JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Eri kieli, sama usko. Suviseurojen kansainvälisyys toteutuu tänäkin vuonna

14.5.2021 7.05

Juttua muokattu:

12.5. 10:09
2021051210092420210514070500

Kol­me vuot­ta sit­ten sain pyyn­nön tul­la mu­kaan Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­toi­mi­kun­taan vas­tuu­a­lu­ee­na ul­ko­maa­lais­pal­ve­lu ja tulk­kauk­set. On ol­lut mie­len­kiin­tois­ta ol­la seu­ra­toi­mi­kun­nan työs­sä mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa tu­le­vaa isoa ta­pah­tu­maa. En­si ke­sän Su­vi­seu­rat on kui­ten­kin eri­lai­set kuin se ta­pah­tu­ma, jota läh­dim­me en­sin suun­nit­te­le­maan.

Su­vi­seu­ro­jen kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta on mi­nul­le tut­tua vuo­sien var­rel­ta. Lä­hes joka vuo­si olen ol­lut työ­vuo­ros­sa KV-tel­tas­sa ve­nä­jän­kie­lis­ten pal­ve­lu­pis­tees­sä. Li­säk­si tämä on kol­mas ker­ta, kun toi­min KV-pal­ve­lun pää­vas­tuu­hen­ki­lö­nä. En­sim­mäi­sen ker­ran olin nuo­re­na opis­ke­li­ja­na Han­ka­sal­men Su­vi­seu­rois­sa vuon­na 1987, toi­sen ker­ran työs­sä­käy­vä­nä ison per­heen äi­ti­nä Ni­va­las­sa 2004 apu­na­ni hyvä ys­tä­vä­ni Tuo­vi. Nyt olen jär­jes­tä­mäs­sä Reis­jär­ven ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­ja. On ilo ol­la mu­ka­na.

Kan­sain­vä­li­syys Su­vi­seu­rois­sa on laa­jen­tu­nut val­ta­vas­ti. Alus­sa ul­ko­maa­lai­sia oli­vat lä­hin­nä ruot­sa­lai­set ja ame­rik­ka­lai­set. Ny­kyi­sin seu­roi­hin on tul­lut vie­rai­ta noin 30 maas­ta. Seu­ra­pu­hei­ta tul­ka­taan kah­dek­sal­le eri kie­lel­le sekä viit­to­ma­kie­lel­le. Työ ul­ko­maa­lais­ten pa­ris­sa on mie­len­kiin­tois­ta ja pal­kit­se­vaa. Olen ta­van­nut ih­mi­siä eri puo­lil­ta maa­il­maa, kuul­lut mo­nen­lai­sia ta­ri­noi­ta. Olen op­pi­nut tun­te­maan myös pal­jon ih­mi­siä, jot­ka vuo­des­ta toi­seen jak­sa­vat tul­la tulk­kaa­maan saar­no­ja tai muu­hun työ­hön KV-pal­ve­luun.

It­se KV-pal­ve­lu­pis­te on mu­ka­va paik­ka. Se on tär­keä in­for­maa­tio- ja ta­paa­mis­kes­kus eri maa­lai­sil­le seu­ra­vie­rail­le. Siel­lä on kiel­ten se­ka­mels­kaa, pu­heen­so­ri­naa, iloi­sia kas­vo­ja, eri­lais­ten ih­mis­ten ja kult­tuu­rien koh­taa­mi­sia, mo­nen­lai­sia koh­ta­loi­ta. Sin­ne pi­tää kur­kis­taa sil­loin­kin, kun ei ole työ­vuo­ros­sa. On tur­val­lis­ta huo­ma­ta, et­tä eri­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta mei­tä yh­dis­tää sa­man­lai­nen us­ko. Ve­nä­läi­nen mum­mo ja af­rik­ka­lai­nen nuo­ri­pa­ri luot­ta­vat sa­mal­la ta­val­la Ju­ma­lan huo­len­pi­toon kuin me­kin. On hie­noa op­pia tun­te­maan ih­mi­siä eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Tänä vuon­na näi­tä iloi­sia koh­taa­mi­sia ul­ko­maa­lais­ten kans­sa em­me koe. Val­lit­se­vien ra­joi­tus­ten vuok­si Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Kui­ten­kin tär­kein eli Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen jär­jes­tyy nyt­kin. Seu­rat tul­ka­taan net­tiin sa­moil­le kie­lil­le kuin ai­em­min. Olem­me eri kiel­ten tulk­kauk­sen vas­tuu­hen­ki­löi­den kans­sa jo aloit­ta­neet tulk­kaus­ten suun­nit­te­lun ja tulk­kien pyy­tä­mi­sen työ­vuo­roon. Tulk­kaus­paik­ko­ja tu­lee ole­maan vii­si eri puo­lil­la Suo­mea, yk­si Ruot­sis­sa , osa voi tul­ka­ta ko­to­naan­kin. Val­miit tulk­kauk­set lii­te­tään Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­le kun­kin kie­len omal­le si­vul­le ää­ni­tie­dos­to­na. Net­ti­si­vu­ja­kin on alet­tu taas päi­vit­tä­mään eri kie­lil­lä. Iloit­sen, et­tä ul­ko­maa­lai­set ys­tä­väm­me pää­se­vät näin mu­kaan su­vi­seu­ra­tun­nel­maan ja sa­nan ää­reen.

Pyy­dän, et­tä Tai­vaan Isä siu­nai­si tä­män­kin vuo­den Su­vi­seu­rat ja nii­den val­mis­te­lut.

Tuu­la Ju­vo­nen

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys