JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurat Reisjärvellä järjestetään radiossa ja verkossa

Uutiset
16.4.2021 9.00

Juttua muokattu:

16.4. 08:59
2021041608592220210416090000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) joh­to­kun­ta on teh­nyt pää­tök­sen Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen to­teut­ta­mi­ses­ta ra­di­os­sa ja ver­kos­sa tu­le­va­na ke­sä­nä 2021. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kaan 2.–5. hei­nä­kuu­ta. Ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­jen lä­he­tys­paik­ka­na toi­mii Reis­jär­ven kris­til­li­nen opis­to.

Vii­me vuo­si­na Su­vi­seu­rois­sa on käy­nyt noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta. Se on Poh­jois­mai­den suu­rin hen­gel­li­nen ke­sä­ta­pah­tu­ma, joka ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vuok­si jär­jes­te­tään tä­nä­kin vuon­na vir­tu­aa­li­se­na ra­di­os­sa ja ver­kos­sa.

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään SRK:n vuo­si­ko­kouk­sen hy­väk­sy­män suun­ni­tel­man mu­kaan Reis­jär­vel­lä 2021, Lo­pel­la 2022, Kau­ha­val­la 2023 ja Pu­das­jär­vel­lä 2024. SRK sel­vit­ti myös mah­dol­li­suut­ta siir­tää edel­leen vuo­del­la eteen­päin Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­ro­ja.

– Kes­kus­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin yh­tei­seen nä­ke­myk­seen ai­kai­sem­min hy­väk­sy­tyn suun­ni­tel­man nou­dat­ta­mi­ses­ta. Uu­teen siir­toon oli­si liit­ty­nyt usei­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, ku­ten sol­mi­tut ai­e­so­pi­muk­set, li­sä­ku­lut ja yh­teis­työ­kump­pa­nien omien suun­ni­tel­mien muut­tu­mi­nen, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la to­te­aa.

Tu­le­van ke­sän seu­ro­ja on val­mis­tel­tu pit­kään. Kent­tä­jär­jes­te­lyt ovat pit­käl­lä ja ta­lou­del­li­nen pa­nos­tus seu­ro­jen val­mis­te­lui­hin on suu­ri.

–Ylei­sö­ta­pah­tu­man val­mis­te­lu­työs­sä on vuo­sien 2019–2021 ai­ka­na syn­ty­nyt mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia. Toi­veem­me on saa­da val­ti­on­hal­lin­non tu­kea kent­tä­seu­ro­jen pe­ruun­tu­mi­sen ai­heut­ta­maan tap­pi­oon, to­te­aa SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Su­vi­seu­rat nä­ky­vät ja kuu­lu­vat jäl­leen

– Vii­me vuo­den ta­paan tu­le­va­na ke­sä­nä Su­vi­seu­ro­ja ja mui­ta ke­sän suu­ria seu­ro­ja on taas mah­dol­lis­ta kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la. Su­vi­seu­rat säi­lyt­tää kan­sain­vä­li­sen luon­teen­sa, kos­ka pu­hei­ta tul­ka­taan mo­nil­le kie­lil­le, SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­too.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on FM- ja net­ti­ra­di­on lä­he­tyk­set to­teu­te­taan 30.6.–9.8.2021.

– Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat lä­het­tä­neet seu­ro­ja omil­ta toi­mi­ta­loil­taan. Li­säk­si SRK on lä­het­tä­nyt oh­jel­maa Yo­u­tu­be-ka­na­val­laan pit­kin ke­vät­tä. Ju­han­nus­seu­rat lä­he­te­tään etä­lä­he­tyk­se­nä Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­ses­ta tänä ke­sä­nä, Vä­hä­jylk­kä li­sää.

Reis­jär­vel­lä val­mis­tau­du­taan luot­ta­vai­sin mie­lin eri­lai­seen to­teu­tuk­seen

Reis­jär­vel­lä, Haa­pa­jär­vel­lä ja nii­den lä­hi­a­lu­eel­la on val­mis­tel­tu jo pit­kään Su­vi­seu­ro­ja.

– Mo­nen vuo­den ajan vas­tuu­hen­ki­löt ja yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat teh­neet val­mis­te­lu­ja pel­to­seu­ro­jen pi­tä­mis­tä var­ten. Jo vii­me ke­vää­nä esi­mer­kik­si seu­ra­kent­tä oli vii­meis­te­lyä vail­le val­mii­na juh­la­vie­rai­den ko­koon­tu­mis­ta var­ten. Maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on muut­ta­nut ti­lan­net­ta. Su­vi­seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus on niin kes­keis­tä, et­tä teh­ty pää­tös to­teut­ta­mis­ta­vas­ta on hy­vin ym­mär­ret­tä­vä, jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Poik­ki­mä­ki ker­too.

Pää­toi­mi­kun­ta ko­koon­tuu huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la päät­tä­mään käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä uu­des­sa ti­lan­tees­sa.

– Val­mis­te­lu­jen ai­ka­na työm­me on pe­rus­tu­nut luot­ta­muk­seen, vas­tuul­li­suu­teen ja ar­mol­li­suu­teen. Uu­den edes­sä ha­lu­am­me kan­taa yh­des­sä vas­tuun jär­jes­te­lyis­tä sa­mo­jen pe­ri­aat­tei­den poh­jal­ta. Mie­les­sä­ni on pääl­lim­mäi­se­nä ilo ja kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää. Vaik­ka koh­taa­mi­set seu­ra­ken­täl­lä, yh­des­sä lau­la­mi­nen ja pu­hei­den kuun­te­le­mi­nen seu­ra­tel­tas­sa jää­vät­kin pois, on tu­le­vien­kin seu­ro­jen pää­tar­koi­tus Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­nen, roh­kai­su us­ko­maan ja kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Seu­ra­tun­nus ker­too luot­ta­muk­sem­me sy­vim­män pe­rus­tan: Her­ra, si­nuun minä tur­vaan, Poik­ki­mä­ki to­te­aa.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­men ter­veh­dys.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys