JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Anna minulle aikaa!

11.5.2021 7.05

Juttua muokattu:

7.5. 13:59
2021050713591520210511070500

Olim­me läh­dös­sä mat­kal­le. Sun­nun­tai-il­ta oli jo pit­käl­le ku­lu­nut ja poi­kam­me, joka yleen­sä vain kä­väi­see meil­lä, is­tui vain ko­dis­sam­me. Vii­mein mi­nun oli pak­ko pa­ka­ta au­toa läh­tö­kun­toon. Yl­lät­tä­en poi­ka­ni tuli ulos au­ton luo ja al­koi ker­toa asi­aan­sa. Hän oli ihas­tu­nut erää­seen tyt­töön, mut­ta ei ol­lut var­ma omis­ta tun­teis­taan ei­kä myös­kään ty­tön tun­teis­ta. Roh­kai­sin hän­tä ot­ta­maan yh­teyt­tä tyt­töön ja ky­sy­mään, on­ko hän val­mis aloit­ta­maan tu­tus­tu­mis­vai­heen.

Ajoim­me sun­nun­tai-il­ta­na muu­ta­man sa­dan ki­lo­met­rin mat­kan tyt­tä­rem­me per­heen ko­tiin. Aa­mu­yöl­lä poi­ka­ni soit­ti ja ker­toi käy­neen­sä kes­kus­te­lun ty­tön kans­sa. Tyt­tö oli pyy­tä­nyt, et­tä an­na mi­nul­le ai­kaa kak­si viik­koa miet­tiä asi­aa. Ajan myö­tä saim­me myös viet­tää nuo­ren­pa­rin vih­ki­äis­juh­laa.

Kuun­te­lin erää­nä lau­an­tai-il­ta­na seu­ra­pu­het­ta. Tuos­sa pu­hees­sa pu­hut­tiin ti­lan­tees­ta, jos­sa ku­nin­gas oli mää­rän­nyt sur­mat­ta­vak­si kaik­ki hä­nen neu­vo­nan­ta­jan­sa. Syy­nä oli se, et­tä he ei­vät voi­neet ker­toa, min­kä unen hän oli näh­nyt. Täy­sin mah­do­ton teh­tä­vä. Da­niel ja hä­nen kol­me ys­tä­vään­sä kuu­lui­vat myös tuo­hon neu­vo­nan­ta­ja­jouk­koon. Kun Da­niel kuu­li ku­nin­kaan mää­räyk­sen, hän pyy­si pääs­tä ku­nin­kaan pu­heil­le. En­sim­mäi­sek­si hän pyy­si ku­nin­kaal­ta, et­tä hän sai­si ai­kaa ja et­tä hän sen jäl­keen ker­too tuon unen ja sen se­li­tyk­sen. Ku­nin­gas an­toi ai­kaa ja Da­niel ker­too ys­tä­vil­leen tuon mah­dot­to­man teh­tä­vän ja he ru­koi­le­vat Ju­ma­laa, et­tä Ju­ma­la aut­tai­si hei­tä. Näin myös ta­pah­tui.

Us­kon, et­tä mei­dän elä­mäs­säm­me on mo­nia ti­lan­tei­ta, joi­den rat­kai­se­mi­seen tar­vit­sem­me ai­kaa. Uu­sia asi­oi­ta koh­da­tes­sam­me tar­vit­sem­me ai­kaa to­tu­tel­la. Asi­oi­den kyp­syt­te­lyyn tar­vit­sem­me myös ys­tä­viä, joi­den kans­sa voim­me kes­kus­tel­la rau­has­sa asi­ois­ta.

Kes­kus­te­lin ker­ran erään lää­kä­riys­tä­vä­ni kans­sa hä­nen työs­tään. Hän koh­ta­si työs­sään po­ti­lai­ta, joil­le hän voi ker­toa vain huo­no­ja uu­ti­sia. Ky­syin, et­tä mi­ten hän ko­kee nuo ti­lan­teet. Vas­taus yl­lät­ti mi­nut, kun hän ker­toi ajat­te­le­van­sa, et­tä Ju­ma­la an­taa vie­lä po­ti­laal­le mah­dol­li­suu­den jär­jes­tää asi­oi­ta kun­toon. Ken­ties tuo po­ti­las käyt­tää tuon ai­kan­sa oi­kein. Mi­kä­li po­ti­las ei ole us­ko­mas­sa, hä­nel­le voi Ju­ma­la an­taa vie­lä et­sik­ko­a­jan ja mah­dol­li­suu­den saa­da pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Kun Ju­ma­la kut­suu val­ta­kun­taan­sa, sil­loin ei saa ot­taa ai­ka­li­sää. Raa­ma­tus­sa on mo­nia ke­ho­tuk­sia myös tä­hän asi­aan. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä ke­ho­te­taan, et­tä jos te tänä päi­vä­nä kuu­let­te hä­nen ää­nen­sä, äl­kää paa­dut­ta­ko sy­dän­tän­ne (Hepr. 3:15). Saar­naa­jan kir­jan 12 lu­vus­sa ovat py­säyt­tä­vät sa­nat:”Muis­ta Luo­jaa­si nuo­ruu­des­sa­si, en­nen kuin pa­hat päi­vät tu­le­vat ja jou­tu­vat ne vuo­det, jot­ka ei­vät si­nua miel­ly­tä”.

On­ko si­nul­la ai­kaa? Tuo ky­sy­mys on ai­na ajan­koh­tai­nen. Tuo­ta ky­sy­mys­tä voi­sim­me vil­jel­lä enem­män­kin. Näin voi­sim­me osoit­taa lä­him­mäi­sel­lem­me, et­tä hän on tär­keä ja sa­mal­la voim­me pu­hua ilois­ta ja su­ruis­ta. Ker­ran kes­kus­te­lin erään lä­him­mäi­sen kans­sa pu­he­li­mes­sa. Omaan kii­rei­seen tyy­lii­ni olin lo­pet­ta­mas­sa pu­he­lua, kun siel­tä kuu­lui py­säyt­tä­vät sa­nat:

– Ei­kö si­nul­la ole kos­kaan ai­kaa? Sii­hen kii­re lop­pui ja kes­kus­te­lim­me hä­nel­le juu­ri sil­lä het­kel­lä sy­dä­mel­lä ole­vas­ta asi­as­ta.

Ei­kö si­nul­la ole kos­kaan ai­kaa? Tus­kin ku­kaan meis­tä ha­lu­aa kuul­la tuo­ta lau­set­ta. Pa­rem­min­kin ha­lu­am­me kuul­la, et­tä oli­pa mu­ka­va, kun py­säh­dyit jut­te­le­maan kans­sa­ni ja an­noit mi­nul­le ai­kaa­si.

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
VesaKumpula

”Tuli tuikkaa pärehessä”

16.12.2022 6.00
VesaKumpula

”Kotisiioni – onko se joku kotona oleva ikoni?”

9.11.2022 6.00
VesaKumpula

"Vaikka raha ei tuo onnea, kyllä se helpottaa elämää"

29.9.2022 6.10
VesaKumpula

Lapsi tuo siunauksen tullessaan – suurperheen isän ajatuksia

13.9.2022 6.00
VesaKumpula

Apua voi saada yllättävissä tilanteissa

5.8.2022 7.20
VesaKumpula

Tahdon

1.7.2022 6.00
VesaKumpula

Kummin tehtävä

28.5.2022 6.00
VesaKumpula

Ystävyys

2.5.2022 6.00
VesaKumpula

Kuolema koskettaa

3.3.2022 7.00
VesaKumpula

Myhäilevä hymy

17.1.2022 6.00
VesaKumpula

Kengät

24.11.2021 6.00
VesaKumpula

Seurapenkkimuistoja vuosikymmenten varsilta

3.11.2021 6.15
VesaKumpula

Käänteentekevä suviseuramatka

9.10.2021 6.00
VesaKumpula

Aivoverenkiertohäiriö

7.9.2021 7.00
VesaKumpula

Opistoa viidessä sukupolvessa

9.8.2021 7.00
VesaKumpula

Kelpuutammeko vain "hyvät" omiksi ystäviksemme?

8.7.2021 10.59
VesaKumpula

Sitä ihmistä en halua tavata koskaan

13.6.2021 7.05
VesaKumpula

Onneksi olette olemassa, ystävät

18.4.2021 6.15
VesaKumpula

Yksin

18.3.2021 7.05
VesaKumpula

Iloa elämään

23.2.2021 7.00
VesaKumpula

Tahdon voima

5.2.2021 6.15
VesaKumpula

Älkää pelätkö

21.12.2020 6.05
VesaKumpula

Isä

7.11.2020 6.05
VesaKumpula

Jospa kuitenkin

18.10.2020 6.00
VesaKumpula

Työtä voi löytyä yllättävistä paikoista

2.10.2020 7.05
VesaKumpula

He saivat toisensa

20.7.2020 6.15
VesaKumpula

Yrittänyttä ei laiteta

13.6.2020 6.00
VesaKumpula

Kirje äidilleni

11.5.2020 6.35
VesaKumpula

Uusi normaali

18.4.2020 6.25
VesaKumpula

Kotipesän neljä vuosikymmentä

9.3.2020 6.15
VesaKumpula

Silmiä avaava kurssiviikonloppu

9.2.2020 6.30
VesaKumpula

Äiti

4.1.2020 6.01
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys