JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Tro­en­de Up­p­sa­las­tu­dent i val­borgs­tid

Päivämies
Vieraskieliset / på-svenska
3.5.2016 14.25

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123310020160503142500

Jag är en ung tro­en­de stu­dent som stu­de­rat vid Up­p­sa­la Uni­ver­si­tet i snart fyra år. An­ta­let tro­en­de i Up­p­sa­la är få. Jag har of­ta ref­lek­te­rat över hur man som tro­en­de stu­dent bör för­hål­la sig till stu­dent­li­vet, det­ta är en ref­lek­ti­on som blir mer ak­tu­ell, nu i slu­tet av ap­ril.

Den 30:e ap­ril är det Val­borgs­mäs­so­af­ton, och för mån­ga Up­p­sa­las­tu­den­ter in­ne­bär det en stor fest­hög­tid, där mån­ga bland an­nat äg­nar sig åt hejd­löst dric­kan­de. Med det­ta i åtan­ke, var det lite ner­vöst för mig när den förs­ta Val­borg år 2013 när­ma­de sig. Vad bor­de jag göra, bor­de jag läm­na Up­p­sa­la un­der val­borg, el­ler bor­de jag i var­je fall iso­le­ra mig i mitt stu­dent­rum? Till råga på al­lt bod­de jag vid den tid­punk­ten i en stu­dent­kor­ri­dor, där jag var den en­de tro­en­de.

Nu när­mar sig mitt fjär­de Val­borg i Up­p­sa­la, och al­la gån­ger har jag stan­nat kvar, trots att sjä­la­fien­den här myc­ket lätt kan driva en tro­en­de i fres­tel­ser. Men man be­hö­ver fak­tiskt in­te del­ta i al­lt som den­na värl­den ger, utan föl­jer man de råd som Guds ord ger, så kan man fira Val­borg til­l­sam­mans med and­ra stu­den­ter el­ler på egen hand, utan att för den skull bryta mot Guds ord.

Av egen er­fa­ren­het ver jag att man in­te be­hö­ver del­ta i al­l­ting, utan ha det Val­borg som pas­sar en själv. Jag kan ta ett exem­pel. Var­je Val­borg, kloc­kan 15.00, sam­las tu­sen­tals stu­den­ter på bac­ken utan­för uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­ket Ca­ro­li­na Re­di­vi­va, för en kol­lek­tiv mös­s­på­tag­ning, där al­la un­der rek­torns led­ning sät­ter sina stu­dent­mös­sor på hu­vu­det. Dä­ref­ter del­tar mån­ga i nå­got som kal­las cham­pag­ne­ga­lopp, det vill säga de sprin­ger till en stu­dent­na­ti­on för att dric­ka al­ko­hol.

Här tän­ker jag, är det lätt att dri­vas med av ström­men. Där­för har jag al­l­tid gjort en egen va­ri­ant av ga­lop­pen. När ga­lop­pen star­tar, kör jag nå­got jag kal­lar "hem­ga­lop­pen" det vill säga, jag sprin­ger hem till min lä­gen­het, nå­got som in­te slu­tar med su­pan­de. Med det­ta exem­pel vill jag visa, att man kan köra eg­na va­ri­an­ter av sa­ker som und­vi­ker ins­lag som en tro­en­de bör und­vi­ka. Bara man föl­jer sitt sam­ve­te, den He­li­ge An­des röst, kan en tro­en­de stu­dent få ut nå­got av Val­borg i Up­p­sa­la.

To­bi­as Leh­to­la

Up­p­sa­la 14:e ap­ril 2016

Päi­vä­mies 27.4.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?