JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen 2022 seu­ra­merk­ki on jul­kais­tu

Uutiset
28.8.2021 9.30

Juttua muokattu:

28.8. 22:31
2021082822310420210828093000

Päi­vä­mies

En­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen merk­ki ja myö­hem­min jul­kais­ta­vat verk­ko­si­vut vä­lit­tä­vät seu­ro­jen tun­nus­lau­seen vies­tiä.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään vuon­na 2022 Lo­pel­la, Räys­kä­län len­to­kent­tä­a­lu­eel­la 1.–4.7.2022. Kent­tä on Poh­jois­mai­den vilk­kain ur­hei­luil­mai­lu­kes­kus.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jen pää­vas­tuun kan­taa Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tys. Li­säk­si jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat Es­poon, Hel­sin­gin, Hy­vin­kään, Hä­meen­lin­nan, Loh­jan ja Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mis­ta: “Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14). Tun­nuk­sen vies­ti vä­lit­tyy tänä vii­kon­lop­pu­na jul­kis­te­tus­ta seu­ra­mer­kis­tä.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin läm­pi­mät ja lem­pe­ät vä­rit kut­su­vat seu­roi­hin ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, joka on las­ten kal­tais­ten. Iloi­set ris­tin ää­rel­le ke­rään­ty­neet ih­mis­hah­mot on piir­tä­nyt seu­rai­kä­vää po­te­va Mat­ti Romp­pa­nen. Piir­tä­es­sään hän on muis­tel­lut tun­nel­maa seu­ra­ken­täl­lä. Mer­kin on suun­ni­tel­lut Ol­li Romp­pa­nen.

En­sim­mäi­set Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vät tal­koot jär­jes­tet­tiin 14. elo­kuu­ta.

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat ovat toi­set seu­rat Lo­pel­la. En­sim­mäi­sen ker­ran Su­vi­seu­rat pi­det­tiin Räys­kä­län ken­täl­lä vuon­na 2012. Su­vi­seu­ro­ja jär­jes­te­tään Lo­pen len­to­kent­tä­a­lu­eel­la myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.