JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tyhjän sylin tilaisuudet tuovat lohtua ja tukea

Uutiset
13.5.2023 8.00

Juttua muokattu:

12.5. 12:37
2023051212374820230513080000

H.H.

H.H.

Päi­vä­mies

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vä Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko muis­tut­taa, et­tä van­hem­muus ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Viik­ko hui­pen­tuu tä­nään Lap­set­to­mien lau­an­tai­hin.

Sim­puk­ka ry:n or­ga­ni­soi­man vuo­sit­tai­sen tee­ma­vii­kon tar­koi­tuk­se­na on tuo­da ta­ha­ton­ta lap­set­to­muut­ta esil­le il­mi­ö­nä ja ko­ke­muk­se­na. Il­miö on ylei­nen: sen koh­taa Suo­mes­sa yk­si vii­des­tä he­del­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­vas­ta.

Sim­puk­ka ry:n ko­ti­si­vut ker­to­vat: "Ky­sees­sä on yk­si ai­kui­si­än suu­rim­mis­ta krii­seis­tä, joka vai­kut­taa yk­si­lön ke­hoon, mie­leen, ta­lou­teen, työ­e­lä­mään ja tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­miin. Ko­ke­muk­ses­ta sel­viy­ty­mi­seen tar­vi­taan oi­kea-ai­kais­ta ja saa­vu­tet­ta­vaa tie­toa ja tu­kea. Eri­tyi­ses­ti ver­tais­tu­en mer­ki­tys on tär­keä."

Vii­kol­la jär­jes­te­tään muun mu­as­sa ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sia ver­kos­sa ja li­ve­nä, verk­ko­lu­en­to­ja ja Lap­set­to­mien lau­an­tain bruns­si. Eri­tyi­ses­ti Lap­set­to­mien lau­an­tai­na jär­jes­tään usei­ta Tyh­jän sy­lin ti­lai­suuk­sia ym­pä­ri Suo­men.

Hen­gel­li­siä Tyh­jän sy­lin ti­lai­suuk­sia on pi­det­ty jo yli kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan. Ti­lai­suuk­sien ajan­koh­dat ja muu­ta tie­toa löy­tyy Sim­puk­ka ry:n ko­ti­si­vuil­ta.

Tyh­jän sy­lin muis­to­paik­ko­ja on mo­nil­la hau­taus­mail­la. Niil­le voi vie­dä kuk­kia ja sy­tyt­tää kynt­ti­län. Ti­lai­suu­det ja muis­to­pai­kat an­ta­vat konk­reet­ti­sen ajan ja pai­kan su­run kä­sit­te­lyl­le ja loh­dun saa­mi­sel­le.

Lue myös Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä 7.5.2022 jul­kais­tu lap­set­to­man pa­ris­kun­nan haas­tat­te­lu "Us­ko loh­dut­taa lap­set­to­muu­den ki­vus­sa".

Luku- ja kuun­te­lu­vink­ke­jä SRK:n jul­kai­suis­ta

Kun syli on tyh­jä. Elä­män­po­lul­la 2.

Kir­si Jo­ki­ta­lo: Pi­täi­sin pien­tä sy­lis­sä­ni.

Lap­si Ju­ma­lan lah­ja­na -ar­tik­ke­li­ko­ko­el­ma Kuu­les­sa.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys