JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ru­noi­li­ja, pap­pi ja vir­ren te­ki­jä

Aho Hanna
Uutiset
5.2.2018 6.07

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283520180205060700

J. L. Ru­ne­ber­gin päi­vää vie­te­tään tä­nään. Kuka oli Ru­ne­berg, ja mi­ten hä­nen pe­rin­tön­sä nä­kyy nyky-Suo­mes­sa?

Suo­men kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na pi­det­ty J. L. Ru­ne­berg loi yh­des­sä ai­ka­lai­sen­sa Eli­as Lön­n­ro­tin kans­sa mer­kit­tä­vän poh­jan suo­ma­lai­sel­le kult­tuu­ril­le ja kir­jal­li­suu­del­le, joka var­sin­kin al­kuun oli hy­vin kris­til­lis-isän­maal­lis­ta.

Ru­ne­berg oli pait­si ru­noi­li­ja ja opet­ta­ja, myös toi­mit­ta­ja, kir­jal­li­suu­den pro­fes­so­ri ja pap­pi, joka on kir­joit­ta­nut ny­kyi­seen vir­si­kir­jaam­me 16 virt­tä. Hä­nen ky­näs­tään ovat esi­mer­kik­si vir­ret Käy köy­hään sy­dä­mee­ni (Vk. 124), Mä sil­mät luon ylös tai­vaa­seen (Vk. 490), On meil­lä aar­re ver­ra­ton (Vk. 183) ja Sun kä­tes, Her­ra, voi­mak­kaan (Vk. 577).

Maam­me-lau­lun, jon­ka kah­des­ta sä­keis­tös­tä tuli myö­hem­min Paa­vo Ca­jan­de­rin suo­men­ta­ma­na ja Pa­ciuk­sen sä­vel­tä­mä­nä kan­sal­lis­lau­lum­me, Ru­ne­berg jul­kai­si Vän­rik­ki Stoo­lin ta­ri­noi­den al­ku­ru­no­na. Hän tar­koit­ti sen jo sil­loin kan­sal­lis­lau­luk­si.

Lue 31.1. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä kah­den ru­noi­li­jan, Teu­vo Ahon ja Nii­lo Rau­ha­lan, aja­tuk­sia J. L. Ru­ne­ber­gin ru­nou­des­ta.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.