JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Att form­ge mär­ket – en pas­san­de ut­ma­ning för oss!

Päivämies
Vieraskieliset / på-svenska
26.4.2016 8.50

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123304020160426085000

Små­barns­mam­mor­na He­le­na Löp­pö­nen och Ida Lau­ri­la bör­jar som­ma­ren med Svens­ka som­mar­mö­tet. Käns­lan är den sam­ma som un­der Fin­lands som­mar­mö­ten, men den myc­ket mind­re ska­ran av mö­tes­gäs­ter gör att um­gän­ge med släkt och vän­ner hin­ns med på ett an­nat sätt. Där kän­ner de fles­ta va­rand­ra.

I år har för­be­re­del­ser­na in­för som­mar­mö­tet bör­jat re­dan strax ef­ter jul för dem när de om­bads ut­for­ma som­mar­mö­tets mär­ke. Både He­le­na och Ida har eg­na fö­re­tag inom gra­fisk de­sign och il­lust­ra­ti­on. Med den grun­den var det ro­ligt att ta emot up­p­gif­ten att form­ge mär­ket.

– Ut­ma­nin­gen pas­sa­de oss bra då vi är bra på att ut­veck­la id­éer til­l­sam­mans och vi komp­let­te­rar va­rand­ra, be­rät­tar ku­si­ner­na Ida och He­le­na.

Mö­tes­mär­kets ut­for­man­de är ba­se­rat på bi­bel­tex­ten ”Låt Kris­ti frid råda i era hjär­tan, den som ni kal­la­des till som lem­mar i en och sam­ma kropp” (Kol. 3:15). Vi vil­le att mär­ket spe­ciel­lt skul­le för­med­la att vi är ”en och sam­ma kropp” trots våra olik­he­ter. Bil­den vi­sar en stor grupp män­nis­kor i oli­ka åld­rar. Män­nis­kor­na näs­tin­till smäl­ter in i va­rand­ra. Män­nis­kos­ka­ran fö­res­täl­ler för­sam­lin­gen och de var­ma fär­ger­na sym­bo­li­se­rar kär­le­ken.

– I mit­ten av för­sam­lin­gen har de, i for­men av ett kors, mot­tot ”Låt Kris­ti ord bo hos er i hela sin ri­ke­dom” (Kol. 3:16). Vi vill få fram att tron är det cent­ra­la som hål­ler oss sam­man.

He­le­na och Ida ser det som al­l­ra vik­ti­gas­te i form­gi­van­det att bi­bel­tex­tens buds­kap blir tyd­ligt. Fär­ger­na, for­mer­na och hel­he­ten åters­peg­lar det­ta buds­kap.

– Det var en ära att få ut­for­ma mö­tes­mär­ket. En käns­la av tack­sam­het kom­mer sä­ker­li­gen att in­fin­na sig när vi ser mö­tes­mär­ket förs­to­rat vid ta­lar­po­diet. Gud led­de oss och våra id­éer. Vi kan vara glada och stol­ta över vår form­giv­ning!

Text: P.P.

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies