sa muo­dos­tuu seu­ra­sa­lis­ta, etei­sen au­las­ta ja ruo­kai­lu­ti­lois­ta. Ma­joi­tus­ti­lat si­jait­se­vat nel­jäs­sä sa­ka­ras­sa.

Jär­vi­mai­se­ma ja luon­non­va­lo on hyö­dyn­net­ty tai­ta­vas­ti. Iso-Hert­tu­jär­vi nä­kyy heti si­sään as­tu­es­sa, ja ruo­ka­las­sa ja seu­ra­sa­lis­sa mai­se­ma on kuin elä­vä tau­lu. Myös vä­ri­tyk­sel­tään ra­ken­nus on kir­kas ja va­loi­sa, läm­pi­män kel­tai­nen. Ra­ken­nuk­sen on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jor­ma Pa­lo­ran­ta Oy.

Ko­di­no­mai­set, kai­kil­le so­pi­vat ti­lat

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nusp­ro­jek­tia joh­ti SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä yh­des­sä työ­ryh­män kans­sa. Työ­ryh­män ta­voit­tee­na oli toi­mek­si­an­ton­sa mu­kai­ses­ti ter­veet, tur­val­li­set ja ko­di­no­mai­set ti­lat, joi­hin kaik­kien on hyvä tul­la. Li­säk­si ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­lai­set Os­mo Aho ja Sep­po Aho­kas oli­vat hank­kees­sa tii­viis­ti mu­ka­na.

Oi­ke­as­sa pai­kas­sa oi­ke­aan ai­kaan

Vaih­to­eh­to­na uu­dis­ra­ken­nuk­sel­le sel­vi­tet­tiin myös kiin­teis­tö­jen os­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta. Myös­kään ny­kyi­sen ton­tin hyö­dyn­tä­mi­nen ei ol­lut it­ses­tään­sel­vää. Pää­tök­seen ra­ken­taa uu­si lei­ri­kes­kus ny­kyi­sel­le ton­til­le vai­kut­ti muun mu­as­sa naa­pu­rei­den ja Han­ka­sal­men kun­nan myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen lei­ri­työ­hön ja lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­taan.

– Tai­vaan Isä on ajoi­tus­ten mes­ta­ri, Syr­jä­lä ihas­te­lee.

Lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­pää­tös teh­tiin en­nen ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten mer­kit­tä­vää nou­sua.

Lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Timo Lep­pä­nen ko­kee, et­tä ra­ken­nusp­ro­jek­ti on ol­lut koko Han­ka­sal­men tu­ki­a­lu­een ja laa­jem­min­kin us­ko­vais­ten sy­dä­mel­lä. Suur­ta ra­ken­nus­vas­tuu­ta kan­ta­neil­ta on­kin ky­sel­ty pro­jek­tin kuu­lu­mi­sia koko pro­jek­tin ajan.

Ih­mi­siä var­ten

Syr­jä­lä ja Lep­pä­nen ker­to­vat, et­tä ra­ken­nus­vai­heen ai­ka­na on ha­lut­tu pi­tää yl­lä “lei­ri-in­toa ja lei­ri­fii­lis­tä”. Syr­jä­lä ker­too tul­leen­sa ker­ran ta­pan­sa mu­kaan käy­mään ra­ken­nus­työ­maal­la. Ton­til­la oli kak­si mies­tä eväi­den kans­sa ret­kel­lä pit­kän mat­kan ta­kaa. He ker­toi­vat tul­leen­sa kat­so­maan, mitä ra­ken­nus­työ­maal­le kuu­luu. Se oli mie­lui­saa.

– Nyt on hir­ve­än kii­tol­li­nen ja iloi­nen mie­li. Väki te­kee lei­ri­kes­kuk­sen, tätä var­ten me olem­me ra­ken­ta­neet! Lep­pä­nen iloit­see juh­la­päi­vä­nä.

Hän to­te­aa, et­tä lei­ri­työl­lä on täl­lai­se­na ai­ka­na eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys. Ra­ken­ta­mis­ta, yh­tei­siä pon­nis­te­lu­ja ja kaik­kea lei­ri­työ­tä tar­vi­taan, jot­ta edel­leen voi­daan ko­koon­tua yh­des­sä iloit­se­maan Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

Luot­ta­vai­ses­ti ke­hit­tä­en

Syr­jä­lä ja Lep­pä­nen toi­vo­vat, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa mah­dol­li­sim­man moni löy­tää tien­sä lei­reil­le. Puit­teet Han­ka­sal­mel­la ovat nyt es­teet­tö­mät, toi­mi­vat ja kau­niit. Tal­koo-or­ga­ni­saa­ti­oi­hin tar­vi­taan myös edel­leen tur­val­li­sia, sy­dä­mes­tään us­ko­vai­sia lei­ri­oh­jaa­jia ja keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­taa tal­koo­työ­hön. Li­säk­si lei­ri­työ tar­vit­see ajal­li­sia va­ro­ja, myös lah­joi­tuk­sia.

Uu­si lei­ri­kes­kus on SRK:n his­to­ri­an suu­rin ra­ken­nus­han­ke, ja sen ko­ko­nais­kus­tan­nus on noin 5 mil­joo­naa eu­roa. Tär­kein ta­lou­del­li­nen tuki oli­si, jos rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­si­vat mak­saa tu­ki­a­lu­e­mak­sun täy­si­mää­räi­se­nä.

Lei­ri­työn tu­le­vai­suus näyt­tää hy­väl­tä.

– Kii­tos niil­le si­sa­ril­le ja vel­jil­le, jot­ka roh­ke­as­ti läh­ti­vät ke­hit­tä­mään Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus­ta! Me ha­lu­am­me edel­leen ke­hit­tää lei­ri­työ­tä Ju­ma­laan luot­ta­en ja var­mis­tua sii­tä, et­tä jo­kai­sen lei­rin oh­jel­ma ra­ken­tuu jat­kos­sa­kin Ju­ma­lan sa­nan ym­pä­ril­le, Syr­jä­lä to­te­aa.

Lue en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä juh­laan osal­lis­tu­nei­den kom­ment­te­ja.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys