JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Risti on kysymysmerkki

5.3.2016 7.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160305070500

”Me sen si­jaan ju­lis­tam­me ris­tiin­nau­lit­tua Kris­tus­ta. – – Ris­tiin­nau­lit­tu Kris­tus on Ju­ma­lan voi­ma ja Ju­ma­lan vii­saus.” (1. Kor. 1:23-24.)

Ris­ti on var­mas­ti tun­ne­tuin pää­si­äis­tä sym­bo­loi­va merk­ki. Se tu­lee hil­jai­ses­ta vii­kos­ta ja pää­si­äi­ses­tä en­sim­mäi­se­nä mie­lee­ni. Kir­kois­sam­me on alt­ta­reil­la kru­si­fik­se­ja eli ku­via ja veis­tok­sia ris­tiin­nau­li­tus­ta Kris­tuk­ses­ta. Ne muis­tut­ta­vat mei­tä Jee­suk­sen kär­si­myk­ses­tä ja ris­tin­kuo­le­mas­ta. Voim­me kir­kos­sa näh­dä myös tyh­jän ris­tin. Se ker­too Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta ja kuo­le­man voi­tos­ta. Ris­til­lä on sa­no­ma.

Tämä sa­no­ma on kui­ten­kin ajat­te­le­val­le ih­mi­sel­le kiu­sal­li­nen. Se ajaa ih­mi­sen ko­vaan pai­niin Ju­ma­lan kans­sa. Mik­si Ju­ma­la, joka on suu­ri ja kaik­ki­val­ti­as, kär­sii, nöyr­tyy ja kuo­lee ris­til­lä? Ei­kö Ju­ma­la, joka kai­ken hal­lit­see, oli­si voi­nut an­taa an­teek­si il­man bru­taa­lia ja hir­vit­tä­vää ve­ren­vuo­da­tus­ta? Mik­si Ju­ma­lan täy­tyi syn­tyä ih­mi­sek­si vain kuo­le­maan? Ei­kö hän oli­si voi­nut so­vit­taa ja an­taa an­teek­si toi­sel­la ta­val­la?

Nämä ky­sy­myk­set ku­rit­ta­vat mei­tä, sil­lä ris­tin­kuo­le­ma ei näyt­täy­dy jär­jel­le lä­pi­nä­ky­väs­ti. Ai­het­ta voi lä­hes­tyä tiet­tyyn pis­tee­seen as­ti ih­mi­sym­mär­ryk­sen ja Raa­ma­tun il­moi­tuk­sen avul­la, mut­ta sa­mal­la on myön­net­tä­vä, et­tä se jää meil­le osit­tain sa­lai­suu­dek­si.

Loo­gi­sen vas­tauk­sen löy­tä­mi­sek­si on kat­sot­ta­va koko ih­mis­kun­nan al­ku­pis­tee­seen. Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen. En­sin hy­väk­si luo­tu ih­mi­nen lan­ke­si syn­tiin ja teki ri­kok­sen Ju­ma­lan sa­naa vas­taan. Ih­mi­nen oli siis it­se syyl­li­nen ri­kok­seen. Seu­rauk­se­na oli se, et­tä ih­mis­luon­nos­sa ta­pah­tu­nut rik­ko­mus oli so­vi­tet­ta­va ih­mis­luon­nos­sa. Tä­män vuok­si Ju­ma­lan täy­tyi syn­tyä ih­mi­sek­si, Jee­sus-lap­sek­si.

Jee­sus syn­tyi maa­il­maan kär­si­äk­seen ih­mi­sel­le kuu­lu­neen ran­gais­tuk­sen, kos­ka syn­tiin­lan­gen­nut ih­mi­nen ei ky­en­nyt, ei­kä ky­ke­ne ran­gais­tus­ta so­vit­ta­maan. Toi­sin sa­no­en pe­ri­syn­nis­tä osa­ton Jee­sus as­tui syn­ti­sen pai­kal­le. Hä­net sur­mat­tiin, ris­tiin­nau­lit­tiin ja hä­väis­tiin mei­dän syn­tis­ten si­jas­ta. Hän oli si­jais­kär­si­jä, joka ot­ti it­seen­sä maa­il­man syn­nin. Jee­sus kär­si – ih­mi­se­nä ja Ju­ma­la­na – kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen syn­ti­sen ih­mi­sen puo­les­ta.

On jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön­tä aja­tel­la, et­tä Ju­ma­la nöyr­tyy syn­ti­sen ih­mi­sen her­jat­ta­vak­si, pies­tä­väk­si ja vä­ki­val­lan koh­teek­si, vaik­ka hän it­se on Ju­ma­la ja kai­ken Her­ra. Mik­si hän sen teki?

Ris­ti pal­jas­taa jän­nit­teen; Ju­ma­lan rak­kaus vaa­ti syn­ti­sel­le ih­mi­sel­le an­teek­si­an­ta­mus­ta, mut­ta sa­mal­la Ju­ma­lan py­hyys vaa­ti ih­mi­sel­le ran­gais­tus­ta. Ris­ti oli­kin kär­si­mys­tä ja tais­te­lua Ju­ma­las­sa it­ses­sään. Sen vuok­si ris­tin­kuo­le­ma on suu­ri sa­lai­suus. Mei­dän ih­mis­ten on vai­kea ym­mär­tää, mik­si Ju­ma­la on niin hyvä ja ra­kas­ta­va, et­tä hän kuo­lee syn­ti­sen ih­mi­sen puo­les­ta. Kris­tuk­sen rak­kaut­ta me saam­me koko elä­mäm­me ih­me­tel­lä. Tä­hän kä­sit­tä­mät­tö­myy­teen kät­key­tyy­kin Ju­ma­lan vii­saus ja voi­ma. Ju­ma­lan toi­min­ta kul­kee eri ta­sol­la kuin mei­dän in­hi­mil­li­nen ym­mär­ryk­sem­me.

Ju­ma­lan val­ta nä­kyy pie­nuu­des­sa, voi­ma heik­kou­des­sa, rak­kaus kär­si­myk­ses­sä ja so­vi­tus ris­tin­kuo­le­mas­sa. Ris­tin­kuo­le­ma osoit­taa, et­tä mei­dän ih­mis­ten ul­ko­puo­lel­la on ra­di­kaa­lis­ti toi­sen­lai­nen to­del­li­suus, jota em­me voi in­hi­mil­li­sen ym­mär­ryk­sen avul­la oi­val­taa. Sen voi ”ym­mär­tää” ja omis­taa vain Ju­ma­lan lah­joit­ta­mal­la us­kol­la. Ris­ti on­kin kris­ti­tyl­le voi­ma tai­vaa­seen, mut­ta sa­mal­la jat­ku­van ih­me­tyk­sen ja ky­sy­myk­sen merk­ki: mik­si Ju­ma­la on niin hyvä, et­tä hän kuo­li puo­les­ta­ni ris­til­lä?

JaakkoRanta
Olen 27-vuotias lappeenrantalainen pappi. Valmistuin joulukuussa 2015 teologian maisteriksi ja pappisvihkimyksen sain toukokuussa 2016. Usko ja uskoon liittyvät kysymykset ovat pohdituttaneet minua aina. Näistä pohdiskeluista nousevat blogini aiheet. Palautetta kirjoituksistani voi lähettää osoitteeseen jaakkoeranta@gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys