JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämiehen blogisti väittelee muistisairaiden läheisten tukemisesta

Uutiset
12.5.2023 10.45

Juttua muokattu:

12.5. 10:41
2023051210411120230512104500
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Kuva: Jyväskylän yliopiston tiedotus

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Kuva: Jyväskylän yliopiston tiedotus

Päi­vä­mies

Muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­jat ei­vät saa riit­tä­väs­ti tu­kea. Tar­peet ovat osin yk­si­löl­li­siä, osin yh­tä­läi­siä.

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Ul­la Ha­lo­sen väi­tös­ti­lai­suus on tä­nään Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa.

Yli­o­pis­ton tie­dot­teen mu­kaan Ha­lo­nen sel­vit­ti väi­tök­ses­sään, mil­lai­sia tuen tar­pei­ta muis­ti­sai­rai­den lä­hei­sil­lä on ja mi­ten pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä vas­taa nii­hin. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­si, et­tä lä­hei­set paik­kaa­vat mo­nin pai­koin pal­ve­lu­jär­jes­tel­män auk­ko­ja, mut­ta jää­vät sa­mal­la it­se tar­vit­se­man­sa tuen ul­ko­puo­lel­le.

Lä­hei­siä pai­naa vas­tuu

Ha­lo­nen tar­kas­te­li ar­tik­ke­li­väi­tös­kir­jas­saan ko­to­na asu­vaa muis­ti­sai­ras­ta hoi­vaa­via lä­hei­siä.

– Tar­ve tuen rää­tä­löin­nil­le haas­taa pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää: mi­ten pal­ve­lu­ja voi­daan tuot­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, mut­ta yk­si­löl­li­ses­ti, Ha­lo­nen ky­syy tie­dot­tees­sa.

Lä­hei­set kan­ta­vat Ha­lo­sen mu­kaan yhä enem­män vas­tuu­ta ko­to­na asu­van muis­ti­sai­raan ar­jen asi­ois­ta.

– Meil­lä on van­hus­pal­ve­luis­sa pa­ra­dok­saa­li­nen ti­lan­ne sen suh­teen, et­tä pe­rus­tus­lain no­jal­la muis­ti­sai­rail­la ja hei­dän lä­hei­sil­lään on oi­keus saa­da tar­vit­se­man­sa tuki ja pal­ve­lut. Käy­tän­nös­sä on kui­ten­kin epä­sel­vää, mis­tä asi­ois­ta ih­mi­sen tu­lee sel­vi­tä it­se­näi­ses­ti tai lä­hei­sen­sä avul­la ja mil­lai­siin tar­pei­siin jul­ki­nen jär­jes­tel­mä tar­jo­aa tu­kea ja apua, Ha­lo­nen poh­tii.

Myös hen­kis­tä tu­kea

Omais­hoi­ta­jil­la on myös yh­tä­läi­siä tuen ja pal­ve­lu­jen tar­pei­ta. Muis­ti­sai­raus vai­kut­taa mo­nin ta­voin ar­keen, jo­ten sii­tä kai­va­taan tie­toa jo sai­rau­den var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Toi­nen puo­li­soi­ta ja ai­kui­sia lap­sia yh­dis­tä­vä seik­ka on hen­ki­sen tuen tar­ve.

– Täl­lä het­kel­lä kes­kus­te­lu van­hus­pal­ve­luis­ta on kes­kit­ty­nyt lii­kaa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van pal­ve­lui­hin. Sen ohel­la oli­si syy­tä kes­kus­tel­la pal­jon enem­män ko­to­na asu­mi­ses­ta, jot­ta tar­vet­ta ras­kaam­piin pal­ve­lui­hin voi­tai­si siir­tää, Ha­lo­nen har­mit­te­lee.

YTM Ul­la Ha­lo­sen yh­teis­kun­ta­po­li­tii­kan väi­tös­kir­ja­kä­si­kir­joi­tuk­sen "Muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­jat pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä" tar­kas­tus­ti­lai­suus pi­de­tään 12.5.2023 al­ka­en klo 12 Mat­ti­lan­nie­mes­sä, Ago­ra Au­di­to­rio 2. Vas­ta­väit­tä­jä­nä toi­mii yli­o­pis­ton­leh­to­ri, do­sent­ti, YTT He­le­na Hir­vo­nen (Itä-Suo­men yli­o­pis­to) ja kus­tok­se­na yli­o­pis­to­tut­ki­ja Lina Van Aersc­hot (Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to). Väi­tös­ti­lai­suu­den kie­li on suo­mi.

Ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta etä­nä osoit­tees­sa: https://r.jyu.fi/vai­tos-ha­lo­nen120523

Link­ki jul­kai­suun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9549-2

Lue Ha­lo­sen kir­joit­ta­ma ar­tik­ke­li muis­ti­sai­rau­des­ta sekä blo­gi­teks­te­jä Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­tä.

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys