JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Att formge märket – en passande utmaning för oss!

Päivämies
Vieraskieliset / på-svenska
26.4.2016 8.50

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123304020160426085000

Små­barns­mam­mor­na He­le­na Löp­pö­nen och Ida Lau­ri­la bör­jar som­ma­ren med Svens­ka som­mar­mö­tet. Käns­lan är den sam­ma som un­der Fin­lands som­mar­mö­ten, men den myc­ket mind­re ska­ran av mö­tes­gäs­ter gör att um­gän­ge med släkt och vän­ner hin­ns med på ett an­nat sätt. Där kän­ner de fles­ta va­rand­ra.

I år har för­be­re­del­ser­na in­för som­mar­mö­tet bör­jat re­dan strax ef­ter jul för dem när de om­bads ut­for­ma som­mar­mö­tets mär­ke. Både He­le­na och Ida har eg­na fö­re­tag inom gra­fisk de­sign och il­lust­ra­ti­on. Med den grun­den var det ro­ligt att ta emot up­p­gif­ten att form­ge mär­ket.

– Ut­ma­nin­gen pas­sa­de oss bra då vi är bra på att ut­veck­la id­éer til­l­sam­mans och vi komp­let­te­rar va­rand­ra, be­rät­tar ku­si­ner­na Ida och He­le­na.

Mö­tes­mär­kets ut­for­man­de är ba­se­rat på bi­bel­tex­ten ”Låt Kris­ti frid råda i era hjär­tan, den som ni kal­la­des till som lem­mar i en och sam­ma kropp” (Kol. 3:15). Vi vil­le att mär­ket spe­ciel­lt skul­le för­med­la att vi är ”en och sam­ma kropp” trots våra olik­he­ter. Bil­den vi­sar en stor grupp män­nis­kor i oli­ka åld­rar. Män­nis­kor­na näs­tin­till smäl­ter in i va­rand­ra. Män­nis­kos­ka­ran fö­res­täl­ler för­sam­lin­gen och de var­ma fär­ger­na sym­bo­li­se­rar kär­le­ken.

– I mit­ten av för­sam­lin­gen har de, i for­men av ett kors, mot­tot ”Låt Kris­ti ord bo hos er i hela sin ri­ke­dom” (Kol. 3:16). Vi vill få fram att tron är det cent­ra­la som hål­ler oss sam­man.

He­le­na och Ida ser det som al­l­ra vik­ti­gas­te i form­gi­van­det att bi­bel­tex­tens buds­kap blir tyd­ligt. Fär­ger­na, for­mer­na och hel­he­ten åters­peg­lar det­ta buds­kap.

– Det var en ära att få ut­for­ma mö­tes­mär­ket. En käns­la av tack­sam­het kom­mer sä­ker­li­gen att in­fin­na sig när vi ser mö­tes­mär­ket förs­to­rat vid ta­lar­po­diet. Gud led­de oss och våra id­éer. Vi kan vara glada och stol­ta över vår form­giv­ning!

Text: P.P.

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys