JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reisjärven opistoseurat elokuussa

Uutiset
23.5.2022 14.00

Juttua muokattu:

23.5. 14:37
2022052314372220220523140000

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

An­ni Käl­kä­jä

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään vii­me vuo­den ta­paan elo­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Reis­jär­ven opis­ton reh­to­rin Valt­te­ri Lai­ti­lan mu­kaan opis­to­seu­ro­jen ajan­koh­das­ta on käy­ty kes­kus­te­lua jo pit­kään.

– Mo­net ovat ko­ke­neet, et­tä Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen vä­liin jää lii­an vä­hän ai­kaa. Var­sin­kaan lap­si­per­heis­sä hen­ki­set ja ta­lou­del­li­set voi­ma­va­rat ei­vät vält­tä­mät­tä ole riit­tä­neet kak­siin suu­riin seu­roi­hin niin ly­hy­en ajan si­säl­lä. Vuo­sien var­rel­la on poh­dit­tu, voi­si­ko seu­rat siir­tää lop­pu­ke­sään.

Kun Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja alet­tiin val­mis­tel­la, asia nou­si vie­lä vah­vem­min kes­kus­te­luun. Opis­to­seu­rat pää­tet­tiin ko­kei­lu­luon­tei­ses­ti pi­tää kah­te­na vuon­na elo­kuun alus­sa. Niis­tä ke­rät­ty­jen ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la voi­tai­siin teh­dä rat­kai­su py­sy­väs­tä käy­tän­nös­tä.

– Alun pe­rin ko­kei­lu piti to­teut­taa vuo­si­na 2020 ja 2021. Näin ta­pah­tui­kin, mut­ta vain ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­jen osal­ta. Opis­ton joh­to­kun­ta on ha­lun­nut py­syä al­ku­pe­räi­sen ko­kei­lu­lin­jauk­sen aja­tuk­ses­sa. Niin­pä Reis­jär­ven opis­to­seu­rat on tar­koi­tus pi­tää elo­kuun alus­sa vuo­si­na 2022 ja 2023, sel­ven­tää Lai­ti­la.

Tä­män vuo­den opis­to­seu­ro­jen yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään ky­se­ly, jol­la koo­taan ko­ke­muk­sia uu­des­ta seu­ra-ajas­ta. Saa­dun pa­laut­teen ja ha­vain­to­jen poh­jal­ta teh­dään rat­kai­su tu­le­vis­ta vuo­sis­ta.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys